Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:07:04]

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania, begge av 17. desember 2009 ((Innst. 266 S (2010–2011), jf. Prop. 67 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [12.09.35]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Mazyar Keshvari og Kari Storstrand om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran ((Innst. 237 S (2010–2011), jf. Dokument 8:75 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [12:41:41]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011 ((Innst. 238 S (2010–2011), jf. Prop. 71 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [12:41:52]

  Interpellasjon fra representanten Eva Kristin Hansen til utenriksministeren:
  «Folkeavstemmingen i Sør-Sudan viste at et overveldende flertall på 98,83 pst. av folket har valgt selvstendighet. Sør-Sudan vil bli anerkjent som en suveren, uavhengig stat i juli 2011. Sudan har i flere år vært et meget høyt prioritert område for norsk politisk innsats for å støtte gjennomføringen av fredsavtalen fra 2005. Norge har over lang tid utviklet kunnskap, kontakt og tillit både hos myndighetene i Khartoum og i Sør-Sudan, bl.a. som resultat av en langsiktig bistandsinnsats. Norge vil av den grunn kunne være en sentral partner for den nye staten i sør og delta aktivt i det internasjonale samarbeidet for å sikre staten videre utvikling og stabilitet.
  Hva mener utenriksministeren Norge kan gjøre for å bidra til en fredelig politisk utvikling i begge deler av Sudan og i regionen som helhet?»

 • Sak nr. 5 [13:37:14]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon ((Innst. 268 S (2010–2011), jf. Prop. 70 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 6 [13:37:41]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i klimakvoteloven ((Lovvedtak 45 (2010–2011), jf. Innst. 260 L (2010–2011) og Prop. 69 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 7 [13:37:56]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) ((Lovvedtak 46 (2010–2011), jf. Innst. 275 L (2010–2011) og Prop. 49 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 8 [13:39:08]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) ((Lovvedtak 47 (2010–2011), jf. Innst. 235 L (2010–2011) og Prop. 51 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 9 [13:39:23]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) ((Lovvedtak 48 (2010–2011), jf. Innst. 286 L (2010–2011) og Prop. 64 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 10 [13:39:36]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
  «Stortinget utsetter en eventuell implementering av datalagringsdirektivet til EUs revidering foreligger.»

 • Sak nr. 11 [13:39:51]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
  «Stortinget legger til grunn at dersom datalagringsdirektivet (DLD) innføres, skal det gjennomføres en evaluering fremlagt for Stortinget senest 3 år etter ikrafttredelse der også konsekvenser av endring i EUs DLD og endring i EUs personvernlov inngår.»

 • Sak nr. 12 [13:40:05]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om styrking av overvåkningskapasiteten ved PST og Oslopolitiet.»

 • Sak nr. 13 [13:40:16]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
  «Stortinget ber regjeringen gjennomgå straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e og legge frem forslag om endringer som senker terskelen for overvåkning av mulige terrorister.»

 • Sak nr. 14 [13:40:29]

  Forslag oversendt fra Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
  «Stortinget ber regjeringen legge avtalen som den ligger i Innst. 275 L (2010–2011) til grunn for sitt arbeid med dette sakskomplekset.»

 • Sak nr. 15 [13:40:39]

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 289 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag som begrenser tilgangen til utlevering av trafikkdata, lik de forslag til og endring i straffeprosessloven §§ 210 b og 210 c og nye §§ 118 a og 210 d som foreslås i Prop. 49 L (2010–2011).»

 • Sak nr. 16 [13:40:51]

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 289 L):
  «Stortinget ber regjeringen snarest igangsette en behovsutredning for å se på hvordan ulike enheter i politiet, herunder spesielt Kripos og PST, kan bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy, med de eksisterende hjemler og verktøy gitt av lovverket. Utredningen bør ha spesielt fokus på hvilke ressurser i form av kompetanse og økonomi som må tilføres for å gjøre situasjonen tilfredsstillende.
  Stortinget ber regjeringen følge opp resultatene av en slik behovsutredning senest i forslag til statsbudsjett for 2012.»

 • Sak nr. 17 [13:40:57]

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 289 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger politiet å føre tilstrekkelig logg og statistikk over bruken av hemmelige tvangsmidler, herunder kommunikasjonskontroll og kommunikasjonsdata, slik at det blir mulig å evaluere metodebruken bedre i ettertid.»

 • Sak nr. 18 [13:41:08]

  Forslag frå stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegner av Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre sett fram i Stortingets møte 5. april 2011 (jf. Innst. 235 L):
  «Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om at terskelverdiene for revisjonsplikt skal beregnes på konsolidert basis, slik at man ser omsetning, balansesum og antall årsverk samlet for selskap som kontrolleres gjennom samme eierskap. Formålet er at også morselskap i små konsern skal unntas fra revisjonsplikten.»

 • Sak nr. 19 [13:41:19]

  Forslag frå stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegner av Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre sett fram i Stortingets møte 5. april 2011 (jf. Innst. 235 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at revisjonsplikten for ansvarlige selskaper med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves.»

 • Sak nr. 20 [13:41:35]

  Forslag frå stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegner av Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre sett fram i Stortingets møte 5. april 2011 (jf. Innst. 235 L):
  «Stortinget ber regjeringen foreta en kritisk gjennomgang av krav til særattestasjoner for å avdekke om kravene er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av fjerning av revisorplikten for små aksjeselskaper.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.05.