Stortinget - Møte onsdag den 2. april 2008 kl. 10

Dato: 02.04.2008

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 12

Per Roar Bredvold (FrP) [12:09:21]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til justisministeren:

«Kongsvingerpolitiet må ofte på grunn av stor mangel på varetektsplasser slippe smuglere og gjengangere fri, selv om de er besluttet varetektsfengslet. Dette er frustrerende for politiet og andre etater. Dette skaper også blant folk flest økt bekymring for sikkerheten i samfunnet generelt.

Hva vil statsråden gjøre for at denne uverdige situasjonen i Hedmark kan bli løst?»

Statsråd Knut Storberget [12:09:46]: La meg innledningsvis få si at jeg er veldig glad for å få dette spørsmålet, for det har vært et av Regjeringas hovedsatsingsområder å skape mer kapasitet for soning og varetekt, slik at køene foran norske fengsler blir borte, og sånn at vi kan konsentrere all innsats om køene ut av fengslene.

Det er helt riktig, som spørreren nå tar opp, at det har vært tilfeller også i Hedmark og i Kongsvinger, men jeg vil si over det ganske land, i løpet av de siste åra hvor man har sett at man ikke har hatt nok varetektskapasitet. Det er bakgrunnen for at vi ønsker å få bort soningskøen.

Jeg er glad for også på Hedmarks vegne å kunne opplyse at soningskøen nå er på under 800 dommer. Det er en betydelig reduksjon siden den forrige regjeringa satt og styrte, hvor det var oppunder 3 000 som ventet på plass, noe som skapte et veldig press inn i fengslene.

Vi har som ambisjon å få bort køen i løpet av denne stortingsperioden. Jeg mener at de prognoser som nå foreligger, taler for at det vil vi klare. Det som da tenkes gjort, er at man - selvfølgelig - må etablere langt flere plasser for å få plass til folk i både varetekt og soning. Jeg må benytte anledningen til å gi nettopp Kongsvinger-regionen stor honnør for å ha vært med på den dugnaden som Regjeringa har jobbet igjennom, bl.a. ved etablering av Bruvoll fengsel med 70 plasser i Nord-Odal, men også ved utvidelse av Vardåsen og Ilseng fengsler, som har bidratt til at vi ser en så positiv utvikling for soningskøen i Norge som vi gjør. Derfor har vi bestemt at vi vil fortsette denne satsinga. Det innebærer at vi i løpet av dette året vil ha etablert 400 nye plasser, samtidig som spaden nå er stukket i jorda for et stort fengsel i Halden, som koster over 1 milliard kr, og som også vil bidra til å skape grunnlag for at folk blir plassert i varetekt.

Jeg er glad for at vi nå også ser at det er færre og færre tilfeller hvor folk ikke får varetektsplass, nettopp fordi presset avtar mot fengslene og Regjeringas politikk i så måte lykkes.

Derfor vil vi nå fra 1. april og 15. april komme til å iverksette to tiltak for at belegget i fengslene skal ned på sikt. For det første må folk sitte lenger når man er inne og soner, og ikke gå så tidlig som man tidligere har gjort - vi avvikler noe av den framskutte løslatelsen. Og så avvikler vi også dublering nå i april. Da vil vi til høsten få beleggsprosenten i norske fengsler ned. Jeg håper at vi i løpet av høsten kan komme ned på 93 pst. Det betyr at det blir 7 pst. ledig kapasitet, som kan håndtere bl.a. akutt varetektsbehov. Derfor mener jeg at vi nå kan se lyset i tunnelen i forhold til å få varetektsplasser, men ikke minst å få soningsplasser, som kan bidra til redusert kriminalitet i Norge.

Per Roar Bredvold (FrP) [12:13:14]: Jeg takker statsråden for et godt svar og et fyldig svar.

At det er en prekær situasjon nå, er nok helt sikkert, når politioverbetjent Per Olaf Nordli går ut i lørdagsavisen til Glåmdalen 8. mars 2008 og sier det. Jeg er helt enig i at Kongsvinger-politiet og andre politi trenger veldig ros for den jobben de gjør. Men som Nordli sier:

«Det er klart det er frustrerende. Vi føler vi ikke får gjort jobben ordentlig».

Det sier han om den store mangelen på varetektsplasser som råder for tiden.

I tillegg står det:

«I går måtte Kongsvinger-politiet slippe to polske smuglere fordi det manglet varetektsplasser. I tillegg ble det vurdert fengsling for fem andre, men på bakgrunn av varetektssituasjonen fant politiet det nyttesløst å framstille de for fengsling.

Dermed har sju personer sluppet varetektsfengsling bare de to siste døgnene.»

Dette stod i Glåmdalen 8. mars 2008. Det er klart at situasjonen er veldig bekymringsfull. Jeg hører hva statsråden sier, men hva gjør vi på kort sikt - veldig kort sikt?

Statsråd Knut Storberget [12:14:21]: Regjeringa fremmet sin handlingsplan for å avvikle soningskøene våren 2006, med masse tiltak, deriblant 400 nye plasser. Vi har gjennomført det - vi er i siste fase nå, og vi skal gjennomføre resten. Det er fantastisk å se at norsk kriminalomsorg nå har levert, bl.a. Bruvoll fengsel i Hedmark, slik at man er i en køsituasjon som har beveget seg fra 3 000 dommer og ned til 800, som jeg sa i stad. Og det går raskt nedover. Men det er noen dilemmaer med å avvikle køen, bl.a. at vi kjører på ganske høy kapasitet i fengslene, slik at varetektssituasjonen for så vidt blir anstrengt veldig lenge, fram til køen er avviklet. Jeg mener imidlertid at vi, både som statsråd og som stortingsrepresentanter, vel bør være opptatt av det nasjonale perspektivet og nettopp se på hvordan vi kan få bort den nasjonale utfordringa som soningskøen har vært. Da må det jo være bra at vi nå nærmer oss null, slik at vi kan få ned belegget og få inn folk som blir henvist til varetekt.

Per Roar Bredvold (FrP) [12:15:41]: Eda, som ligger i nærheten av Kongsvinger, er, så vidt jeg vet, det nest største passeringsstedet i Norge når det gjelder varer og personer - det er mulig jeg tar feil, men i hvert fall tilnærmet nest størst. Det er klart at på et slikt sted vil det naturlig være en del smugling. Det samarbeidet som er mellom tollvesen og politi, er meget viktig, og det fungerer veldig bra der. Men når man ser at det ikke blir gjort noe med det når folk blir tatt for smugling, kan det vel være en fare for at folk blir frustrert, både innenfor politiet, som jeg viste til, og innenfor Tollvesenet. Det er klart at det gode samarbeidet som er der, med den gode oppfølgingen, må vi passe på, og det er jeg sikker på at statsråden mener også, selvfølgelig. Men kunne statsråden også si noe om samarbeidet mellom tollvesen og politi, i dette tilfellet på Eda?

Statsråd Knut Storberget [12:16:35]: Der er jeg på Regjeringas linje. Vi er veldig opptatt av at politiet må samarbeide både med skatte- og tollmyndighetene i mye større grad enn man kanskje tradisjonelt har gjort, og jeg er glad for at vi ser et veldig tett samarbeid. Det er bare én ting som truer det, og det er et eventuelt gjennomslag for Fremskrittspartiets budsjettforslag, som innebærer et dramatisk kutt når det gjelder både toll- og skattemyndighetene. Vi får jo bare håpe at det fortsatt vil være et politisk flertall her i huset som kan bidra til å opprettholde tollaktiviteten også på grensen i Hedmark, slik at vi kan sikre et godt samarbeid, fordi det er veldig viktige premissleverandører innenfor politiet i Norge. Skulle man ha gått inn på Fremskrittspartiets budsjettforslag i forhold til toll, ville vi antakelig ikke hatt behov for sonings- eller varetektsplasser, for da ville vi ikke ha tatt noen, og det er en utvikling jeg ikke ønsker meg for Hedmarks del.