Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2007 kl. 10

Dato: 18.12.2007

Sak nr. 16

Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 13. desember 2007 (jf. Innst.O.nr.23):
«Stortinget ber Regjeringen i sitt arbeid med politiregisterloven sørge for at den som registreres i identitetsregisteret kan slettes etter en viss tid, med mindre den registrerte er dømt for nye lovbrudd eller andre viktige forhold tilsier at registreringen bør opprettholdes.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1621)

Votering i sak nr. 16

Presidenten: Lars Sponheim – vær så god!

Lars Sponheim (V) (fra salen): President! Jeg ber om at forslaget i sak nr. 16 gjøres om til et oversendelsesforslag.

Presidenten: Det vil bli imøtekommet!

Lars Sponheim (V) (fra salen): Takk, president!

(Munterhet i salen)

Presidenten: Forslaget fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 13. desember 2007 er da omgjort til et oversendelsesforslag og vil lyde i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen i sitt arbeid med politiregisterloven å sørge for at den som registreres i identitetsregisteret kan slettes etter en viss tid, med mindre den registrerte er dømt for nye lovbrudd eller andre viktige forhold tilsier at registreringen bør opprettholdes.»

Presidenten foreslår at dette forslaget oversendes Regjeringen uten realitetsvurdering – og anser det som bifalt.