Stortinget - Møte tirsdag den 3. november 2009 kl. 10

Dato: 03.11.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:03:44]

    Interpellasjon fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren:
    «I forbindelse med presentasjonen av den nye regjeringsplattformen uttalte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at Regjeringen nå åpnet for en mer fleksibel bruk av private sykehus for å få ned helsekøene. Samtidig opprettholdes de tre sentrale begrensningene på bruk av private sykehus i den nye regjeringsplattformen. Det gjelder å begrense bruken av private sykehus, bruke ledig kapasitet i offentlige sykehus først og skille mellom sykehus eiet av ideelle organisasjoner og kommersielle aktører. Når ikke det er pasientens rett til å velge som er styrende, vil det være de regionale helseforetakene som både er eier og bestiller som avgjør omfanget på bruken av private sykehus og spesialister.
    Har Regjeringen planer om å øke bruken av private sykehus for å få ned køene, og hvordan skal en få de regionale helseforetakene i tilfelle til å følge opp dette?»

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.23.