Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2011 kl. 10

Dato: 29.03.2011

Formalia

Presidenten: Det foreligger fem permisjonssøknader:

 • fra representantene Ingrid Heggø og Øyvind Vakdsal om permisjon i dagene 29. og 30. mars, begge for å delta i Den interparlamentariske unions nordiske møte i Helsinki

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sonja Mandt i tiden fra og med 29. mars til og med 31. mars og for representantene Tone Merete Sønsterud og Gorm Kjernli i dagene 30. og 31. mars, alle for å delta i møter i Nordisk Råd i Stockholm

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Hedmark fylke, Farahnaz Bahrami, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte under representanten Tone Merete Sønsteruds permisjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknaden behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Akershus fylke: Anita Orlund for onsdag 30. mars

  For Hedmark fylke: Ivar Skulstad for onsdag 30. mars

  For Rogaland fylke: Terje Halleland i dagene 29. og 30. mars

  For Sogn og Fjordane fylke: Sonja Edvardsen i dagene 29. og 30. mars

  For Vestfold fylke: Heidi Ørnlo i dagene 29. og 30. mars

Presidenten: Terje Halleland, Sonja Edvardsen og Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete.