Stortinget - Møte fredag den 3. desember 2010 kl. 9

Dato: 03.12.2010

Dokumenter: (Innst. 7 S (2010–2011), jf. Prop. 1 S (2010–2011) og Prop. 1 S Tillegg 4 (2010–2011) pkt. 7.2)

Sak nr. 1 [09:01:25]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 17 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 2–17, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet.

Forslagene nr. 1–16 er inntatt i innstillingen på side 93, mens forslag nr. 17 er omdelt på representantens plasser i salen.

Det voteres først over forslagene nr. 2–16, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertgruppe for å bistå utviklingslandene i å forsere byråkrati og hindringer knyttet til handel.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for å stimulere til vekst i det private næringsliv i Afrika.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjenopprette de norske generalkonsulatene i Minneapolis og Edinburgh.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over alle prosjekter og prosjektpartnere som støttes gjennom EØS-midlene.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en «svarteliste» over de bistandsorganisasjoner som ikke tar korrupsjonsproblematikken på alvor og treffer egnede tiltak for å motvirke korrupsjon i bistandsengasjementet.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en uavhengig granskning av norskfinansierte bistandsorganisasjoner som påstås å ha vært delaktige i konflikten i Sudan.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frihandelsavtalen mellom EFTA/Norge og Colombia frem til ratifisering i Stortinget.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for Afrika tilsvarende budsjett på om lag 200 mill. kroner.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere utviklingen av et levedyktig næringsliv som en integrert del av alle utviklingspolitiske intervensjoner.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en oversikt over hvordan norske tollbarrierer påvirker importmønsteret på varer fra u-land.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere erfaringene med mikrokreditt som et utviklingspolitisk virkemiddel.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta eksterne evalueringer av alle norske freds- og forsoningsinitiativer de siste 30 årene.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en evaluering av Norges deltakelse i FNs menneskerettighetsråd, UNHRC.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.15.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 17, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en levekårsundersøkelse for veteranene fra utenlandsoppdrag, med tanke på å kartlegge de utfordringer og tilpasningsvansker de har etter endt tjeneste. Undersøkelsen bør skje i nært samarbeid med veteranorganisasjonene.»

Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 53 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.15.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest foreta en grundig undersøkelse av bruken av bistand til Etiopia og Uganda med sikte på å avdekke eventuelt politisk misbruk av bistandsmidlene.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.16.19)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 691 595 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 670 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres15 500 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader852 000
71Diverse tilskudd34 861 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn145 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter40 418 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter8 590 000
115Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7029 047 000
70Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 180 212 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 316 434 000
117EØS-finansieringsordningene
72EØS-finansieringsordningen 2004–2009, kan overføres1 485 789 000
73Den norske finansieringsordningen 2004–2009, kan overføres1 147 538 000
74Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania 2007–2009, kan overføres118 139 000
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres100 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres100 000 000
118Nordområdetiltak mv.
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres348 811 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres34 786 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres35 052 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 054 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres14 300 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter207 400 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter51 700 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 618 500 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afganistan og Pakistan, kan overføres574 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres370 000 000
152Bistand til Midtøsten
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres500 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres190 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter33 500 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 268 000 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres91 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres8 000 000
73Kultur, kan overføres106 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres172 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres135 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres309 000 000
75NORFUND - tapsavsetting242 750 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres390 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres458 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres2 075 600 000
72Menneskerettigheter, kan overføres215 600 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres647 725 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres500 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres175 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres340 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter139 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres333 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres318 600 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter50 400 000
70Ymse tilskudd, kan overføres7 595 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres33 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres235 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres2 163 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter1 803 615 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres300 000 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
70Vaksine og helse, kan overføres1 040 000 000
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres145 000 000
72Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres450 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)855 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)347 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)1 020 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres145 000 000
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)290 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres864 200 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres165 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres291 420 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres67 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres120 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres814 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres762 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres394 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres240 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd91 086 000
Totale utgifter32 979 130 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene13 989 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene62 400 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.7 068 000
Totale inntekter83 457 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 100 post 71kap. 3100 post 6
kap. 140 post 1kap. 3140 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
117EØS-finansieringsordningene
72EØS-finansieringsordningen 2004–2009156 mill. kroner
73Den norske finansieringsordningen 2004–2009151 mill. kroner
75EØS-finansieringsordningen 2009–20141 000 mill. kroner
76Den norske finansieringsordningen 2009–20141 000 mill. kroner
118Nordområdetiltak mv.
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland188 mill. kroner
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling550 mill. kroner
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
73Klima- og skogsatsingen3 463 mill. kroner
 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 3. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 350 mill. kroner over tre år i perioden 2011–2013 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 4. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

VII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling i Prop. 1 S (2010–2011).

