Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10

Dato: 12.01.2011

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 8

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren, vil bli tatt opp av representanten Bente Stein Mathisen.

Bente Stein Mathisen (H) [12:01:54]: «I pressemelding fra Buskerud Arbeiderparti 8. desember refereres det til et møte mellom den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, ledelsen i Helse Sør-Øst, Multiconsult og Buskerud Arbeiderparti der planene om nytt sykehus på Gullaug-tomta ble skrinlagt. Like etter dette konkluderer også regjeringen med en samlokalisering av psykiatrien i Drammen.

Mener statsråden at denne styringsformen er i samsvar med foretaksloven?»

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [12:02:21]: Denne saken er blitt behandlet i samsvar med foretaksloven. Jeg er opptatt av at staten skal opptre som en ryddig sykehuseier, og vi legger til rette for nye og nødvendige investeringer. Etter at staten overtok eierskapet, er det skjedd en betydelig økning i investeringstakten. Det er riktig at vi har gått bort fra tomten på Gullaug som følge av Multiconsult-rapporten og vurderingene av denne. Dette ble endelig slått fast i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 6. januar i år. At denne saken skulle behandles i foretaksmøte, følger av tidligere vedtak i foretaksmøtet 17. desember 2007 og 26. januar 2010.

Multiconsult-rapporten ble oversendt fra Orica/Dyno Nobel til Helse Sør-Øst 1. november 2010. Siden har den vært offentlig tilgjengelig på Helse Sør-Østs nettsider. At både departementet og representanter fra Buskerud Arbeiderparti var interessert i å høre om Mulitconsults og Helse Sør-Østs vurderinger i denne saken, er neppe overraskende. Saken ble styrebehandlet i Helse Sør-Øst 16. desember 2010, og jeg holdt foretaksmøte 6. januar på bakgrunn av henvendelse fra Helse Sør-Øst av 21. desember 2010.

Det ble i vedtakspunkt 4 i foretaksmøtet 17. desember 2007 slått fast følgende:

«I perioden fram til nytt sykehus er realisert må Helse Sør-Øst RHF søke å finne en forsvarlig løsning for psykiatrien som i dag er lokalisert ved psykiatrisk avdeling Lier.»

I foretaksmøtet ga jeg som føring for det videre arbeidet med nytt sykehus i Buskerud – Vestre Viken HF at det nye sykehuset skal inneholde tilbud innen psykisk helsevern som en del av den samlede løsningen for psykisk helsevern i Vestre Viken, dvs. en samlokalisering av tilbud innen somatikk og psykiatri i tråd med det som er vel anerkjente faglige anbefalinger. Detaljene knyttet til valg av løsning vil Helse Sør-Øst måtte komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Videre behandling av denne utbyggingssaken vil skje i samsvar med foretaksloven og i samsvar med føringene fra Prop. 1 S for 2010–2011 knyttet til sykehusinvesteringer over 500 mill. kr.

Bente Stein Mathisen (H) [12:04:49]: Den formelle prosessen som statsråden redegjør for, innebærer at eierstyringen i denne saken først skjedde 6. januar i år. Dette stemmer ikke med den informasjonen som har kommet frem i pressen og fra Buskerud Arbeiderparti. Foretaksloven slår fast at eierstyring kun skal skje på foretaksmøte. Hvordan vil da statsråden forklare at det ble avholdt et møte den 8. desember mellom statsråden, ledelsen i Helse Sør-Øst og Buskerud Arbeiderparti som resulterte i en pressemelding om at Gullaug-tomten var skrinlagt, samt at regjeringen den 16. desember bestemte at det nye samlokaliserte sykehuset skulle ligge i Drammen – samme dag som styret i Helse Sør-Øst vedtok å sende saken om at de ønsket å droppe Gullaug-prosjektet, til departementet?

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [12:05:30]: Det var helt klart at Helse Sør-Øst måtte komme tilbake til departementet. De hadde ingen fullmakter til å gå videre med Gullaug-tomten. De skulle komme tilbake til departementet etter at undersøkelsene var gjort. De undersøkelsene som Multiconsult hadde avdekket, viste at det måtte omfattende sikringstiltak til for at man overhodet skulle kunne bygge på denne tomten. Det viktige for Buskerud er jo at man kan finne en fremtidsrettet løsning som man er enig om.

Jeg har forstått det slik at man tidligere også har vært innom Drammen-alternativet, men av ulike grunner gikk en for mange år siden bort fra det. Nå er det ledige arealer i dette området. Da er det viktig å se på om dette er noe man kan samles om, for vi ønsker å ha en fortgang i fremdriften av nytt sykehus i Buskerud. En viktig premiss i dette er også at man skal kunne samlokalisere somatikk og psykiatri. Det betyr ikke nødvendigvis at vi i dag kan si hvilke deler av psykiatrien i de to institusjonene som er i området, som skal inn i det nye sykehuset, men det er en helt klar føring at det skal samlokaliseres.

Bente Stein Mathisen (H) [12:06:46]: Statsråden har i svar til representanten Jan Tore Sanner sagt at Vestre Viken HF skal ha med representanter fra de berørte kommunene i en styringsgruppe for det videre strategiarbeidet med nytt sykehus i Drammen. Hvilket strategiarbeid er det de egentlig inviteres inn til? Beslutningen synes å være tatt av ledelsen i Buskerud Arbeiderparti og regjeringen med hensyn til det store spørsmålet som gjelder samlokalisering av somatikk og psykiatri. Innbyggerne i Asker og Bærum reagerer sterkt på den udemokratiske overkjøringen som har foregått i sykehussaken. Nå som Gullaug-prosjektet er skrinlagt, vil da statsråden åpne for at styringsgruppen for det nye sykehuset får se på dette med samlokalisering av somatikk og psykiatri på nytt, og vurdere om Blakstad sykehus kan være et like godt, og kanskje et bedre, alternativ som psykiatrisk sykehustilbud i Vestre Viken HF?

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [12:06:51]: Det som er viktig for meg, er at vi får fremdrift i et nytt sykehus i Buskerud. Jeg er veldig opptatt av at man i videre arbeid med dette sykehuset også tar med de andre kommunene, store kommuner som er viktige i Vestre Viken, men dette er jo kommuner som har sitt sykehus i Bærum – det er primærsykehuset for dem.

Når det gjelder hvilke funksjoner som skal inn i dette sykehuset, er det litt tidlig i prosessen, og det er slett ikke sånn at noen er hektet av her. Her dreier det seg kun om hvor man skal drive videre planlegging. Man må i hvert fall først finne ut at her satser man på å bygge videre, her skal vi planlegge nytt sykehus, og så i ro og mak se på hvordan vi kan inkludere alle funksjoner på en best mulig måte. Og selvfølgelig – i et sånt arbeid blir også kommunene som er berørt, trukket inn. Men hvilken av disse funksjonene som skal inn, og hvilke som ikke skal inn, det er helt umulig for meg i dag å si. Det som er viktig, er at psykiatri skal inn i det nye sykehuset som en del av sykehusets totale ansvar.