Stortinget - Møte onsdag den 27. april 2011 kl. 10

Dato: 27.04.2011

Referatsaker

Sak nr. 5 [14:21:21]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.