Stortinget - Møte torsdag den 5. mai 2011 kl. 10

Dato: 05.05.2011

Dokumenter: (Innst. 300 S (2010–2011), jf. Meld. St. 7 (2010–2011))

Sak nr. 1 [10:02:03]

Innstilling fra justiskomiteen om kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats

Talere

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at debatten begrenses til 1 time og 30 minutter, og at taletiden fordeles slik:

Arbeiderpartiet 35 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra hovedtalerne fra hver partigruppe og inntil fem replikker med svar etter innlegg fra statsråden innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Det anses vedtatt.

Jan Bøhler (A) [10:03:16]: (ordfører for saken): I dag har justiskomiteen et gledelig budskap å overbringe Stortinget. Vi har hatt et utmerket samarbeid om en innstilling om organisert kriminalitet, der Stortinget samler seg om det aller meste. Det gir større slagkraft til å øke styrken i kampen mot den organiserte kriminaliteten.

Det handler ikke om spontane handlinger som kan være utført i rus, sjalusi osv., men det handler om planlagt, kynisk kriminalitet som utføres av nettverk som ofte har penger og makt som mål. Vi kjenner jo noen av disse miljøene i Norge, som har vært fulgt i lang tid. Jeg kan nevne MC-gjengene – eller det som kalles énprosentgjengene blant MC-kriminelle – A- og B-gjengen og Young Guns i Oslo og ulike andre, bestemte grupperinger. Men vi har i de senere årene også sett at det er nye miljøer, særlig innenfor økonomisk kriminalitet – nye grupper som kommer over grensene, altså mobile vinningskriminelle, andre internasjonale kriminelle miljøer. Det kan være personer som har ulovlig opphold som krysser grensene, som vi har vanskeligere for å få oversikt over når det gjelder hvordan den organiserte kriminaliteten drives.

Det vi imidlertid kan si, er at det er noen nye utviklingstrekk i den organiserte kriminaliteten.

For det første leter de mer planmessig etter hvor det er mest å tjene, med lavest risiko, og hvor det er enklest å hoppe over gjerdet. Jeg tror at vi derfor også i framtiden vil se færre av typen NOKAS-ran – av typen omfattende, krevende og risikable aksjoner – og stadig nye, andre kriminalitetsformer. De retter seg særlig – som vi har sett i komiteens arbeid – inn mot nye, ulike former for økonomisk kriminalitet, ulike former for data/cyberkriminalitet, men vi ser også en fornying og profesjonalisering av kjente former for kriminalitet, som menneskehandel, narkotikahandel, utpressing osv.

Det som også er et særtrekk, er at den organiserte kriminaliteten blir mer og mer internasjonal – går over landegrensene – ikke på samme måte bare har et lokalt fotfeste.

Et siste trekk som jeg også vil understreke, er at det i kriminaliteten fremdeles, om den drives innenfor nye verdener, innenfor cyberkrim og innenfor økonomisk kriminalitet, ligger sterke trusselbilder, ekstrem bruk av vold og represalier, i bunnen for å oppnå en hensikt.

Fordi dette trusselbildet er så sterkt, er det viktig å se på hvordan vi best kan angripe, best kan nøste opp, den organiserte kriminaliteten. Da har komiteen lagt veldig stor vekt på det som er selve målet for kriminaliteten, nemlig økonomisk utbytte – den økonomiske delen av kriminaliteten – fordi man der lettest kan finne konkrete ting å ta tak i, uten å være avhengig av vitner, osv.

Den organiserte økonomiske kriminaliteten har det til felles at pengene, stort sett i hvert fall, må hvitvaskes for å tas i bruk. Komiteen har satt fokus på mange av de nye kanalene for hvitvasking. Det handler om alt fra verdipapirmarkedet, eiendomsinvesteringer og restaurantbransjen til klientkontoer, der vi ser at Skattekrim har påvist at det bare fra syv store advokatselskaper har gått 7,5 mrd. kr til og fra skatteparadiser på et år eller to. Vi ser at skattekriminaliteten utvikler seg. Vi ser også at når man får tak i en liten flik, kan en ofte nøste opp store saker hvis man tar disse økonomisk kriminalitet-sakene alvorlig. For eksempel er drosjesaken innen taxinæringen en stor sak i så måte.

Og vi ser at det finnes nye aktører. I meldingen omtales noe som heter «Aker Brygge»-miljøet, som er spesialister og kompetansepersoner når det gjelder å gjennomføre den typen hvitvaskingsoperasjoner, bedragerier, organisere lån i svarte markeder, og som også opererer som investorer i aksjemarkeder og eiendomsmarkeder osv. i denne gråsonen.

Vi har også sett at det utvikles miljøer av utro tjenere på innsiden av finansinstitusjonene, som kan være hjelpere når det gjelder gjennomføringen. Blant annet i Nordea-saken har vi sett et sterkt eksempel på bruk av utro tjenere.

Vi ser at Økokrim og andre møter veldig sterke ressurser når de prøver å føre disse sakene for retten, og vi ser at vi trenger nye metoder for å utvikle bevisførselen. Den metoden som Økokrim med stort hell nå har brukt, er noe som heter ASK-systemet, et system for å organisere det man får av tips om mistenkelige transaksjoner fra banker, børsen og finansselskaper. Det er en lovfestet plikt til å melde om mistenkelige transaksjoner, men vi ser at noen av finansinstitusjonene, som meglere eller advokatselskaper, i veldig liten grad gir tips til Økokrim om denne typen transaksjoner slik at man kan forfølge sporene.

Vi ser at innenfor denne typen økonomisk kriminalitet vil lagring av trafikkdata ha stor betydning, for når man skal etterforske f.eks. innsidehandel, har man bare faktiske spor knyttet til kommunikasjon som man kan belegge tips om innsidehandel med.

Komiteen ønsker også å gå inn på lovendringer når det gjelder regelverket for inndragning. Vi ønsker at reglene for inndragning skal begynne å løpe etter at straffen er utmålt, slik at man ikke under lange straffer bare kan sitte og regne med å hente ut de pengene man har gjemt unna. Tidsgrensene for inndragning i dag er fem år, og i spesielle tilfeller ti år.

Vi ønsker å endre reglene for klientkontoinnsyn – mulighetene for innsyn for skattemyndighetene i advokatselskapenes klientkontoer – for at det ikke skal være ensidige svarte hull å gjemme unna penger i, og vi ønsker å endre på taushetsplikten for å få til et bedre samarbeid mellom alle kontrolletatene for å forfølge disse økonomiske sporene.

