Stortinget - Møte fredag den 14. november 2008 kl. 10

Dato: 14.11.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 25 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 7 (2008–2009))

Sak nr. 2 [10:03:50]

Innstilling fra finanskomiteen om garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentlig administrasjon

Talere

Votering i sak nr. 2

Svein Flåtten (H) [10.04.23] (ordfører for saken): Denne saken har den forhistorie at det var problematisk å skaffe forsikringsdekning for det ansvaret som administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial under offentlig administrasjon kunne komme i.

Det har under behandlingen vært litt usikkerhet om hvorvidt man allikevel kunne greie å få til en forsikringsdekning. Det spørsmålet er for så vidt uavklart. Det går frem av et brev fra Finansdepartementet til Stortingets presidentskap. Finanskomiteen har nå behandlet forslaget fra Regjeringen om den dekningen som man har bedt om, og så får en eventuell forsikringsdekning komme i tillegg.

Det er heller ikke i denne saken noen uenighet i komiteen om å slutte seg til det forslaget som kommer fra Regjeringen. Også denne saken har vi raskt og effektivt og i lys av den situasjonen som foreligger, behandlet veldig fort.

Jeg har lyst til å si – antakelig på vegne av opposisjonen, i hvert fall på vegne av mitt eget parti – at slik kan vi også behandle andre saker som måtte komme fra Regjeringen i forbindelse med den finanskrisen som foreligger. Vi har invitert Regjeringen til å komme med forslag til løsninger. Jeg oppfatter at det så langt har vært avvist. Men hvis man skulle komme til det resultat etter hvert at de løsningene som Regjeringen selv har pekt på mange ganger, og som ligger i det fremlagte budsjett, ikke skulle være tilstrekkelige eller gode nok for å håndtere de tidene vi går inn i, tror jeg alle opposisjonspartiene i finanskomiteen er rede til å gå inn på en rask behandling og med en positiv innstilling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se side 489)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

 Finansdepartementet gis fullmakt til å gi en garanti som innebærer at den norske stat ved Finansdepartementet forplikter seg til å holde de offentlig oppnevnte styremedlemmene i Kaupthing Banki Hf, norsk filial under offentlig administrasjon, skadesløse for eventuelt ansvar som de i henhold til bindende rettsavgjørelse skulle bli pålagt som følge av utførelsen av sine styreverv, med unntak av ansvar pådratt forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Skadesløsholdelsen skal omfatte eventuelle nødvendige omkostninger til sakførsel i forbindelse med at ansvar eventuelt blir påstått overfor medlem av styret. Garantien kan også omfatte pliktig sikkerhetsstillelse fra administrasjonsstyrets medlemmer i henhold til forskrift 12. oktober 2008 om offentlig administrasjon av filial av finansinstitusjon med hovedsete i annen stat § 4. Fullmakten er begrenset oppad til 500 mill. kroner, samt begrenset til administrasjonsstyrets virksomhet fram til og med 31. desember 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 3–5 foreligger det ikke noe voteringstema.