Stortinget - Møte mandag den 17. januar 2011 kl. 12

Dato: 17.01.2011

Referatsaker

Sak nr. 9 [18:57:00]

Referat

 • 1.(158)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar kommuneloven (møteoffentlegheit) (Lovvedtak 30 (2010–2011))

  • 2. lov om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler) (Lovvedtak 38 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 14. januar 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(159)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) (Dokument 8:63 L (2010–2011))

 • 3.(160)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) (Dokument 8:65 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(161)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hoftstad Helleland og Olemic Thommessen om endring av lovverket for foreldrepenger ved barns død (Dokument 8:66 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(162)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 17. desember 2010 (Prop. 60 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(163)

  Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 (Prop. 62 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(164)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen (Dokument 8:61 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(165)

  Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter (Prop. 61 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Øyvind Halleraker, Lars Myraune og Gunnar Gundersen om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen (Dokument 8:62 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes tranport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.