Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Sak nr. 13 [13:40:16]

Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e og legge frem forslag om endringer som senker terskelen for overvåkning av mulige terrorister.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3424)

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet framsatt i Stortingets møte 4. april 2011:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e og legge frem forslag om endringer som senker terskelen for overvåkning av mulige terrorister.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.59.44)