Datakriminalitet går også komiteen løs på med nye forslag, som også er spilt inn i meldingen, om hvordan vi kan angripe den nye datakriminaliteten, som tar veldig mange former – og nye former nesten månedlig eller årlig – med tanke på hvordan man stjeler identitet, hvordan man skaffer seg bankkontoopplysninger, hvordan man gjennomfører bedragerier, skimming osv. Bare når det gjelder skimmingforbrytelser, har man kalkulert at man tjener minst 300 mill. kr i Norge per år. Man bruker også datakriminaliteten til å utvikle nye former for gammel kriminalitet innenfor narkotikaomsetning, menneskehandel, det å bygge opp hallikhjemmesider, terrorrekruttering, det å spre barneporno, og alt som Stortinget kjenner til. Det er også stor fare for – som vi har sett eksempler på – at cyberkriminalitet brukes for å angripe infrastruktur og finansinstitusjoner på en svært alvorlig måte.

Komiteen peker på behovet for bedre koordinering og mer styrke i dette arbeidet og har skrevet seg sammen i en merknad om å bygge opp et nasjonalt cybersenter og å bygge opp en rådgivningsgruppe inn mot Justisdepartementet og Politidirektoratet innen cyberkrim. Fremskrittspartiet fremmer også forslag om dette. Jeg kunne gjerne komme med et fromt ønske om at Fremskrittspartiet gjør om de forslagene til oversendelsesforslag, fordi vi har skrevet oss sammen om det i innstillingen.

Vi har også et sterkt fokus på hvordan vi skal kunne få idømt den alvorlige organiserte kriminaliteten strengere straffer, og vil derfor endre § 60 a, den såkalte organisert kriminalitet-paragrafen, slik at den kan omfatte mer av det som reelt sett er organisert kriminalitet, men som har mer fleksible organisasjonsformer i dag enn den hierarkiske strukturen som kreves for å praktisere denne lovbestemmelsen.

Vi vil også beskytte informanter bedre, slik at de kan være sikre på hva som vil inngå i sakens dokumenter, hva motparten skal ha innsyn i, hva de kan gi av tips til politiet uten at de risikerer livet eller sterke represalier, at det kan gis informasjon som ikke brukes til bevisføring, og som kan avgrenses med hensyn til hva motparten får innsyn i.

Det er mange andre store spørsmål, som vi får komme tilbake til utover i debatten. Det gjelder hvordan man samordner politiets ressurser gjennom et forsterket samordningsorgan, gjennom oppbyggingen av former for innsatsstyrker. Det er litt ulike syn innen komiteen på hvordan det skal bygges opp, og hvordan vi endrer målekriteriene i politiet for å jobbe bedre mot organisert kriminalitet, osv. Men alt i alt, vi har en positiv og sterk felles innstilling.

Presidenten: Det blir anledning til replikkordskifte.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:14:01]: Den nye organiserte kriminaliteten krever en del ny kompetanse innen politiet. Da er det viktig at en begynner å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet, og at en ser på det å rekruttere innen fagmiljøer som politiet har behov for, f.eks. økonomer, revisorer, ingeniører osv. Da har en muligheten til å gi etaten en spisskompetanse. Politiet kan da utdanne folk og gi dem et utdanningsløp som er tilpasset den jobben de skal gjøre, slik at de etter relativt kort tid kommer ut i tjeneste.

Er Arbeiderpartiet innstilt på å være med på å se på rekrutteringsarbeid innen politiet på en slik måte?

Jan Bøhler (A) [10:14:46]: Ja, i høyeste grad. Vi har i 2009 ansatt ekstraordinært 440 nye sivile. Vi har lagt opp til kurs på Politihøgskolen for å gi dem kompetanse i hvordan man skal fungere innenfor politiet, og slik at de også skal kunne tildeles begrenset politimyndighet. Vi har laget en plan for politiet mot 2020 hvor det skal være 1 000 nye med sivil kompetanse i politiet, så jeg er enig i at det skal være en omfattende satsing. Det kan godt hende at denne satsingen – den planen som er lagt mot 2020 i forhold til de jafsene vi allerede har tatt når det gjelder målsettingen – kan trappes opp, og at vi kan gjøre mer når vi ser det store behovet, særlig på det området jeg var mye inne på nå, datakriminalitet og økonomisk kriminalitet, hvor vi nettopp trenger den typen kompetanse som spørreren nevner.

Anders B. Werp (H) [10:15:57]: Saksordføreren ga en god gjennomgang av saken, i den grad 10 minutter er tilstrekkelig i det hele tatt for å presentere en så omfattende sak. Jeg har forståelse for at tiden kan bli knapp.

Et av hovedgrepene i de strategiene som legges i stortingsmeldingen, går nettopp på å samordne innsatsen fra offentlig side, og man legger også inn næringslivets rolle i å bekjempe organisert kriminalitet. Situasjonen er den at vi har veldig mye kompetanse og kunnskap i offentlig sektor – i justissektoren – men vi må samordne det bedre for å løse oppgavene og vinne kampen mot organisert kriminalitet. Da blir også forankringen av de strategiene vi fra Stortingets side vedtar med denne stortingsmeldingen, viktig. Da er mitt spørsmål til saksordføreren: Hvilke tanker har han om hvordan man kan få til den samordningen og den forankringen som er nødvendig for å omsette strategien til praksis?

Jan Bøhler (A) [10:17:06]: Dette er et veldig viktig spørsmål. Næringslivets Sikkerhetsråd er en aktiv organisasjon, som tar mange initiativ og har kommet med veldig viktige bidrag, også bl.a. på vår høring i komiteen. Ett av tiltakene som trekkes opp i stortingsmeldingen, er at vi ønsker å lage en ny form for samarbeidsforum – et operativt samarbeidsforum mellom næringslivet og Politidirektoratet, Kripos og justismyndighetene. Det trengs absolutt, for jeg hadde senest i forrige uke et møte med Næringslivets Sikkerhetsråd, som beskriver at det forumet er ok, og det er fint også når politiet møter med sine representanter der, men det trengs et mer operativt, løpende arbeid, hvor man kan ta tak i ting som dukker opp, på en mer direkte måte enn man får gjort nå. Så jeg synes spørsmålet er veldig godt, og jeg synes vi bør komme tilbake til det i arbeidet med organisert kriminalitet på alle måter, for vi ser f.eks. meldinger om mistenkelige transaksjoner. Vi er avhengige av at man aktivt engasjerer seg for å få det til i de institusjonene som i dag ikke bidrar godt nok.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:18:31]: Det er en viktig sak vi har til behandling i dag – Meld. St. 7 for 2010–2011 Kampen mot organisert kriminalitet – og det er noe som angår hele Norge, og alle innbyggerne i Norge. Jeg vil benytte anledningen til å berømme saksordføreren for den grundige jobben som vedkommende har gjort, og samtidig for at han også har vært åpen for innspill fra opposisjonen, og vært villig til å ta med mange av opposisjonens merknader i fellesmerknader, slik at det er en samlet komité som står bak det aller meste i den saken som nå legges fram. Det gjør at saken får en mye større tyngde, og en mye større troverdighet i befolkningen også. Så all ros til saksordføreren for den jobben som er gjort.

