Stortinget - Møte onsdag den 12. mars 2008 kl. 10

Dato: 12.03.2008

Formalia

Presidenten: Representantene Morten Høglund, Olav Gunnar Ballo og Sigvald Oppebøen Hansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra den møtende vararepresentant for Finnmark fylke, Ann-Kristin Engstad, foreligger søknad om fritak på grunn av sykdom, fra og med 12. mars og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Andre vararepresentant for Finnmark fylke, Geir Knutsen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

  • Geir Knutsen innvelges i Lagtinget for den tid han møter for representanten Eva M. Nielsen.

Presidenten: Geir Knutsen er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges tre settepresidenter for Stortingets møter i dag og for resten av inneværende uke - og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Hans Frode Kielland Asmyhr, Kenneth Svendsen og Solveig Horne. - Andre foreslag foreligger ikke, og Hans Frode Kielland Asmyhr, Kenneth Svendsen og Solveig Horne anses enstemmig valgt som settepresidenter for Stortingets møter denne uken.

Statsråd Dag Terje Andersen overbrakte to odelstingsproposisjoner. (Se for øvrig side 2441)

Presidenten: Representanten Gjermund Hagesæter vil fremsette et representantforslag.

Gjermund Hagesæter (FrP) [10:03:04]: På vegner av representantane Per Sandberg, Øyvind Korsberg, Ulf Leirstein og meg sjølv har eg gleda av å foreslå reduksjon av drivstoffavgiftene for budsjettåret 2008.

Presidenten: Representanten Arne Sortevik vil fremsette to representantforslag.

Arne Sortevik (FrP) [10:03:31]: Jeg har fornøyelsen av å sette frem to representantforslag på vegne av representantene Bård Hoksrud, Per Sandberg og meg selv. Det ene gjelder omorganisering av etaten Kystverket til statlig selskap, og det andre gjelder modernisering av norsk samferdselspolitikk.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.