Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Sak nr. 3 [10:52:10]

Forslag fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. juni 2010 (jf. Innst. 248 L):
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger til politiet som følge av ekstrakostnader med hensyn til håndhevelse av det nye regelverket.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4344)

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. juni 2010:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger til politiet som følge av ekstrakostnader med hensyn til håndhevelse av det nye regelverket.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 73 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.33.59)