Organisert kriminalitet er internasjonal. Den kjenner ingen landegrenser. Den kjenner ingen fylkesgrenser, ingen kommunale grenser og i hvert fall ingen grenser over politidistriktene. De kriminelle er organisert på en god måte. De gjør dette for økonomisk vinning, og de gjør det fordi de ønsker å få makt gjennom økonomi. Disse gruppene, som kommer til Norge fra bl.a. Øst-Europa, er mobile kriminelle. De opererer over fylkesgrenser og over politidistriktsgrenser, og de er raske. De utfører brekkene sine, forsvinner over til neste distrikt og fortsetter løpebanen der. Det er vanskelig å spore dem, og politiet gjør faktisk en god jobb i dag med å klare å få tatt disse. Men det kreves mer samordning for å kunne klare det.

Samordning mellom politidistriktene er et stikkord, og for at vi skal få til det, mener Fremskrittspartiet at vi må omorganisere politidistriktene – altså organisere distriktene på en helt annen måte. Vi har i dag 27 politidistrikter i Norge, som til dels ikke klarer å samarbeide på en god måte. Vi har satt i gang noen prosjekter, bl.a. Grenseløs, som viser at samarbeid mellom distriktene fungerer på en utmerket måte. Dette ønsker Fremskrittspartiet å gjøre noe med. Vi ønsker å slå sammen flere politidistrikter, vi trenger ikke flere enn mellom fem og ti politidistrikter i Norge. Hvis disse mellom fem og ti distriktene kan samarbeide på en god måte, mener vi at mye blir gjort for å oppklare mye av den organiserte kriminaliteten.

Det som også er viktig, er samarbeidet mellom politi og tolletat. Det er tolletaten som ofte er førsteinstansen, og som oppdager en del av de kriminelle elementene som kommer inn. De er førsteinstansen til å ta dem som driver med bl.a. smugling, og det er viktig at tollmyndighet og politi har et godt samarbeid.

Det viser seg at i en del tilfeller savner tollmyndighetene effektive virkemidler for å kunne gjøre jobben sin på en god nok måte. Fremskrittspartiet ønsker at tollmyndighetene til dels skal få en begrenset politimyndighet, bl.a. ha muligheten til å rykke ut med blålys for å forfølge personer som ikke ønsker å stoppe for kontroll når tollmyndighetene vil det. Det har vist seg i en del tilfeller at tollmyndighetene har kjørt etter personer som ikke har vært villige til å stoppe, og prøvd å få stoppet dem ved å vifte med et lys eller lampe, hvorpå disse personene selvfølgelig har kjørt videre. De har ingen plikt til å stoppe for noen som kommer og vifter med en lommelykt.

Noen tilfeller viser også at disse som har prøvd å stikke av, som altså har kjørt videre, ikke har vært kriminelle i det hele tatt, men har vært i den tro at den tollpersonen som sto og viftet med lommelykten, var en som skulle drive med landeveisrøveri. Det er klart at når tollmyndighetene blir oppfattet som landeveisrøvere, da har vi et problem. Og det problemet og den utfordringen bør vi ta på alvor og gi tollmyndighetene mulighet til å rykke ut med begrenset politimyndighet. Vi må la dem få lov til å bruke blålys, slik at de kan få stoppet disse personene på en trygg og god måte – ikke minst på en trygg måte for de andre trafikantene som er ute på veien samtidig.

Som jeg sa, en del av de kriminelle som kommer til Norge for å begå kriminalitet, kommer fra Øst-Europa, fra land med en del vesentlig lavere levestandard enn vi har her. De kommer til Norge for å utøve kriminalitet fordi det er lettvint å gjøre det. Det de gjør, er å vurdere risikoen for å bli tatt og også hvilke straffer de kan få hvis de skulle bli tatt, og hvilke forhold de skal sone under. Risikoen for å bli tatt er ikke altfor stor, straffene er ikke veldig høye, men soningsforholdene derimot er veldig bra. Det er et klart incitament til at disse personene fra Øst-Europa kommer til Norge for å utøve sin kriminalitet, når risikoen for å bli tatt, er lav, utbyttet som de kan få av kriminaliteten, er stort, straffen er lav, og soningsforholdene er bedre enn i en vanlig bolig i de landene de kommer fra, samtidig som de, mens de sitter i fengsel, mottar økonomiske ytelser som er omtrent som en gjennomsnittslønn i det landet de kommer fra. Da er jo ikke risikoen spesielt stor ved å komme til Norge og utøve kriminalitet. Det er politimestere i Latvia som uttrykker at så lenge vi har de soningsforholdene vi har i Norge, vil de østeuropeiske kriminelle aldri slutte å komme til Norge for utøve kriminalitet. De oppfordres heller til det.

Det er også viktig når vi skal gjøre noe med den organiserte kriminaliteten, at vi har en rettet innsats mot den. Fremskrittspartiet har foreslått at det skal opprettes en egen enhet som skal ha det helhetlige etterforsknings- og koordineringsansvaret når det gjelder organisert kriminalitet. Det kan være en idé å organisere denne på nesten samme måte som Politiets sikkerhetstjeneste er organisert på, uten sammenlikning for øvrig, der vi har en enhet sentralt som har hovedansvaret, og at vi har enheter ute i de fem til ti distriktene som Fremskrittspartiet ønsker vi skal ha. Disse skal sitte med spesialkompetanse på sine fagfelt. De skal ha en kompetanse og en slagkraft som gjør at de har mulighet til å etterforske denne kriminaliteten, at de har mulighet til å inngå samarbeid med nabodistriktene, at de har mulighet til å gjøre noe der og da, og at de ikke minst har økonomi til å gjøre det. Denne enheten må da finansieres på en slik måte at det ikke belaster de ordinære budsjettene til det politidistriktet de er fra, slik at de altså har muligheten, som sagt, til å gjøre dette uavhengig av økonomien til det politidistriktet de er fra. Vi ser i dag at saker som har med organisert kriminalitet å gjøre, ofte blir kasteballer mellom politidistrikter. Ingen politidistrikter vil ta på seg ansvaret for etterforskningen, fordi det er så ressurskrevende at de ikke vil ha mulighet til å etterforske annen kriminalitet senere. Så det er viktig, tror jeg, å se på den organiserte kriminaliteten som en spesiell del av kriminaliteten, og at etterforskning og oppklaring av en slik kriminalitet er økonomisk uavhengig av den økonomien som politidistriktene ellers har.

Det har også vært snakk om rekruttering til politiet. Det er viktig at politiet får de personene de trenger for å kunne løse de sakene de etterforsker. Men det hjelper jo ikke om de bare får nøkkelpersonellet, det må også være nok personell for å kunne etterforske saker. Vi har som mål at man i politiet skal ha et antall på to polititjenestemenn per 1 000 innbyggere, men det var bekymringsfullt da vi hørte justisministeren for en tid tilbake uttale at om vi skal få ansatt flere politifolk, må noen pensjoneres eller slutte på annen måte. Da har jeg problem med å få regnestykket mitt til å gå opp, for hvis noen må slutte eller pensjoneres for at vi skal få ansatt flere politistudenter, vil vi aldri, etter min mening, klare å oppnå to per 1 000. Så jeg tror at det er mange virkemidler som kan settes inn mot den organiserte kriminaliteten. Men det som er aller viktigst, er at vi som politikere kan enes om store deler av dette.

Representanten Bøhler spurte om det var mulig å gjøre de to forslagene som går på cyberkriminalitet, om til oversendelsesforslag. Det går selvfølgelig Fremskrittspartiet med på.

Til slutt tar jeg opp de forslag som Fremskrittspartiet har i innstillingen.

Presidenten: Representanten Morten Ørsal Johansen har tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Thor Lillehovde (A) [10:28:57]: Representanten Ørsal Johansen brukte noe tid på tollmyndighetene i sitt innlegg. I innstillingen uttaler Fremskrittspartiet at ressursene til tolletaten skal økes. Vi hører her nye toner, og det er et klart brudd på den linjen som Fremskrittspartiet har ført i alle budsjettår fra 2006 og fram til i dag. Fram til i dag har Fremskrittspartiet i sine alternative budsjetter foreslått store og dramatiske kutt i Toll- og avgiftsetaten – betydelige kutt som ville ha fått store konsekvenser for bekjemping av bl.a. organisert kriminalitet.

Innebærer merknaden i dagens innstilling at Fremskrittspartiet vil endre sin politikk på dette innsatsområdet, og i tråd med merknaden foreslå å øke bevilgningen til tolletaten i 2012? Eller er dette bare nok en gang tomme ord fra Fremskrittspartiets side?

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:30:05]: Dette er ikke tomme ord fra Fremskrittspartiets side. Vi ønsker – og har alltid ønsket – at jobben tolletaten gjør for å oppklare kriminalitet, skal satses på og skal økes. Når Fremskrittspartiet i sine budsjetter foreslår kutt, som representanten helt riktig sier, i Toll- og avgiftsetaten, mener faktisk Fremskrittspartiet at Toll- og avgiftsetaten også er en av de etatene som det går an å effektivisere til å gjøre en bedre jobb. Gjennom det går det også an å kutte en del i de bevilgningene som Toll- og avgiftsetaten får. For, som sagt, effektivisering i offentlig sektor er et hovedmål, og jeg tror det er store muligheter for å klare en effektivisering i Toll- og avgiftsetaten, som i andre offentlige sektorer.

Akhtar Chaudhry (SV) [10:31:03]: Det er interessant å høre fra representanten Ørsal Johansen at tolletaten kan effektiviseres ved at den gis mindre penger for å gjøre en bedre jobb, men at man ikke kan gjøre det med politiet. Det konstaterer vi simpelthen.

Så har jeg et spørsmål til representanten Ørsal Johansen. Det er slik at representanten Ørsal Johansen og Fremskrittspartiet prisverdig har vært veldig opptatt av – det er vi alle sammen – kampen mot mobile kriminelle som kommer fra de baltiske landene og feier over landet, gjør livet surt for veldig mange mennesker, og sprer utrygghet og engstelse. Politiforbundet luftet forleden tanken om at Schengensamarbeidet må tas opp til en alvorlig vurdering. Det betyr at de i realiteten sier at grensekontrollen bør gjeninnføres. Deler Fremskrittspartiet denne ideen?

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:32:08]: Aller først: Når representanten Chaudhry sier at Fremskrittspartiet ikke vil – og ikke kan – effektivisere politiet, er det med respekt å melde tull. Politiet kan også effektiviseres på en god måte. Men slik det er med den organiseringen som politiet har i dag, trenger de penger og ressurser for å kunne utføre den jobben de skal gjøre. Inntil Fremskrittspartiet får gjennomslag for sin måte å organisere politiet på, er vi tilhengere av å tilføre politiet de midlene de trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Når det gjelder Schengensamarbeidet, har Fremskrittspartiet vært rimelig klare på at den grensekontrollen vi har i dag, ikke er en tilfredsstillende måte å kontrollere grensen på. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal kunne styrke kontrollen på grensen. Vi har også sagt at Schengens indre grenser må kunne kontrolleres på en mer effektiv måte enn det man gjør i dag.

Sigvald Oppebøen Hansen (A) [10:33:15]: Eg er einig med representanten i at når vi står samla om ei innstilling, så styrkjer det innstillinga.

Lagring av trafikkdata er eit viktig verkemiddel for politiet for å kjempe mot alvorleg kriminalitet. Me har mange eksempel på at datalagring har ført til oppklaring, pågriping og domfelling. Me registrerer òg at innbrotstala stuper, særleg i Oslo. Politiets kontroll av telefonbruken til kriminelle får mykje av æra for dette. Framstegspartiet, som er imot datalagringsdirektivet, stiller seg dermed utanfor alle dei vurderingane som både politiet og påtalemyndigheitene har gjort. Ser ikkje Framstegspartiet at dette er ein veldig viktig reiskap for effektivt å kjempe mot alvorleg kriminalitet, eller har ikkje Framstegspartiet tiltru til desse faglege vurderingane?

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:34:13]: Hvorvidt lagring av trafikkdata har vært den mest effektive måten å oppklare kriminalitet på, kan vel diskuteres. Evalueringen fra EU gir ikke noe veldig klart bilde av at datalagring og telefonlagring har vært så effektivt som man hadde håpet på. Jeg tror vi skal ta det med en liten klype salt.

