Stortinget - Møte mandag den 14. juni 2010 kl. 10

Dato: 14.06.2010

Referatsaker

Sak nr. 42 [19:15:56]

Referat

 • 1.(408)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.)

  • – er sanksjonert under 11. juni 2010.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(409)

  Omorganisering av ABM-utvikling (Meld. St. 20 (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(410)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), undertegnet i Paris 27. mai 2010 (Prop. 142 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(411)

  Endringer i straffeprosessloven mv. (Prop. 141 L (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(412)

  Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport (Meld. St. 19 (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(413)

  Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007 (Prop. 143 S (2009–2010))

 • 7.(414)

  Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» (Prop. 144 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.