Stortinget - Møte tirsdag den 23. november 2010 kl. 10

Dato: 23.11.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2010–2011), jf. Innst. 58 L (2010–2011) og Prop. 151 L (2009–2010))

Sak nr. 10 [19:13:51]

Stortingets vedtak til lov om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 844)