Stortinget - Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12

Dato: 04.04.2011

Referatsaker

Sak nr. 5 [21:49:11]

Referat

 • 1.(254)

  Evaluering av skattereformen 2006 (Meld. St. 11 (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(255)

  Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) og vedtak om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte (Prop. 82 LS (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(256)

  Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover (Prop. 81 L (2010–2011))

 • 4.(257)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Elisabeth Aspaker, Dagrun Eriksen og Trine Skei Grande om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede (Dokument 8:122 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(258)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember 2010

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(259)

  Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper (Prop. 83 S (2010–2011))

 • 7.(260)

  Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m. (Prop. 84 S (2010–2011))

 • 8.(261)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga) (Prop. 86 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes næringskomiteen.

 • 9.(262)

  Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi (Meld. St. 13 (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(263)

  Bistand til nordmenn i utlandet (Meld. St. 12 (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.