Stortinget - Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10

Dato: 05.04.2011

Dokumenter: (Innst. 231 S (2010–2011), jf. Prop. 66 S (2010–2011))

Sak nr. 4 [10:18:36]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Andorra om opplysningar i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3367)

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sak nr. 5 behandles sammen med sak nr. 6 – og anser det for vedtatt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Andorra om opplysninger i skattesaker underskrevet i Paris 24. februar 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.