Stortinget - Møte mandag den 14. juni 2010 kl. 10

Dato: 14.06.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Presidenten: Den tidligere fritatte vararepresentanten for Hordaland fylke, Einar Horvei, har tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Freddy de Ruiter om omsorgspermisjon fra og med 14. juni til og med 18. juni

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ingebjørg Godskesen fra og med 14. juni til og med 16. juni for å delta i møte om maritim sikkerhet under Baltic Sea Parliamentary Conference i København

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Aust-Agder fylke: Line Vennesland og Åshild Karoline Haugland

Presidenten: Line Vennesland og Åshild Karoline Haugland er til stede og vil ta sete.

Endring av ukeprogrammet

Presidenten: Under henvisning til forretningsordenens § 26 fjerde ledd vil presidenten foreslå at det oppsatte ukeprogrammet for mandag, tirsdag og torsdag endres slik at formiddagens møte forlenges til kl. 17.00, og at kveldens møte settes igjen kl. 18.00.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag. – Det anses da som vedtatt.

Representanten Mette Hanekamhaug vil framsette et representantforslag.

Mette Hanekamhaug (FrP) [10:03:16]: På vegne av representantene Tord Lien, Bente Thorsen og meg selv har jeg den glede å framlegge representantforslag om en hospiteringsordning for programfaglærere.

Presidenten: Representanten André Oktay Dahl vil framsette tre representantforslag.

André Oktay Dahl (H) [10:03:45]: På vegne av stortingsrepresentantene Erna Solberg, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham, Lars Myraune og meg selv har jeg den glede å fremme forslag om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie.

Så har jeg den enda større gleden å presentere forslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker, Michael Tetzschner og meg selv om en nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet.

Til slutt har jeg den glede å fremme forslag på vegne av representantene Anders B. Werp, Trond Helleland, Elisabeth Aspaker og meg selv om politiets behandling av asylsaker.

Presidenten: Endelig vil den omtalte forslagsstiller Werp framsette to representantforslag.

Anders B. Werp (H) [10:04:50]: På vegne av stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, Trond Helleland og meg selv har jeg gleden av å framsette et forslag om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon for å hindre unges rekruttering til kriminalitet.

Videre har jeg gleden av å overlevere et representantforslag fra representantene André Oktay Dahl, Elisabeth Aspaker og meg selv om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter mv.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 19.17.