VIII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2011 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 3 300 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

IX

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

X

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2011 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

XI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre tilskudd til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av tilskudd til utviklingsformål kan foretas én gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere, inklusive private og halvstatlige aktører, innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan:

 • 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten og Det felles fond for råvarer.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

XIII

Deltakelse i IMFs låneordning til lavinntektsland som utsettes for økonomiske sjokk og kortsiktige betalingsbalanseproblemer

Stortinget samtykker i at Norge fra 2010 til 2012 kan delta i eksisterende og nye låneordninger under IMF rettet mot lavinntektsland med kortsiktige betalingsbalanseproblemer innenfor en totalramme på 14,1 mill. SDR.

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Den norske garantikapitalen i Den afrikanske utviklingsbanken økes med SDR 475 260 000.

 • 4. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 5. Den norske garantikapitalen i Den interamerikanske utviklingsbanken økes med USD 116 568 947.

 • 6. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 7. Den norske garantikapitalen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) økes med USD 320 800 000.

 • 8. I forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 9. Den norske garantikapitalen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) økes med USD 69 000 000

XV

Deltakelse i kapitalfyllinger i Den globale miljøfasiliteten (GEF)

Stortinget samtykker i at Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på 376 mill. kroner over perioden 2011–2013. Innbetalingene belastes kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

Presidenten: Presidenten regner med at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.16.56)Videre var innstilt:

XVI

Stortinget ber regjeringen vurdere å ta initiativ til en gjennomgang av organiseringen av Nordisk Ministerråd med sikte på en forenkling, effektivisering og fokusering av arbeidet.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter324 472 000
73Forskning og utvikling, kan overføres17 446 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres2 608 550 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres60 239 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 512 049 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt163 794 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter229 483 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres18 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres66 267 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres265 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter2 592 246 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter141 985 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter1 913 817 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres73 984 000
70Renter låneordning, kan overføres6 096 000
1731Hæren
1Driftsutgifter5 288 514 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter3 282 481 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter3 968 358 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter1 048 559 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter966 010 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter2 377 209 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 451 006 530 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres51 680 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 131 884 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres134 000 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 4499 790 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter977 565 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter491 502 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter1 187 463 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter239 877 000
60Tilskudd til kommuner, kan overføres1 647 000
72Overføringer til andre2 055 000
Totale utgifter39 248 552 000
Kap.PostFormålKronerKroner
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter223 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter3 448 250 000
47Salg av eiendom153 150 000
Kap.PostFormålKronerKroner
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter53 011 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter2 601 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter49 451 000
70Renter låneordning36 000
4731Hæren
1Driftsinntekter45 605 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter37 229 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter161 552 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter8 381 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter108 046 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter134 000 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter400 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter449 001 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter10 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter2 413 000
4799Militære bøter
86Militære bøter500 000
Totale inntekter4 664 217 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter25 mill. kroner
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter32 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter100 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter825 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter300 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter125 mill. kroner
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel115 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold18 500 mill. kroner
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel165 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter2 900 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter75 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter55 mill. kroner
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter2 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling22 mill. kroner

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2011 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går fram av Prop. 1 S (2010–2011).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2010–2011), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2010–2011), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2010–2011).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA, andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Organisasjon

Stortinget samtykker i at rekruttutdanningen for Sjøforsvaret videreføres på Madla.

Presidenten: Presidenten regner med at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.17.48)Videre var innstilt:

XI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en fullstendig ekstern evaluering av dagens integrerte strategiske ledelse i forsvarssektoren.

XII

Stortinget ber regjeringen påse at HVs innsatsstyrke Varg består med en lokal ledelse.

XIII

Stortinget ber regjeringen legge fram en melding om Heimevernets utvikling.

Presidenten: Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti står bak innstillingen, så presidenten regner med at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 53 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.18.35)