Stortinget - Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10

Dato: 15.12.2010

Dokumenter: (Innst. 151 S (2010–2011), jf. Prop. 17 S (2010–2011))

Sak nr. 10 [17:15:39]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Sveits

Talere

Votering i sak nr. 10

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [17:16:22]: Jeg skal ikke forlenge møtet. Jeg vet at alle er interessert i å dra på julebord og spise tollbelagt ribbe. Men jeg bare tenkte jeg skulle minne om at vi nå har inngått mellom 30 og 40 skatteavtaler. Vi hadde en skatteavtale med Polen som hadde uheldige konsekvenser for norsk næringsliv. Det er slik at disse skatteavtalene blir inngått veldig raskt og ratifisert veldig raskt i Stortinget, og at de angjeldende næringene som blir berørt av disse skatteavtalene, ikke får uttalt seg gjennom høringer. Man kan ikke forvente at bransjer følger med på det som regjeringen vedtar til ethvert tidspunkt. Det er først når ting går ut på høring, at de har muligheten til å reagere på hvilke konsekvenser det får for sin bransje.

Avtalen vi skal vedta her i dag, gjelder mellom Norge og Sveits, og sannsynligvis berører den ikke så mange direkte. Men det kan jo være avtaler i fremtiden, og kanskje avtaler vi har behandlet, som har større konsekvenser. Så Fremskrittspartiets råd for fremtiden er at regjeringen bruker litt lengre tid og involverer de parter som blir berørt av avtaler, uten at vi skal stemme mot noen avtale.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

(Votering, se side 1922)

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 31. august 2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.