Stortinget - Møte tirsdag den 30. september 2008 kl. 12.13

Dato: 30.09.2008

Sak nr. 2 [12:25:43]

Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 22. september 2008 (jf. Innst. O. nr. 78):
«Stortinget ber Regjeringen utrede en modell for hvordan Statkrafts eierandeler i de regionale kraftselskaper kan eies av staten direkte eller gjennom et annet statlig selskap.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering:Forslaget fra Høyre og Venstre ble med 91 mot 23 stemmer ikke bifalt. (Voteringsutskrift kl. 12.26.54)