Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2009 kl. 10

Dato: 01.12.2009

Formalia

Presidenten: Representantene Per-Kristian Foss, Ketil Solvik-Olsen og Per Arne Olsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: Rannveig Kvifte Andresen og Abid Q. Raja

For Vestfold fylke: Lars Egeland

Fra representanten Morten Høglund foreligger søknad om permisjon i dagene 1. og 2. desember for å delta i den norske delegasjonen til WTOs ministerkonferanse i Genève.

Etter forslag frå presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Tone Liljeroth, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Tone Liljeroth er til stede og vil ta sete.

Statsråd Terje Riis-Johansen overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Anders B. Werp vil framsette et representantforslag.

Anders B. Werp (H) [10:04:11]: På vegne av representantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og undertegnede fremsetter jeg representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød.

Presidenten: Representanten Laila Dåvøy vil framsette et representantforslag.

Laila Dåvøy (KrF) (fra salen): Det kommer i morgen.

Presidenten: Hvis det er greit for representanten å ta det nå, foreligger forslaget her. Dermed kan representanten sette fram forslaget, som jeg har teksten til.

Laila Dåvøy (KrF) [10:05:10]: Tusen takk, president! Jeg er glad for at vi har en så fleksibel president her i Stortinget.

Da har jeg gleden av å fremsette et representantforslag fra Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og meg selv om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Ad voteringene under møtet torsdag den 26. november

Presidenten: Før vi går i gang med å behandle sakene på dagsordenen for i dag, vil presidenten meddele noen korrigeringer i de voteringene som Stortinget foretok etter finansdebatten natt til fredag.

Som representantene ble gjort kjent med i en e-post fredag ettermiddag, førte en feil i det programmet som styrer voteringsanlegget, til at tallene som ble vist på skjermene i salen, var feil i noen voteringer.

Med grunnlag i voteringsutskriftene og summering av avgitte stemmer fra den enkelte representant, som er korrekt, må stemmetallene rettes for åtte voteringer, som gjelder sakene nr. 2, 3 og 4.

I sak nr. 2, Innst. 2 S:

For forslagene nr. 62–64, fra Venstre, skal stemmetallene være 161 mot og 8 for. For forslagene nr. 58–61, fra Kristelig Folkeparti, skal stemmetallene være 158 mot og 11 for.

For forslag nr. 57, fra Høyre, skal stemmetallene være 138 mot og 31 for.

Ved alternativ votering mellom innstillingens forslag til vedtak romertall I og forslag nr. 65, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, skal det være 86 stemmer for innstillingen og 83 stemmer for forslaget.

I sak nr. 3, Innst. 3 S:

Forslag nr. 22, fra Høyre og Kristelig Folkeparti, skal ha stemmetall 130 mot og 39 for.

Innstillingens forslag til vedtak for rammeområde 18 ble vedtatt med 86 mot 83 stemmer.

I sak 4, Innst. 4 L:

Forslag nr. 48–59, fra Venstre, skal ha stemmetall 2 for og 167 mot.

For innstillingens forslag til vedtak stor bokstav K, V skal stemmetallene være 137 for og 32 mot.

– Det anses bifalt.