Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2009 kl. 10

Dato: 03.12.2009

Sak nr. 4 [10:44:28]

Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5) (Innst. 6 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010))

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram 21 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–14, fra Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 15–17, fra Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 18–21, fra André Oktay Dahl på vegne av Høyre

Forslag nr. 9, fra Fremskrittspartiet og Høyre, er under debatten omgjort til et oversendelsesforslag. Forslaget lyder endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å fremlegge en egen stortingsmelding om utviklingstrekk, strategier og metoder for å bekjempe en økende grad av internasjonalt forgrenet organisert kriminalitet.»

Presidenten foreslår at forslaget oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det voteres over forslagene nr. 1–6, forslag nr. 10, og forslagene nr. 12–14, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om å sikre et bedre samarbeid og en klarere ansvarsfordeling mellom strafferettspleien og psykiatri, barnevern, samt utdanningssektoren i løpet av 2010.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurdering av hvorvidt Barnehus i hver helseregion sikrer den nødvendige hjelp, uavhengig av geografi, med sikte på utvidelse til å være et reelt sett landsdekkende tilbud.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide en oversikt over sikkerhetsnivået ved norske domstoler samt en oversikt over nødvendig opprustningsbehov i denne sammenheng.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 om å legge frem en beregning av den samfunnsøkonomiske gevinsten med å installere fjernmøteteknologi ved samtlige domstoler og forslag til fremdriftsplan for innføring av slikt utstyr.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å iverksette et forskningsarbeid for å vurdere effekten av det arbeidet som gjøres av de ulike frivillige organisasjonene i justissektoren.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med arbeidet med Revidert nasjonalbudsjett og budsjettet for 2011 sørge for at ordningen med narkotikaprogram utvides.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2010 fremlegge sak om nye målekriterier for politiet, som også inneholder incentiver til politidistriktene om å arbeide med organisert kriminalitet generelt og narkotikakriminalitet spesielt.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å utrede mulige incentivordninger som kan belønne de kommunene som rent faktisk etablerer velfungerende politiråd og SLT-ordninger.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller, der både årsaks- og ansvarsforhold belyses og der myndighetenes eventuelle ansvar overfor overlevende og etterlatte avklares.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen innen Revidert nasjonalbudsjett legge frem en egen sak med vurdering av i hvilken grad offentliggjøring av skattelister, kobling til nye søkemetoder, sosiale medier og lignende bidrar til å fremme økonomisk, organisert kriminalitet og ID-tyverier og med konkrete forslag til å avbøte konsekvensene av offentliggjøringen.»

Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de vil støtte disse forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 63 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.16.35)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7, 8 og 11, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen styrke den eksterne forskningsinnsatsen for å måle innholdet i og effekten av kriminalomsorgens arbeid, herunder innholdet i samfunnsstraffen og med spesielt fokus på lederkompetansen i kriminalomsorgen.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en evaluering av Gardermoen politistasjons organisatoriske tilknytning.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvorvidt Enebakk lensmannskontor kan legges inn under Romerike politidistrikt som del av en eventuell omorganisering.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 69 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.17.13)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15–17, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen lage klare retningslinjer for fordelingen av midler på kap. 440 post 70 i statsbudsjettet.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere og komme tilbake i Revidert Nasjonalbudsjett 2010 med et forslag om at voldsoffererstatningens begrensning gjelder pr. person.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget anmoder Presidentskapet om i samarbeid og forståelse med Regjeringen om å fremme forslag om en domstolskommisjon eller et domstolsutvalg til å vurdere endringer i Domstoladministrasjonens ansvarsforhold og organisering, med sikte på å styrke domstolenes selvstendighet og uavhengighet av de øvrige statsmakter.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 87 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.17.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme en egen sak for Stortinget hvor det fremtidige og totale behovet for ansatte i hele justissektoren vurderes.»

Fremskrittspartiet har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 69 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.18.19)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19 og 20, fra Høyre.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å trappe opp bevilgningene til frivillige, ideelle organisasjoner og pårørendes organisasjoner fremover, som en nødvendig forutsetning for gjennomføring av tilbakeføringsgarantien, arbeid mot tilbakefall og en mer effektiv forebygging av kriminalitet.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett fremlegge forslag til hvorledes etableringen av prosjekt Rosa Kompetanse justis kan realiseres. Regjeringen bes om å redegjøre nærmere for gjennomføringen av strategien for å bekjempe hatmotivert vold, og fremlegge analyserte tall for anmeldelser.»

Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Høyre ble med 85 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.18.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere statlig overtakelse av ansvaret for driften av nettstedet «Ettersøkt», med sikte på videre drift for å sikre økt oppklaringsprosent, raskere etterforskning og bedre forebygging av vinningskriminalitet.»

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 92 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.19.21)

Presidenten: Det voteres så over innstillingens forslag til vedtak under rammeområde 5.

Komiteen hadde innstilt:

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
61Høyesterett
 1Driftsutgifter72 983 000
400Justisdepartementet
 1Driftsutgifter311 941 000
50Norges forskningsråd4 500 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner7 585 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
 1Driftsutgifter1 448 866 000
21Spesielle driftsutgifter59 589 000
411Domstoladministrasjonen
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 166 288 000
413Jordskiftedomstolene
 1Driftsutgifter186 794 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres5 268 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
 1Driftsutgifter122 259 000
21Spesielle driftsutgifter38 778 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 1Driftsutgifter3 230 179 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 164 219 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres20 390 000
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres38 184 000
70Tilskudd20 631 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 1Driftsutgifter161 837 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 18 924 155 000
21Spesielle driftsutgifter170 804 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres6 917 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål53 383 000
70Tilskudd17 677 000
71Tilskudd Norsk rettsmuseum2 610 000
73Tilskudd til EUs yttergrensefond96 200 000
441Oslo politidistrikt
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 11 807 632 000
442Politihøgskolen
 1Driftsutgifter397 673 000
445Den høyere påtalemyndighet
 1Driftsutgifter127 227 000
446Den militære påtalemyndighet
 1Driftsutgifter6 849 000
448Grensekommissæren
 1Driftsutgifter5 264 000
450Sivile vernepliktige
 1Driftsutgifter58 954 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
 1Driftsutgifter543 432 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres2 520 000
70Overføringer til private5 064 000
452Sentral krisehåndtering
 1Driftsutgifter10 306 000
455Redningstjenesten
 1Driftsutgifter629 578 000
21Spesielle driftsutgifter8 099 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 358 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten13 156 000
72Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester87 776 000
460Spesialenheten for politisaker
 1Driftsutgifter30 867 000
462Tinglysing
 1Driftsutgifter182 771 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
 1Driftsutgifter827 597 000
467Norsk Lovtidend
 1Driftsutgifter3 114 000
468Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 1Driftsutgifter13 761 000
470Fri rettshjelp
 1Driftsutgifter4 886 000
70Fri sakførsel413 864 000
71Fritt rettsråd188 079 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak36 251 000
471Statens erstatningsansvar
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning117 692 000
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning18 336 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
 1Driftsutgifter19 336 000
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning179 699 000
473Statens sivilrettsforvaltning
 1Driftsutgifter31 511 000
474Konfliktråd
 1Driftsutgifter55 891 000
475Bobehandling
 1Driftsutgifter59 959 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 174 000
Totale utgifter21 033 713 000
Inntekter
3400Justisdepartementet
1Diverse inntekter84 000
2Refusjon av ODA-godkjente utgifter1 000 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr158 739 000
3413Jordskiftedomstolene
1Saks- og gebyrinntekter13 358 000
2Sideutgifter5 344 000
3430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
2Arbeidsdriftens inntekter57 966 000
3Andre inntekter14 973 000
4Tilskudd1 624 000
3432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
3Andre inntekter862 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Gebyr - pass og våpen281 600 000
2Refusjoner mv.231 652 000
3Salgsinntekter50 000 000
4Gebyr - vaktselskap11 207 000
6Gebyr - utlendingssaker89 852 000
7Gebyr - sivile gjøremål505 021 000
8Gebyr - ID-kort14 250 000
3441Oslo politidistrikt
2Refusjoner24 288 000
3Salgsinntekter12 204 000
5Personalbarnehage2 844 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter10 905 000
3Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter9 493 000
3450Sivile vernepliktige, driftsinntekter
1Inntekter av arbeid21 309 000
2Andre inntekter499 000
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Gebyr118 490 000
3Diverse inntekter28 283 000
3455Redningstjenesten
1Refusjoner20 412 000
3462Tinglysing
1Gebyrinntekter, borettsregister51 760 000
2Gebyrinntekter, fast eiendom928 800 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m.2 232 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter157 000
3474Konfliktråd
2Refusjoner1 124 000
Totale inntekter2 670 332 000

II

Merinntektsfullmakter

  • 1. Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

kap. 61 post 1kap. 3061 post 3
kap. 400 post 1kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1kap. 3411 post 3
kap. 413 post 1kap. 3413 post 1
kap. 413 post 21kap. 3413 post 2
kap. 430 post 1kap. 3430 postene 3 og 4
kap. 430 post 21kap. 3430 post 2
kap. 432 post 1kap. 3432 post 3
kap. 440 post 1kap. 3440 postene 2, 3, 4, 6 og 8
kap. 441 post 1kap. 3441 postene 2, 3 og 5
kap. 442 post 1kap. 3442 postene 2 og 3
kap. 451 post 1kap. 3451 postene 3 og 6
kap. 455 post 1kap. 3455 post 1
kap. 462 post 1kap. 3462 post 1
kap. 472 post 1kap. 3472 post 1
kap. 473 post 1kap. 3473 post 1
kap. 474 post 1kap. 3474 post 2
  • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter40 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

  • 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

  • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

  • 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv., og under kap. 3441 Oslo politidistrikt, post 3 Salgsinntekter.

VI

Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper slik det fremgår av omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i Prop. 1 S (2009–2010).

VII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Presidenten: Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de ønsker å stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 65 stemmer for og 43 stemmer mot komiteens innstilling.

(Voteringsutskrift kl. 16.20.13)

Akhtar Chaudhry (SV) (fra salen): Jeg stemte feil!

Presidenten: Vi tar voteringen på nytt.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 65 stemmer for og 43 stemmer mot komiteen innstilling.

(Voteringsutskrift kl. 16.20.39)

Presidenten: Sekretæren ber om at vi tar voteringen en gang til, og presidenten tar voteringen på nytt.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 66 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.21.14)