Stortinget - Møte mandag den 19. april 2010 kl. 12

Dato: 19.04.2010

Dokumenter: (Innst. 208 S (2009–2010), jf. Prop. 78 S (2009–2010))

Sak nr. 3 [12:02:54]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2832)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.