Når det gjelder telekontroll, som representanten nevner, er Fremskrittspartiet opptatt av at politiet skal få de muligheter de kan til bl.a. å drive telefonavlytting og overvåking av datanettet knyttet til mistenkte personer, på en mye bedre måte enn det de gjør i dag. En slik kontroll er mye mer effektiv enn lagring av data fra samtlige innbyggere i Norge.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Anders B. Werp (H) [10:35:26]: Kriminalitetsutfordringene øker. Rapporter, analyser og forskning peker alle i samme retning, nemlig at kriminaliteten blir bedre organisert, mer avansert og i økende grad grenseoverskridende – med andre ord: Den organiserte kriminaliteten øker. Derfor har Høyre i lang tid og gjennom flere forslag etterlyst en helhetlig, overordnet og koordinert strategi fra regjeringen for å møte disse utfordringene. Derfor ønsker Høyre denne stortingsmeldingen velkommen. Vi hadde gjerne sett at den hadde kommet tidligere, men når vi nå endelig har meldingen på bordet, vil vi fra Høyre rose dem som har arbeidet med den og på den måten bidratt til at vi nå har fått et viktig verktøy på plass i kampen mot organisert kriminalitet.

En overordnet strategi er fundamentet for at hardt, målrettet arbeid over tid skal gi de resultater vi ønsker. Etter Høyres mening bidrar stortingsmeldingen nettopp til dette.

Kampen mot organisert kriminalitet må skje på mange fronter. Den er krevende, og det vil ta tid før resultatene av samfunnets innsats blir synlige. I behandlingen av stortingsmeldingen har derfor Høyre lagt stor vekt på at vi skal bidra til at den politiske tilslutningen til de strategier som foreslås, blir størst mulig. Vi tror det er et viktig signal i seg selv når Stortinget samler seg om å møte den organiserte kriminaliteten på denne måten. Og vi tror det vil bidra til å gi kampen større tyngde, og dermed også bidra til at vi får de resultater vi alle ønsker. På lik linje med foregående taler vil jeg også rose saksordføreren for den arbeidsform han har lagt opp til i denne saken. Det er en inviterende og åpen arbeidsform som i seg selv har bidratt til et godt resultat.

Den organiserte kriminaliteten er et samfunnsproblem særlig av to grunner. For det første er kriminaliteten i seg selv naturligvis et hovedproblem. Og for det andre ser vi at det i deler av disse kriminelle miljøene etableres skyggesamfunn på siden av demokratiet, som lever etter egne regler som de setter over det demokratiske samfunns spilleregler.

Vi hører fra politiet at den organiserte kriminaliteten vokser seg inn i det legitime forretningslivet i Norge. Vi ser en økende svart økonomi knyttet til den organiserte kriminaliteten.

Disse forholdene er også bakteppet for at Riksrevisjonen i fjor rettet hard kritikk mot politiets innsats mot organisert kriminalitet. Stortingsmeldingen møter dette på en offensiv måte, og Høyres tilnærming bygger på tre grunnleggende pilarer i kampen mot organisert kriminalitet. For det første må vi ha en bred samfunnsmessig innsats mot den organiserte kriminaliteten – politiet kan ikke løse dette helt alene. For det andre må vi ha en strategi som i sterkere og tydeligere grad preges av at vi følger pengestrømmene og angriper drivkreftene bak den organiserte kriminaliteten. Den tredje og siste faktoren for Høyre er at et bredt arbeid må etableres for å forebygge organisert kriminalitet.

Jeg vil ta for meg noen av de særskilte tiltakene som omhandles av stortingsmeldingen.

Det legges stor vekt på at offentlige myndigheter må samarbeide mye bedre enn de gjør i dag. Politi og påtalemyndighet har en nøkkelfunksjon, men også skattemyndigheter, kommuner og Nav kan nevnes blant flere som også skal ha et ansvar, i tillegg til at også næringslivet selv nå blir involvert i kampen mot organisert kriminalitet. Hver av disse har et ansvar for å bidra. En forsterkning av samarbeidsorganet er viktig i denne sammenhengen.

Samtidig vil Høyre sterkt understreke at Justisdepartementet og politisk ledelse der har det overordnede ansvaret for at denne koordineringen fungerer, og at det forankres tydelig i berørte etater.

Det å angripe pengestrømmene fra kriminell virksomhet er det samme som å angripe selve livsnerven i organisert kriminalitet. En forsterket innsats på dette området blir derfor en av forutsetningene for at vi skal lykkes. Muligheter til kartlegging av illegale pengestrømmer, etablering av metoder og verktøy for å hindre hvitvasking og økte fullmakter til inndragning av utbytte fra kriminell virksomhet kan nevnes.

Høyre vil understreke at økonomisk kriminalitet må bekjempes av flere myndighetsorganer i fellesskap. En tydelig ansvarsfordeling mellom disse vil medføre mer målrettet og effektivt arbeid. Høyre forutsetter at koordineringen og ansvarsfordelingen mellom særlig Økokrim, politidistriktenes økoteam og skattemyndighetene tydeliggjøres. Jeg vil også nevne at Nav har en rolle i dette bildet.

Tidligere denne uken hørte vi på NRK Brennpunkt at 37 mill. kr i trygd er utbetalt til Hells Angels-medlemmer de siste årene. Ikke ulovlig i seg selv naturligvis, men det kan være grunn til å se nærmere på dette når Kripos samtidig omtaler énprosent-MC-miljøet som et av de best organisert kriminelle nettverkene i landet.

Nettopp énprosent-MC-miljøene øker i hele landet. Det er miljøer som aktivt bruker vold og frykt, både for å skape disiplin internt i miljøet og for å skape arbeidsro eksternt. Det er grunn til å rose KS, tidligere Kommunenes Sentralforbund, for deres holdning til nettopp énprosentmiljøet. Det innebærer en bevisstgjøring hos kommunene, og det vil være et eksempel på at vi kan få synliggjort kommunenes viktige rolle i kampen mot organisert kriminalitet ved at kommunene bidrar til å forebygge naivitet og hva en del av disse kriminelle miljøene representerer, ved at kommunene bruker sin rolle som bygningsmyndighet, som bevillingsmyndighet og alle de andre ulike rollene kommunene har, nettopp i kampen for et tryggere samfunn.

Datakriminalitet og cybersikkerhet er også nevnt i stortingsmeldingen. Det skjer knapt en internasjonal konflikt i disse dager som ikke etterfølges av en eller annen form for dataangrep. Det har naturligvis en internasjonal dimensjon, men det har også en nasjonal dimensjon, fordi det synliggjør nettopp hvor sårbare vi er med usikre datasystemer. Dette peker komiteen samlet på må forsterkes og bli bedre, og det er Høyre svært tilfreds med.

