Stortinget - Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10

Dato: 10.02.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 39 (2010–2011), jf. Innst. 175 L (2010–2011) og Prop. 25 L (2010–2011))

Sak nr. 4 [10:55:56]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2453)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

I sak nr. 5 foreligger det ikke noe voteringstema.