Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2007 kl. 10

Dato: 10.12.2007

Sak nr. 12

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om barns og unges helse.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1242)

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om barns og unges helse.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 53 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.15.31)