Høyre vil også peke på at vi i et samarbeid med Arbeiderpartiet fikk på plass en balansert avtale som sikrer implementering av datalagringsdirektivet i landet på en balansert måte mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern.

Informasjon og informantsikkerhet er også viet plass i komiteens arbeid. Høyre og komiteen har merket seg riksadvokatens tydelige advarsel om at her stiller vi for svakt på det juridiske området, som ikke godt nok ivaretar informanters sikkerhet. Det er et angrep på selve rettsstaten og på demokratiske prinsipper når vitner og informanter ikke føler at deres trygghet er ivaretatt, og at de dermed ikke kan, ønsker og våger å bidra til å avdekke alvorlig kriminalitet. Høyre vil understreke det som står i merknadene i saken om at vi imøteser, raskt, et forslag til en lovendring som styrker nettopp det forholdet.

Høyre vil også peke på behovet for at Kripos får økte ressurser for å øke sin innsats mot organisert kriminalitet. Vi peker på at Kripos må få økt operativ kapasitet, og vi nevner spesielt opprettelsen av en egen spaningsenhet ved Kripos, slik at de på den måten får et ekstra verktøy, som de i dag må låne av andre, dvs. Oslo politidistrikt, når de skal utføre den viktige oppgave det er å bekjempe organisert kriminalitet. Høyre vil komme tilbake til det poenget senere.

Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for justismyndighetene i det å bekjempe organisert kriminalitet. Samtlige innlegg har vært inne på at dette er et internasjonalt fenomen. Vi kan gjøre mye viktig arbeid nasjonalt, men det er viktig at justisministeren, Justisdepartementet og politimyndighetene legger til rette for et best mulig internasjonalt samarbeid, en best mulig koordinering og en best mulig informasjonsflyt på tvers av landegrensene i bekjempelsen av denne kriminaliteten.

Jeg vil også benytte anledningen til å si, og det framgår av stortingsmeldingen, at Norge er først av de nordiske landene til å legge fram en strategi for bekjempelse av organisert kriminalitet. Høyre vil benytte anledningen til å gratulere departementet med det. Det viser at vi er i forkant, og vi fra Høyre ønsker å bidra til at det blir gode resultater.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Sigvald Oppebøen Hansen (A) [10:45:51]: Eg oppfattar det slik at Høgre er einig med oss i at ein nasjonal operativ innsatsstyrke ikkje er det rette verkemiddel for å nedkjempe organisert kriminalitet – dette i motsetnad til kva representanten Oktay Dahl sa til Dagbladet 11. mai i fjor. Der står det:

«Han ønsker å etablere en egen operativ innsatsstyrke underlagt Kripos som skal bekjempe de organiserte forbrytelsene i Norge.»

Arbeidarpartiet meiner at det er viktig at kompetansen finst i distrikta, fordi den organiserte kriminaliteten finn stad der. Kan eg no oppfatte det slik at ein nasjonal innsatsstyrke berre var høgttenking frå representanten Oktay Dahl og ikkje Høgres politikk, i og med at Høgre no ikkje støttar Framstegspartiets merknader på dette området? Eg er litt usikker – på bakgrunn av innlegget til representanten – på kva Høgre eigentleg meiner.

Anders B. Werp (H) [10:46:52]: Takk for spørsmålet. Det gir meg muligheten til å utdype nettopp dette viktige spørsmålet.

Dette er på ingen måte høyttenkning fra Høyres side. På den ene siden er våre merknader i denne saken en understrekning av at Høyre ønsker å bidra til en bredest mulig politisk samling om viktig politikk. På den andre siden, som jeg også understreket i mitt innlegg, ønsker Høyre å forsterke innsatsen og den operative kapasiteten til Kripos, i første omgang med en spaningsenhet. Men dette er et ledd i en helhetlig tilnærming, og i våre merknader i denne saken understreker og slutter vi oss til det vi er enige om, nettopp for å synliggjøre at Høyre skal bidra til å bekjempe organisert kriminalitet.

Jenny Klinge (Sp) [10:47:58]: Eg tykkjer representanten Werp hadde eit godt innlegg. Eg skal ha ei meir spørjande enn kritisk tilnærming i replikken.

For det første til strukturen i lensmanns- og politidistrikta. Eg har lyst til å høyre litt om kva Høgre tenkjer om dette. Er det ei massiv omstrukturering som er planen dykkar, eller er det nye og betre former for samarbeid?

Så til det Werp nemnde i innlegget sitt, der han viste til og problematiserte usikre datasystem, før han rett etterpå begynte å tale om kor positivt det er at datalagringsdirektivet skal bli implementert. Han sa òg at personvernet skal kunne bli teke vare på samtidig. Men sett opp mot kommentaren om usikre datasystem har eg lyst til å spørje om ikkje risikoen for nettopp desse usikre systema også er relevant i spørsmålet om datalagringsdirektivet og personvernet.

Anders B. Werp (H) [10:48:51]: Takk skal du ha!

Høyre fremmet for – jeg tror det er – trekvart år siden, rett før sommerferien i fjor, et representantforslag om å legge nærpolitimodellen til grunn for organisering av politiets arbeid. Senterpartiet stemte imot det forslaget. Vi har den tilnærmingen at nærhet og forankring til politiet henger sammen, og det kommer vi til å legge til grunn når vi får regjeringens forslag på bordet og skal behandle det her i Stortinget. Det går nettopp på politidistriktenes organisering. Jeg kunne gjerne utdype det, men jeg må også bruke tid på spørsmålet om datalagringsdirektivet.

Dataene som lagres, blir jo ikke sikrere av at vi ikke underlegger dem strengere kontroll fra det offentliges side, på personvernsiden, i form av domstolskontroll og i form av klare begrensninger i forhold til strafferamme for hvilke data som skal lagres. Situasjonen understreker nettopp betydningen av det forliket Høyre og Arbeiderpartiet kom fram til på det området.

Jan Bøhler (A) [10:50:14]: Jeg vil takke representanten Werp for et veldig godt og innsiktsfullt innlegg. Jeg må si at det er deler der som jeg gjerne skulle hatt mer tid til å komme inn på, bl.a. angående informanter og beskyttelsen av dem. Det ble veldig godt begrunnet av representanten her – jeg er veldig glad for det.

