Stortinget - Møte onsdag den 27. april 2011 kl. 10

Dato: 27.04.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:48]

  Muntlig spørretime

 • Sak nr. 2 [11:11:12]

  Interpellasjon fra representanten Elisabeth Aspaker til kunnskapsministeren:
  «OECD er blant verdens fremste kompetansemiljøer innenfor skoleutvikling og utdanningssystemer. I arbeidet med ungdomsskolemeldingen har regjeringen fått en rekke råd fra OECD om tiltak som bør settes inn for å styrke elevenes læring og forebygge frafall. Utfordringene i norsk skole krever grep på alle nivåer i skoleløpet. OECD peker bl.a. på behovet for styrket vurdering og tydeligere tilbakemelding og krav til elevene på barnetrinnet samtidig som elevene gis en innføring i hva tallkarakterer betyr. Det anbefales ikke enten–eller, men karakterer som supplement, slik Finland i dag praktiserer det.
  Vil regjeringen gjøre endringer i vurderingssystemet på mellomtrinnet slik OECD foreslår for å styrke norsk skole, og vil regjeringen revurdere sitt avslag på søknaden fra Oslo kommune i 2009 om forsøk med karakterer i 7. klasse ved ti av kommunens barneskoler?»

 • Sak nr. 3 [12:15:31]

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:
  «De siste årene har vi sett en rekke avsløringer av ulovlige forhold innen bl.a. byggebransjen, renholdsbransjen og pleie- og omsorgssektoren. I et innslag på NRK 24. februar 2011 kunne vi høre at Arbeidstilsynet allerede i november fikk tips om ulovligheter ved sykehjem i Oslo, som ble drevet av Adecco, men valgte ikke å prioritere saken. I den senere tid har det også blitt avslørt utstrakt brudd på arbeidsmiljøloven også ved offentlig drevne sykehjem. I Aftenposten 17. mars 2011 forteller Arbeidstilsynet at det ikke er noen forskjell på offentlige og privatdrevne institusjoner hva gjelder brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet er et av de viktigste instrumentene for å avdekke ulovligheter i arbeidslivet. Samtidig driver tilsynet i for liten grad oppsøkende virksomhet, og inspeksjoner foretas i stor grad innenfor normalarbeidstiden. Det er et problem bl.a. hvis man skal avsløre ulovligheter i bransjer der mye av arbeidet foregår på nattetid, som i renholdsbransjen. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om tilsynet har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp arbeidet sitt.
  Er statsråden fornøyd med dagens situasjon i Arbeidstilsynet, og hvordan vil statsråden bidra til at Arbeidstilsynet får større mulighet enn i dag til å avdekke ulovligheter?»

 • Sak nr. 4 [13:17:45]

  Interpellasjon fra representanten Kjell Ingolf Ropstad til arbeidsministeren:
  «Antall personer med nedsatt arbeidsevne har økt fra 153 000 til 216 800 personer fra 2006 til 2011. Det kommer fram i den ferske Nav-rapporten «Personer med nedsatt arbeidsevne – Hvem er de?» Samtidig har tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne stått på stedet hvil de siste fire–fem årene. Ved inngangen til 2011 var tiltaksnivået om lag 61 500, og i statsbudsjettet for 2011 er det lagt opp til et snitt på 51 200 tiltaksplasser. Den nye Nav-rapporten slår fast at køene vil øke hvis ikke flere får et tilbud om tiltaksplass. Det vil igjen føre til at flere mennesker holdes ute eller skyves helt ut av arbeidslivet. Det finnes garantiordninger om tiltaksplasser for både ungdom og langtidsledige, mens tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne er definert som et knapphetsgode.
  Har regjeringen planer på kort og lengre sikt om å styrke attføringsfeltet også ved å øke antallet tiltaksplasser for denne gruppen?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.22.