Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Referatsaker

Sak nr. 21 [14:03:01]

Referat

 • 1.(264)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) (Prop. 89 L (2010–2011))

 • 2.(265)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser (Dokument 8:124 S (2010–2011))

 • 3.(266)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reiertsen og Kari Kjønaas Kjos om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) (Dokument 8:128 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(267)

  Utbygging og drift av Valemon (Prop. 85 S (2010–2011))

 • 5.(268)

  Endringer i friluftsloven og straffeloven (Prop. 88 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(269)

  Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) (Prop. 92 L (2010–2011))

 • 7.(270)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Linda C. Hofstad Helleland og Torbjørn Røe Isaksen om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet (Dokument 8:125 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(271)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om investeringsforetak og av direktiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet (Prop. 87 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(272)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 (Meld. St. 15 (2010–2011))

 • 10.(273)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe, Svein Flåtten og Ingjerd Schou om eiendomsskatt (Dokument 8:126 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes finanskomiteen.

 • 11.(274)

  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (Prop. 90 L (2010–2011))

 • 12.(275)

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (Prop. 91 L (2010–2011))

 • 13.(276)

  Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) (Meld. St. 16 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 14.(277)

  Endringer i straffegjennomføringsloven m.v. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales) (Prop. 93 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 15.(278)

  Læring og fellesskap.Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov (Meld. St. 18 (2010–2011))

 • 16.(279)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Lars Myraune om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen (Dokument 8:123 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen.

 • 17.(280)

  Auka låneramme i Husbanken (Prop. 94 S (2010–2011))

 • 18.(281)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene (Dokument 8:127 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 19.(282)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2010 (Dokument 7 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 20.(283)

  Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken (Meld. St. 14 (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21.(284)

  Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa (Meld. St. 17 (2010–2011))

 • 22.(285)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2009

  Enst.: Nr. 21 og 22 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.