Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2007 kl. 10

Dato: 13.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 64 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 17 (2007-2008),unntatt kap. 1062 og 4062)

Sak nr. 3

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, sjå side 1471)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1020Havforskningsinstituttet
21Spesielle driftsutgifter, blir auka med 155 460 000
fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000
1021Drift av forskningsfartøyene
21Spesielle driftsutgifter, blir redusert med 33 370 000
frå kr 88 370 000 til 55 000 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
71Tilskudd til utviklingstiltak, blir redusert med 250 000
frå kr 29 880 000 til 29 630 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, blir auka med 155 460 000
fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000
4021Drift av forskningsfartøyene
1Oppdragsinntekter, blir redusert med 33 370 000
frå kr 88 370 000 til kr 55 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.