Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2009 kl. 10

Dato: 01.12.2009

Referatsaker

Sak nr. 24 [14:19:51]

Referat

 • 1.(153)

  Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009 (Prop. 57 S (2009–2010))

 • 2.(154)

  Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009 (Prop. 58 S (2009–2010))

 • 3.(155)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009 (Prop. 59 S (2009–2010))

 • 4.(156)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2009 (Prop. 61 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 1–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(157)

  Samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013 (Prop. 60 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.