Stortinget - Møte onsdag den 2. april 2008 kl. 10

Dato: 02.04.2008

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 10

Arne Sortevik (FrP) [11:53:06]: «Statsråden varsler at forskrifter til Stortingets lovvedtak om veiprising skal ut på bred høring. Samtidig forsikrer statsråden at det hele tiden har vært en klar forutsetning at en må ha lokal forankring før veiprising blir satt i verk. Bompengefinansiering har utviklet seg fra supplerende finansiering til hovedfinansiering ved statlig vegbygging. Det er grunn til å frykte at veiprising blir et nytt statlig verktøy for å tvinge frem brukerbetaling.

Vil statsråden sikre bruk av folkeavstemning før bruk av veiprising?»

Statsråd Liv Signe Navarsete [11:53:48]: Før påske vart stortingsproposisjonen om Oslopakke 3 del 1 handsama i Stortinget. I etterkant har temaet vegprising og lokal forankring vore diskutert.

Forslaget om vegprising vart opphavleg lagt fram av regjeringa Stoltenberg I og er handsama av Stortinget tidlegare. Regelen har likevel ikkje trede i kraft, og det er heller ikkje utarbeidd utfyllande forskrifter. Det vil verte sendt ut eit forslag til forskrifter på brei høyring i løpet av 2008. Det har heile tida vore ein klar føresetnad at ein må ha lokal forankring i form av lokalt initiativ og lokale vedtak før vegprising vert sett i verk. Dette kjem også klart til uttrykk i sjølve lovteksten. Korleis den lokale forankringa skal sikrast, må vere opp til kvar enkelt kommune eller fylkeskommune. Eg meiner dette er rette vegen å gå når ein skal utvikle tiltak for byområda.

Arne Sortevik (FrP) [11:54:46]: Takk for svaret.

Kjernepunktet i spørsmålet er hva lokal forankring egentlig er og inneholder. Samferdselsministeren er også nestleder i Senterpartiet, og jeg har oppfattet at det partiet er opptatt av både avbyråkratisering og forenkling og av å gi enkeltmennesket armslag.

Hva mener samferdselsministeren om å gi folk i berørte kommuner armslag og avgjøringsmyndighet ved et såpass viktig og omfattende tiltak som veiprising eventuelt er? Mener samferdselsministeren at det er en viktig avgjørelse som innbyggerne selv bør ta? Eller mener samferdselsministeren at dette er for viktig til at innbyggerne i en kommune eller en by kan få lov å avgjøre dette selv?

Statsråd Liv Signe Navarsete [11:55:36]: Både Regjeringa, samferdsleministeren og ikkje minst Senterpartiet er opptekne av lokaldemokratiet og ynskjer å styrkje det og støtte opp om gode lokalpolitiske prosessar. Der har me i dag eit velfungerande system gjennom at folk lokalt vel sine tillitsmenn og -kvinner ein gong kvart fjerde år. Dersom ein ikkje er fornøgd med dei vedtaka som desse tillitsvalde gjer, kan ein kaste dei ved neste høve. Det er ei god form for demokrati. På vegner av innbyggjarane har desse lokale folkevalde òg mandat til å gjere vedtak f.eks. om å innføre vegprising - og mange andre tunge vedtak som går på utforming av lokalsamfunnet på mange ulike område, bl.a. eigedomsskatt. Det er ein del av lokaldemokratiet, og det er med og vitaliserer lokaldemokratiet at slike prosessar går lokalt.

Arne Sortevik (FrP) [11:56:38]: Igjen takk for svaret.

Etter spørrerens syn er det også en god vitalisering av lokaldemokratiet at innbyggerne faktisk får lov å avgjøre ting selv, også oftere enn en gang hvert annet eller hvert fjerde år.

Nå er jo utgangspunktet at dette gjelder forskrifter til et lovvedtak som Fremskrittspartiet riktignok er imot, men altså forskrifter til et lovvedtak som skal utformes, så departementet og statsråden har full mulighet å inkludere enten regler om å bruke lokal folkeavstemning eller i det minste en anbefaling om å forhøre seg hos innbyggerne gjennom lokal folkeavstemning. Hvorfor vil ikke samferdselsministeren gi innbyggerne i de kommuner og byer som blir berørt av et eventuelt veiprisingstiltak, anledning til å uttale seg om et slikt vidtgripende tiltak før det eventuelt blir innført?

Statsråd Liv Signe Navarsete [11:57:43]: Noreg er heldigvis eit samfunn av frie menn og kvinner. Der denne typen saker kjem opp, føregår det ein utstrakt lokalpolitisk debatt med innbyggjarane i dei kommunane det gjeld. Dersom me skal gå vidare langs dei linene som representanten Sortevik framstiller her, burde jo vedtak om eigedomsskatt og vedtak som gjeld viktige forhold som næringsområde og bustadområde, verte lagde ut til folkeavstemming. Det meiner eg vil vatne ut det demokratiet me har i dag, der me vel representantar som på vegner av folket og i dialog med folket - det kan vere folkemøte, det kan vere mange prosessar ein køyrer lokalt, som eg synest er flott, for å styrkje dei prosessane - gjer det endelege vedtaket. Eg er tilhengar av det demokratiet me har i dag, og meiner at folkeavstemming berre skal gjelde dei heilt store prinsipielle avgjerdene, der folket må høyrast, som folkeavstemming om EU-tilknyting og liknande.