Stortinget - Møte onsdag den 26. mai 2010 kl. 10

Dato: 26.05.2010

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:45:51]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten går ut fra at den siste tilstedeværende representanten i salen ikke forlanger ordet før møtet heves? Det bekreftes. – Møtet er hevet.