Stortinget - Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12

Dato: 06.12.2010

Dokumenter: (Innst. 106 L (2010–2011), jf. Prop. 13 L (2010–2011))

Sak nr. 8 [16:53:47]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Talere

Votering i sak nr. 8

Sigvald Oppebøen Hansen (A) [16:54:19]: (ordførar for saka): Det er viktig at ei straff har ein verknad. Så langt kan ein vel slå fast at erfaringane med mekling i konfliktrådssaker er svært gode. I tillegg er det ei klar målsetjing at fleire straffesaker skal finne si løysing gjennom mekling.

I denne saka foreslår regjeringa å gje politimeistrane høve til å delegere avgrensa påtalekompetanse til lensmenn eller politistasjonssjefar, slik at desse skal kunne overføre straffesaker til behandling i konfliktråd. Dette gjeld dei som ikkje har eigne påtalejuristar. Forslaget er ei oppfølging av ei prøveordning med utvida påtalekompetanse til lensmenn i konfliktrådssaker. Evalueringa viser at prøveordninga oppfylte intensjonen.

Konfliktråd har i mange tilfelle vist seg å gje gode løysingar når konfliktar oppstår. Derfor meiner me at dette er eit viktig supplement til rettspleia. Ein ser at konfliktar blir løyste på ein konstruktiv måte i staden for å bli lagde fram for domstolane.

Slik ein samrøystes komité ser det, bidreg mekling hos konfliktråda også som eit førebyggjande tiltak, slik at unge ikkje kjem tidleg inn i ein kriminell løpebane.

Komiteen ser også at tilbakefallsprosenten for lovbrytarar er lågare enn ved ordinære straffemetodar.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

(Votering, se side 1334)

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endringer:

§ 55 første ledd nr. 1 skal lyde:

  • 1) riksadvokaten, den assisterende riksadvokaten og riksadvokatfullmektiger,

§ 55 første ledd nr. 4 skal lyde:

  • 4) lensmennene og politistasjonssjefene.

§ 56 nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan ansette riksadvokatfullmektiger. De må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Riksadvokatfullmektigene behandler de saker som overlates dem av riksadvokaten.

§ 57 tredje ledd skal lyde:

Departementet kan ansette statsadvokatfullmektiger. De må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Statsadvokatfullmektigene behandler de saker som overlates dem av statsadvokatene.

§ 67 fjerde ledd siste punktum skal lyde:

Politimesteren kan delegere påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer til å overføre straffesaker for overtredelse av straffeloven §§ 147, 257, 258, 260, 291, 391, 391a og 228 første ledd til behandling i konfliktrådet, dersom dette er nødvendig.

§ 471 nr. 1 skal lyde:

  • 1) riksadvokaten, den assisterende riksadvokaten og riksadvokatfullmektiger,

§ 472 nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan ansette krigsadvokatfullmektiger. Krigsadvokatfullmektigene må ha de samme kvalifikasjoner som bestemt for statsadvokatfullmektigene (jf. § 57).

II

Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.