Stortinget - Møte tirsdag den 30. september 2008 kl. 12.13

Dato: 30.09.2008

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:27:07]

Referat

 • 1.(313)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Inge Lønning, Marianne Aasen og Svein Roald Hansen om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning (Dokument nr. 12:1 (2007-2008))

 • 2.(314)

  Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser (Dokument nr. 12:2 (2007-2008))

 • 3.(315)

  Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift (innføring av republikansk statsform) (Dokument nr. 12:3 (2007-2008))

 • 4.(316)

  Grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig) (Dokument nr. 12:4 (2007-2008))

 • 5.(317)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen, Lars Peder Brekk og André N. Skjelstad om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter (Dokument nr. 12:5 (2007-2008))

 • 6.(318)

  Grunnlovsforslag fra Heikki Holmås, Åsa Elvik, Inga Marte Thorkildsen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg) (Dokument nr. 12:6 (2007-2008))

 • 7.(319)

  Grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv (Dokument nr. 12:7 (2007-2008))

 • 8.(320)

  Grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om opphevelse av Grunnlovens § 107 (Odels- og Aasædesretten må ikke oppheves) (Dokument nr. 12:8 (2007-2008))

 • 9.(321)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18-22, § 25 første ledd og § 26 første ledd (Dokument nr. 12:9 (2007-2008))

 • 10.(322)

  Grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, Ine Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 2, 4,12, 16, 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke (Dokument nr. 12:10 (2007-2008))

 • 11.(323)

  Grunnlovsforslag fra Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) (Dokument nr. 12:11 (2007-2008))

 • 12.(324)

  Grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) (Dokument nr. 12:12 (2007-2008))

 • 13.(325)

  Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Tore Hagebakken, Berit Brørby, Ivar Skulstad, Øystein Djupedal, Bent Høie, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomsen, Ola T. Lånke, Lars Sponheim og Trygve Slagsvold Vedum om tillegg i Grunnloven § 49 (om grunnlovfesting av lokaldemokratiet) (Dokument nr. 12:13 (2007-2008))

 • 14.(326)

  Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) (Dokument nr. 12:14 (2007-2008))

 • 15.(327)

  Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Ola T. Lånke og Olav Gunnar Ballo om endringer i Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 (retting av språklige feil) (Dokument nr. 12:15 (2007-2008))

 • 16.(328)

  Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen om språklig fornyelse av Grunnloven (Dokument nr. 12:16 (2007-2008

 • 17.(329)

  Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Anne Margrethe Larsen om ny § 100 d i Grunnloven (om rett til asyl) (Dokument nr. 12:17 (2007-2008))

 • 18.(330)

  Grunnlovsforslag fra Vera Lysklætt og Odd Einar Dørum om ny § 100 b og ny § 100 c i Grunnloven (om privatlivets fred og personopplysninger) (Dokument nr. 12:18 (2007-2008))

 • 19.(331)

  Grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny § 100 a i Grunnloven (om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier) (Dokument nr. 12:19 (2007-2008))

 • 20.(332)

  Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Gunvald Ludvigsen om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) (Dokument nr. 12:20 (2007-2008))

 • 21.(333)

  Grunnlovsforslag fra Berit Brørby, Carl I. Hagen, Steinar Gullvåg, Sonja Mandt-Bartholsen, Marianne Aasen, Tore Hagebakken, Eirin Faldet, Arne L. Haugen, Anne Marit Bjørnflaten, Sigrun Eng, Bendiks H. Arnesen og Eirin Kristin Sund om endring av § 71 i Grunnloven (om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår) (Dokument nr. 12:21 (2007-2008))

 • 22.(334)

  Grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Voie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (vern av liv) (Dokument nr. 12:22 (2007-2008))

 • 23.(335)

  Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen om å endre § 59 (valgordningen) i Grunnloven slik at tallet 4 i tredje ledd (alternativt 5te ledd) erstattes av tallet 5 (Dokument nr. 12:23 (2007-2008))

 • 24.(336)

  Grunnlovsforslag fra Rune J. Skjælaaen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endring av Grunnloven § 93 (rådgivende folkeavstemming) (Dokument nr. 12:24 (2007-2008))

