Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Sveits

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 31. august 2009 ble det i Oslo undertegnet en protokoll til skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 21. august 2009. Ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad undertegnet avtalen på vegne av Norge, og chargé d'affaires Salman Bal undertegnet på vegne av Sveits.

I 2009 varslet Sveits OECD at landet ville trekke tilbake sin reservasjon til artikkel 26 punkt 5 om plikt til å utveksle bankopplysninger i OECDs mønster for skatteavtaler. Sveits varslet også at landet i framtiden vil gjennomføre den standarden for innsyn og utveksling av opplysninger i skattesaker som nå er etablert i mønsteravtalen. Etter sveitsisk intern rett må en ta dette inn i de skatteavtalene som landet har, for at det skal kunne gjøres.

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits ble undertegnet i Bern 7. september 1987 og endret ved en protokoll undertegnet i Oslo 12. april 2005. Artikkel 26 om utveksling av opplysninger i gjeldende avtale med tilhørende protokoll motsvarer ikke OECDs mønster av 2008. Etter gjeldende avtale plikter ikke Sveits å gi norske skattemyndigheter innsyn i konti og andre opplysninger som banker og finansinstitusjoner i Sveits har. Heller ikke plikter Sveits å gi innsyn i eierforholdene i selskap og truster som er knyttet til norske skattytere eller å gi opplysninger i saker der Sveits ikke har en egen skatteinteresse.

Etter anmodning fra sveitsiske myndigheter ble det i 2009 gjennomført forhandlinger i Oslo om inngåelse av en protokoll til skatteavtalen. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

Protokollen oppdaterer artikkel 26 i skatteavtalen til den standarden som gjelder etter OECDs mønster av 2008.

I tillegg er det utarbeidet en noteveksling om den praktiske gjennomføringen av utveksling av opplysninger. Notevekslingen skal inngå som en integrert del av protokollen.

Det er også foretatt enkelte endringer i skatteavtalens regler om beskatning av pensjon. Artikkel 18 er endret slik at utbetalingsstaten har rett til å skattlegge både offentlige og private pensjoner som er knyttet til et tidligere arbeidshold. Kildestatens beskatningsrett er begrenset til 15 prosent. Andre pensjoner skal bare kunne skattlegges i bostedsstaten, jf artikkel 21 i gjeldende overenskomst.

I tillegg er det foretatt enkelte endringer i skatteavtalens regler om beskatning av aksjeutbytte. I artikkel 10 punkt 2 er dividender fritatt fra beskatning i kildestaten dersom den virkelige rettighetshaveren eier en viss prosentvis andel av kapitalen i det utdelende selskap. I protokollen er denne prosentsatsen endret fra 20 til 10 prosent.

Endringene skal ha virkning fra og med 1. januar i året etter at protokollen trer i kraft.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til regjeringens forslag om samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

stortinget samtykker til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom norge og sveits, undertegnet i oslo 31. august 2009.

Oslo, i finanskomiteen, den 9. desember 2010

Torgeir Micaelsen

Torfinn Opheim

leder

ordfører