Stortinget - Møte torsdag 18. desember 2008 kl. 10.12

Dato: 18.12.2008

Sak nr. 8 [11:57:31]

Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 2. desember 2008 (jf. Innst. O. nr. 1):
«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme lovforslag om 20 prosent fradrag i skatt for personlige, varige innvesteringer i selskap inntil 500 000 kroner.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1695)

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 2. desember 2008:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme lovforslag om 20 prosent fradrag i skatt for personlige, varige innvesteringer i selskap inntil 500 000 kroner.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 98 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl.15.59.05)