 • 25.(337)

  Grunnlovsforslag fra Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven §§ 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke (Dokument nr. 12:25 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 1-25 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 26.(338)

  Styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008 (St.prp. nr. 87 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 27.(339)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor (St.prp. nr. 83 (2007-2008))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28.(340)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i forbindelse med ekstraordinære utgifter for håndtering av skogbrannen i Froland (St.prp. nr. 85 (2007-2008))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 29.(341)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 av 6. juli 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF om stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital (St.prp. nr. 84 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 30.(342)

  Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) (St.meld. nr. 37 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 31.(343)

  Samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap (St.prp. nr. 86 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 32.(344)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 185/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei (St.prp. nr. 82 (2007-2008))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 33.(345)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2007- 1. halvår 2008 (Dokument nr. 7 (2007-2008))

 • 34.(346)

  Nordisk samarbeid (St.meld. nr. 36 (2007-2008))

 • 35.(347)

  Samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 (St.prp. nr. 81 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 33-35 sendes utenrikskomiteen.

 • 36.(348)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Odd Einar Dørum, Laila Dåvøy og Karin S. Woldseth om at staten ikke påberoper seg foreldelse ved søksmål fra tidligere barnehjemsbarn mv. (Dokument nr. 8:142 (2007-2008))

  Enst.: Tas ikke under behandling under henvisning til forretningsordenens § 47.

 • 37.(349)

  Endringer i de faste komiteers sammensetning (S. nr. 321 (2007-2008))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Før presidenten avslutter årets sesjon, vil presidenten spørre om det er noen som ønsker ordet. - Det har ikke skjedd.

Vi skal nå avslutte det 152. storting, det tredje i inneværende valgperiode.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 104 møter, mens det har vært 41 møter i Odelstinget og 16 i Lagtinget. Det har vært 17 kveldsmøter i Stortinget og 12 i Odelstinget. Elleve møter har vart utover reglementsmessig tid, kl. 22, ingen har gått utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 207 saker for Stortinget, fordelt på 87 stortingsproposisjoner, 83 odelstingsproposisjoner og 37 stortingsmeldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 146 representantforslag. Hvis vi summerer disse og stortingsproposisjoner og odelstingsproposisjoner fra Regjeringen, utgjør representantforslagene nesten halvparten, ca. 45 pst., av de forslag Stortinget har fått til behandling, og det er nok den høyeste andelen av denne typen forslag vi har hatt i noe storting.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget og avdelingene, er 321 innstillinger til Stortinget og 80 til Odelstinget. I tillegg til dette kommer budsjettinnstillingene.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med åtte redegjørelser i tillegg til trontalen og finanstalen.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 317, mens det har vært 127 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 72 interpellasjoner. Og Regjeringen har fått 1 600 skriftlige spørsmål fra Stortinget, og det betyr at antallet fortsetter å øke hvert år.

Stortinget gjorde 24 såkalte anmodningsvedtak.

Som nevnt er vi nå i ferd med å avslutte det tredje storting i denne perioden, og det innebærer at dagen i dag er siste frist for framsettelse av grunnlovsforslag. Det er framsatt 25 grunnlovsforslag i denne stortingsperioden, og disse vil komme til behandling i neste periode.

Av saker som er behandlet av dette storting, vil presidenten nevne

 • norsk klimapolitikk

 • ny plandel til plan- og bygningsloven

 • hjemfallsretten for vannfall og kraftverk

 • frivillighetsmeldingen

 • felles ekteskapslov for heterofile og homofile par

 • hovedprioriteringer i Forsvaret 2009-2012 og videre framover

 • den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak

 • utvidelse av DNA-registeret

 • staten og Den norske kirke

 • lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole

 • hovedstadsmeldingen

 • arbeidsinnvandring

 • Fritz Moen-saken

 • terrorangrepet på hotell Serena i Kabul

 • kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

I tillegg er det gjort noen endringer i Stortingets forretningsorden, bl.a. som følge av Stortingets ønske om å endre behandlingen av europapolitikken.

Presidenten vil så takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og erklære forhandlingene i det 152. storting for avsluttet.

Representantene oppfordres så til å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.