Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010
President: Per-Kristian Foss

Dagsorden

Presidenten: Dessuten forelå følgende

tilleggsdagsorden (nr. 99):

 • 1. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Svein Harberg om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i saken om Opplysningsvesenets fond

  (Dokument 8:164 S (2009–2010))

Presidenten: Representanten Ingebjørg Godskesen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger flere permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Lise Christoffersen fredag 18. juni for å delta i møte i Sosialistinternasjonalens kvinner i Andorra

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell fredag 18. juni for å representere Norges idrettsforbund under fotball-VM i Sør-Afrika

 • fra henholdsvis representantene Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland, Ingalill Olsen, Karin Andersen, Øyvind Halleraker, Geir-Ketil Hansen, Solveig Horne og Linda C. Hofstad Helleland om velferdspermisjon fredag 18. juni.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Hedmark fylke, Frøydis Elisabeth Sund, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under representanten Karin Andersens permisjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknaden behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Akershus fylke: Bente Stein Mathisen

  For Buskerud fylke: Elizabeth Skogrand og Kjell Børre Hansen

  For Finnmark fylke: Willy Pedersen

  For Hedmark fylke: Torbjørn Dybsand

  For Hordaland fylke: Eivind Nævdal-Bolstad

  For Nordland fylke: Liv Hauknes

  For Rogaland fylke: Terje Halleland

  For Sør-Trøndelag fylke: Knut Gravråk og Lars Bjarne Tvete

Presidenten: Representanten Ketil Solvik-Olsen vil fremsette to representantforslag.

Ketil Solvik-Olsen (FrP) [10:03:18]: På vegne av representantene Henning Skumsvoll, Oskar Jarle Grimstad og meg selv vil jeg framsette forslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering.

På vegne av representantene Henning Skumsvoll, Oskar Jarle Grimstad og meg selv vil jeg sette fram forslag om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral.

Presidenten: Representanten Tord Lien vil fremsette et representantforslag.

Tord Lien (FrP) [10:03:50]: På vegne av representantene Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Ketil Solvik-Olsen og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før vi da går videre, vil presidenten meddele følgende: Representantene må minnes om at det i løpet av sommeren skal installeres ny teknologi på representantplassene, altså her i salen. Det er et omfattende prosjekt, som fordrer at alle pulter og stoler demonteres og tas ut av salen.

Det er derfor nødvendig at alle skuffer tømmes innen vi avslutter møtet i morgen, slik at en ikke risikerer at uerstattelige eiendeler går tapt.

Presidenten håper på velvillig medvirkning fra representantene på dette punkt.

Presidenten vil foreslå at Stortinget behandler tilleggsdagsordenen etter den ordinære dagsordenen.

– Ingen innvendinger er kommet mot dette forslaget. Det anses vedtatt.

Møtet hevet kl. 19.49.