Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2007 kl. 10

Dato: 18.12.2007
President: Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om frivillighet for alle ((Innst. S. nr. 104 (2007-2008), jf. St.meld. nr. 39 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Olemic Thommessen, May-Helen Molvær Grimstad og Trine Skei Grande om å bedre vilkårene og rammebetingelsene for frivillig sektor ((Innst. S. nr. 102 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:107(2005-2006)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og likestillingsdepartementet ((Innst. S. nr. 98 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 20(2007-2008)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kirkedepartementet ((Innst. S. nr. 99 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 23 (2007-2008)unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet ((Innst. S. nr. 97 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 7 (2007-2008)kap. 231))

 • Sak nr. 6

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om utbygging, anlegg og drift av Skarv ((Innst. S. nr. 106 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 5 (2007-2008)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet ((Innst. S. nr. 92 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 21(2007-2008)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Børge Brende, Harald Victor Hove, Torbjørn Hansen og Elisabeth Røbekk Nørve om strategi for bygging av kraftlinjer ((Innst. S. nr. 86 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:9 (2007-2008)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet ((Innst. S. nr. 76 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 3 (2007-2008)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp (kvotedirektivet), samt tilhørende rettsakter ((Innst. S. nr. 107 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 26 (2007-2008)))

 • Sak nr. 11

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Miljøverndepartementet ((Innst. S. nr. 93 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 16 (2007-2008)))

 • Sak nr. 12

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Torbjørn Andersen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om å begrense fylkeskommunens/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker ((Innst. S. nr. 87 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:112(2006-2007)))

 • Sak nr. 13

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Trond Helleland, Bent Høie og Olemic Thommessen om en strategi for næringsutvikling og arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern ((Innst. S. nr. 85 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:10 (2007-2008)))

 • Sak nr. 14

  Innstilling frå finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2007 ((Innst. S. nr. 105 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 28 (2007-2008)))

 • Sak nr. 15

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 14. desember 2007 (jf. Innst.O.nr.22):
  «Stortinget ber Regjeringen om å fremme sak for Stortinget hvor man vurderer å fremme nødvendige lov- og forskriftsendringer, slik at Tollvesenet kan få nødvendig myndighet til for eksempel å holde igjen mistenkte, stoppe kontrollobjekter, adgang til å bruke blålys og til å fravike vegtrafikkloven.»

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 13. desember 2007 (jf. Innst.O.nr.23):
  «Stortinget ber Regjeringen i sitt arbeid med politiregisterloven sørge for at den som registreres i identitetsregisteret kan slettes etter en viss tid, med mindre den registrerte er dømt for nye lovbrudd eller andre viktige forhold tilsier at registreringen bør opprettholdes.»

 • Sak nr. 17

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. desember 2007 (jf. Innst.O.nr.25):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede og eventuelt fremme nødvendige forslag i forhold til om staten også i andre saker enn de som faller inn under voldsoffererstatningen, skal ha en ordning hvor staten forskutterer erstatningsbeløpet og deretter krever regress. Regjeringen melder tilbake til Stortinget på egnet måte i egen sak.»

 • Sak nr. 18

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. desember 2007 (jf. Innst.O.nr.25):
  «Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008 om å komme tilbake med en nærmere gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.18.