Men i den positive ånden som vi er i i arbeidet med denne meldingen, er det en ting jeg gjerne vil spørre om når det gjelder arbeidet med et punkt som er viktig her, det å få inn flere med nødvendig sivil kompetanse – økonomer, revisorer og sivilingeniører innenfor data, osv. Det som skjer i dag, er at når de skal ansettes i politiet, får de kurs på Politihøgskolen som varer i inntil noen måneder, hvor de får kompetanse på å jobbe innenfor politiet – regelverk osv. – slik at de også kan tildeles begrenset politimyndighet når de kommer inn i politiet og skal fungere der. I forbindelse med en merknad i innstillingen som Høyre og Fremskrittspartiet har sammen, er vi usikre på hva som ligger i det som skrives her om «kortere og mer tilpasset utdanningsløp» for de sivilt ansatte. Jeg vil gjerne høre hvordan man forklarer det.

Anders B. Werp (H) [10:51:31]: Jeg kan nok berolige representanten Bøhler med at det ligger ikke noen store avvik her med hensyn til spørsmålet fra representanten. Det som er viktig fra Høyres side med å være med på den merknaden, er å understreke at vi ønsker mer fleksibilitet. Vi ønsker mer dynamikk i forholdet mellom sivil kompetanse og kompetanse som politiet trenger, uten at det nødvendigvis er bundet opp i spesielle utdanningsløp eller egne kurs. Det er fleksibiliteten vi er opptatt av, og som vi ønsker å understreke med den merknaden.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Akhtar Chaudhry (SV) [10:52:34]: Trygghet er velferdssamfunnets fundament. Fravær av kriminalitet, både i samfunnet generelt, og i enkeltmenneskets liv, er avgjørende viktig for hvorvidt et samfunn og et enkeltmenneske lykkes eller ei. Derfor er det viktig at samfunnet gjør alt det kan for å forebygge, oppklare og straffe kriminalitet. Den rød-grønne regjeringen har dette som rettesnor, og Justisdepartementet og justisministeren står i spissen.

Vi har løpet av de siste årene økt politiets budsjett, utdannet et historisk høyt antall politifolk, rekruttert sivil kompetanse i politiet og skjerpet straffen for grov kriminalitet. Denne meldingen er enda en komponent i regjeringens satsing mot kriminalitet. Jeg er meget fornøyd med at her står justiskomiteen samlet om viktige prinsipper og tiltak, med noen få unntak for Fremskrittspartiet.

Verden i dag er svært annerledes enn den var for få år tilbake. Korte avstander verden rundt, et integrert Europa og den teknologiske utviklingen stiller oss overfor nye og store utfordringer. Økonomisk kriminalitet ved hjelp av teknologi, organisering og koordinering og gjennomføring av kriminalitet over landegrenser ved hjelp av teknologi, flytting av skitne penger, menneskehandel, seksuelle overgrep mot barn på Internett og ved hjelp av Internett-teknologi, krever at også de som skal forebygge og oppklare, behersker teknologien og utveksler informasjon og etterretning med samarbeidspartnere over landegrenser. Det er kun slik vi kan lykkes mot mørke krefter. Derfor ønsker jeg denne meldingen velkommen. Flere offentlige etater, og næringslivet, må stå sammen dersom vi skal lykkes mot disse kreftene.

Jeg deler fullt ut komiteens syn når det gjelder tett samarbeid over landegrenser. Det er viktig å tette hullene og eliminere mulighetene for at forbryterne flykter fra etterforskning eller soning til utlandet. Vi må få til flere avtaler med relevante stater om utlevering av informasjon, returnering av penger ervervet som resultat av kriminell aktivitet og avtaler som gjelder personer etterlyst i kriminalsaker.

Våre politisambandsmenn og -kvinner i forskjellige land gjør en flott jobb, men de trenger både økte ressurser og skjerpet politisk oppbakking for å gjøre en enda bedre jobb. Forleden besøkte jeg politisambandskvinnen i Pakistan. Hun gjør en flott jobb, men trenger ytterligere politisk og økonomisk hjelp. Det er verdt å nevne at Norge, Sverige og Danmark deler til sammen kun én stilling der. I mine samtaler med politikere i Pakistan kom det også fram at Pakistan er villig til å få til en avtale om utlevering av informasjon og personer. Jeg regner med at politisk ledelse i Justisdepartementet tar invitten og går videre i dialog med Pakistan.

Det er viktig at man kommer hvitvasking til livs. Her trenger vi alle gode krefter om bord. Jeg ønsker derfor Advokatforeningens engasjement og deres innspill om hvordan man kan luke ut dårlige advokater og få innsyn i ulovlige transaksjoner, velkommen.

La meg først berømme politiets fabelaktige innsats mot organisert og mobil kriminalitet med opphav i de baltiske land. Politiforbundet mener nå likevel at situasjonen er av en slik karakter at «vi ikke kan leve med den». Arne Johannessen, som leder forbundet, mener at hvis situasjonen vedvarer, må Schengensamarbeidet og hvor yttergrensene skal gå, tas opp til alvorlig overveielse. La meg si det slik: SV advarte mot denne utviklingen da Schengensamarbeidet ble inngått. SV deler derfor Politiforbundets refleksjon i saken. Schengensamarbeidet er intet hellig samarbeid. Nordmenns trygghet er langt viktigere for SV enn denne avtalen. Vi må i alle fall være villig til å lytte til de faglige råd som kommer fra politiets egne foreninger og forbund.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:57:51]: Akhtar Chaudhrys regjeringspartikollega, Oppebøen Hansen, var inne på datalagringsdirektivet, og sa bl.a. at vinningskriminaliteten har gått ned, og det før datalagringsdirektivet er innført og satt i verk.

Da vil jeg spørre representanten Chaudhry om ikke dette viser at datalagringsdirektivet ikke er så nødvendig som bl.a. Arbeiderpartiet påstår.

Akhtar Chaudhry (SV) [10:58:25]: Det stemmer at SV mener at datalagringsdirektivet ikke er så nødvendig for å bekjempe kriminalitet som f.eks. Arbeiderpartiet og Høyre mener. Her er det helt klart at vi har vært uenige i saken.

André Oktay Dahl (H) [10:58:47]: Representanten Chaudhry var opptatt av spesielt to ting i sitt innlegg. Det ene var samarbeid på tvers av landegrenser, overgrep mot barn, og der er det ekstremt viktig at man samarbeider over landegrenser.

Men hva er da bakgrunnen for at representanten Chaudhry ved å stemme nei til å implementere datalagringsdirektivet ville sørge for at et slikt samarbeid ville være umulig i praksis? Hvilke andre konkrete tiltak vil representanten Chaudhry heller igangsette for å sørge for at man får overlevert informasjon som er nødvendig for å oppklare den kriminaliteten som representanten Chaudhry selv var opptatt av?

