Stortinget - Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12

Dato: 06.12.2010

Dokumenter: (Innst. 86 S (2010–2011), jf. Prop. 154 S (2009–2010))

Sak nr. 3 [16:20:16]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1333)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.