Stortinget - Møte tirsdag den 3. november 2009 kl. 10

Dato: 03.11.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:21:38]

Referat

 • 1. (69) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2009–2010))

 • 2. (70) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Robert Eriksson til leder, Karin Andersen til første nestleder og Anette Trettebergstuen til andre nestleder.

 • 3. (71) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Erling Sande til leder, Siri A. Meling til første nestleder og Kristin Eirin Sund til andre nestleder.

 • 4. (72) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Gunn Karin Gjul til leder, Solveig Horne til første nestleder og Øyvind Håbrekke til andre nestleder.

 • 5. (73) Finanskomiteen melder å ha valgt Torgeir Micaelsen til leder, Ulf Leirstein til første nestleder og Jan Tore Sanner til andre nestleder.

 • 6. (74) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Bent Høie til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Tore Hagebakken til andre nestleder.

 • 7. (75) Justiskomiteen melder å ha valgt Per Sandberg til leder, Jan Bøhler til første nestleder og André Oktay Dahl til andre nestleder.

 • 8. (76) Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Marianne Aasen til leder, Dagrun Eriksen til første nestleder og Tord Lien til andre nestleder.

 • 9. (77) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Heikki Holmås til leder, Gjermund Hagesæter til første nestleder og Ingalill Olsen til andre nestleder.

 • 10. (78) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Anders Anundsen til leder, Ola Borten Moe til første nestleder og Martin Kolberg til andre nestleder.

 • 11. (79) Næringskomiteen melder å ha valgt Terje Lien Aasland til leder, Svein Flåtten til første nestleder og Harald T. Nesvik til andre nestleder.

 • 12. (80) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Knut Arild Hareide til leder, Anne Marit Bjørnflaten til første nestleder og Bård Hoksrud til andre nestleder.

 • 13. (81) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Ine Marie Eriksen Søreide til leder, Svein Roald Hansen til første nestleder og Bård Vegar Solhjell til andre nestleder.

 Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14. (82) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier (Representantforslag 10 S (2009–2010)

 Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15. (83) Kvalitet i barnehagen (St.meld. nr. 41 (2008–2009))

 • 16. (84) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en fleksibel foreldrepermisjon (Representantforslag 6 S) (2009–2010)

 Enst.: Nr. 15 og 16 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 17. (85) Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt) (Prop. 1 S Tillegg 1) (2009–2010)

 •  Enst.: Sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1 fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 27 S.

 • 18. (86) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009 (Prop. 24 S) (2009–2010))

 • 19. (87) Endringar i lov om Statens pensjonsfond (Prop. 25 L) (2009–2010)

 • 20. (88) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster (Prop. 29 S) (2009–2010))

 Enst.: Nr. 18–20 sendes finanskomiteen.

 • 21. (89) Endringer i legemiddelloven (Prop. 26 L) (2009–2010))

 • 22. (90) Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Prop. 27 L) (2009–2010))

 • 23. (91) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagfinn Høybråten og Hans Olav Syversen om plan for livshjelp (Representantforslag 11 S) (2009–2010))

 • 24. (92) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli, Ingjerd Schou og Bent Høie om lov endring i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. for å gjøre det mulig å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling som sykehus og dermed omfattes av retten til fritt sykehusvalg (Representantforslag 12 L) (2009–2010))

 Enst.: Nr. 21–24 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 25. (93) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver (St.meld. nr. 35 (2008–2009))

 • 26. (94) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten m.m.) (Prop. 31 S (2009–2010)

 Enst.: Nr. 25 og 26 sendes justiskomiteen.

 • 27. (95) Utdanningslinja (St.meld. nr. 44 (2008–2009))

 • 28. (96) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven (Representantforslag 7 S) (2009–2010))

 • 29. (97) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Bente Thorsen om å be Regjeringen om å ikke anke, eventuelt trekke anke i sak mellom staten og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) (Representantforslag 8 S) (2009–2010)

 • 30. (98) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Øyvind Håbrekke om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen (Representantforslag 9 S) (209-2010)

 Enst.: Nr. 27–30 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 31. (99) Sametingets virksomhet 2008 (St.meld. nr. 43 (2008–2009))

 • 32. (100) Endringer i utlendingsloven (Prop. 30 L) (2009–2010))

 Enst.: Nr. 31 og 32 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 33. (101) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 (Dokument 1) (2009–2010)

 • 34. (102) Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 (Dokument 1, Tillegg nr. 1) (2009–2010))

 • 35. (103) Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 (Dokument 1, Tillegg nr. 2) (2009–2010))

 Enst.: Nr. 33–35 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 36. (104) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen (St.meld. nr. 39 (2008–2009))

 • 37. (105) Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane i 2007 og 2008 (St.meld. nr. 45 (2008–2009))

 Enst.: Nr. 36 og 37 sendes næringskomiteen.

 • 38. (106) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet) (Prop. 28 S) (2009–2010))

 • 39. (107) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Per Sandberg, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om eventuell implementering av direktiv 2006/24/EF («datalagringsdirektivet») i norsk lov (Representantforslag 5 S) (2009–2010))

 Enst.: Nr. 38 og 39 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Er det noen som forlanger ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.