Akhtar Chaudhry (SV) [10:59:19]: Det er helt klart at her er det uenighet om hvorvidt datalagringsdirektivet er nødvendig for bekjempelse av kriminalitet – seksuelle overgrep mot barn, osv. SV er opptatt av, og er de første til å bekjempe kriminalitet, og særlig mot barn på Internett, men det er også klart at det er uenighet. Mange mener at datalagringsdirektivet ikke er nødvendig, ikke så avgjørende nødvendig i hvert fall, som Høyre og Arbeiderpartiet mener. For øvrig viser jeg til meldingen, som viser at det er veldig mange tiltak som nettopp er satt i gang og kjøres for å bekjempe kriminalitet mot barn og unge.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Jenny Klinge (Sp) [11:00:27]: Organisert kriminalitet er eit problem som synest både å auke og å bli meir alvorleg og omgripande. Det går ut på alt frå menneskehandel og menneskesmugling, MC- og narkotikakriminalitet til økonomisk kriminalitet, korrupsjon og mobil vinningskriminalitet. Det er eit internasjonalt og grenseoverskridande problem, og det påverkar mange nordmenn på mange ulike vis.

Norske ungdommar blir fanga i rushelvetet når narkotikaseljarane lukkast med å gjere nye personar avhengige av rusen. Attom dette står store, organiserte nettverk med lite respekt for det enkelte mennesket og menneskeverdet. Norske familiar opplever at husa deira blir rana medan dei er borte ein tur i helga – eller endå verre, at huset blir rana på nattetid medan dei ligg og søv der. Dette gjer folk redde. Problemet finst i heile landet.

Francis Bacon sa at ikkje noko er fryktelegare enn frykta sjølv. Dette er det mykje i. Å oppleve at nokon bryt seg inn i heimen din, den staden der du eigentleg skal kunne kjenne deg tryggast og mest avslappa, skapar frykt, ikkje berre for den enkelte familie, men også for heile nabolag. Trygge lokalsamfunn er ikkje berre ein floskel, det er ein realitet mange plassar enno, plassar der ingen låser ytterdøra verken dag eller natt, og der ein slepp ungane fritt ut for å leike. Målet må vere å hindre ei utvikling der mange kjenner frykt og stadig er på vakt, fordi dette forringar livskvaliteten og den verdien som ligg i trivelege lokalsamfunn.

Eg stiller meg bak målsetnaden til regjeringa som kjem til uttrykk i stortingsmeldinga, og målsetnaden til resten av justiskomiteen om betre samarbeid og verktøy i politietaten for å førebyggje og kjempe mot organisert kriminalitet. Eit godt døme på samarbeid som har gjeve resultat, er Grenseløs-prosjektet. Dette viser at det er fullt mogleg å oppnå resultat utan å slå saman heile politidistrikt.

Alvorleg kriminalitet kan førebyggjast og reduserast når politiet både er nært på sitt publikum og samstundes evnar å sjå større perspektiv utanfor sitt direkte ansvarsområde.

Det er altså viktig ikkje å gløyme den rolla som nærpolitiet har for å skape tryggleik lokalt og for å førebyggje at kriminalitet, også den organiserte, skal få fotfeste. Eg har vist til dei ulike formene for organisert kriminalitet som stortingsmeldinga skisserer tiltak for å kjempe mot. Nokre av desse skapar i høgste grad også problem lokalt i mange delar av landet.

Eg har store forventningar til at ny teknologi gjennom IKT-satsinga i politiet skal gjere det mogleg med nye og moderne løysingar.

Vidare vil eg nemne kor viktig det er at politiet sine særorgan og politiet regionalt og lokalt både samarbeider seg imellom og med organisasjonar, kommunar, næringslivet og andre relevante aktørar. Eg tykkjer meldinga seier mykje godt om dette.

Så til det internasjonale samarbeidet mot organisert kriminalitet. I sin natur er mykje av denne kriminaliteten grenseoverskridande og internasjonal, og utan velfungerande samarbeid på tvers av landegrensene vil vi ikkje kunne lukkast med å førebyggje og kjempe mot slike lovbrot her til lands heller. Schengensamarbeidet er det mykje godt med i så måte, men samstundes ønskjer eg å problematisere dette litt.

Politiets Fellesforbund uttrykte nyleg at dei ønskjer å gjeninnføre grensekontroll. Dei peiker særleg på ein del av borgarane frå Baltikum som vil inn i Norden og Noreg, dette på bakgrunn av at 80 pst. av den organiserte kriminaliteten i Norden ifølgje dei blir gjord av baltiske personar. Eg meiner vi bør sjå nærare på denne problemstillinga og vurdere argument både for og imot.

Å styrkje grensekontrollen inn til Noreg eller å innføre felles nordiske yttergrenser kan vere nyttig, men må sjølvsagt vegast opp mot eventuelle ulemper det å gjeninnføre passkontroll vil medføre. Likevel må ein hugse på at i kampen mot organisert kriminalitet må vi gjere dei tiltaka som kan gje resultat. Dette kan vere eitt av dei.

Så til temaet informant og vitnebeskyttelse, som også er omhandla i meldinga. Det seier seg sjølv at informantar og vitne må kjenne seg trygge for at dei i den grad det er mogleg, får vere anonyme, og om dei ikkje får vere det, får god beskyttelse. Eg vil i denne samanhengen uttrykkje ei anna meining enn justisministeren og Arbeidarpartiet og Høgre om datalagringsdirektivet. Eg meiner at risikoen for at dette direktivet hindrar informasjon til politiet er større enn risikoen for dei kriminelle til å bli oppdaga.

Eg har stor tru på at stortingsmeldinga om korleis kampen mot organisert kriminalitet kan og skal førast, vil gje eit særs godt grunnlag for å få bukt med mest mogleg av denne typen kriminalitet, og vil avslutte med å gje skryt til justisministeren for å ha initiert og drive fram denne viktige meldinga. Eg vil også peike på at heile komiteen stiller seg bak det aller meste i meldinga, noko som lover godt for innsatsen vidare.

Presidenten: Det blir åpnet for replikkordskifte.

Åse Michaelsen (FrP) [11:05:37]: Det foregår nå en mer og mer høylytt diskusjon når det gjelder nettopp Schengen og kontroll på grensen. Enkelte partier i Danmark har vært ute og varslet hva de mener om det, og vi ser at Italia og Frankrike nå i forbindelse med Lampedusa og det som skjer i Libya, har tatt til orde for i mye større grad å innføre kontroller på grensen.

Fremskrittspartiet kommer til å ha en resolusjon som behandler dette på vårt landsmøte, og vi kommer garantert til å ha en stor debatt knyttet til dette. Vi ønsker så absolutt å se på innstramninger på grensekontrollen. Men mitt spørsmål er da til representanten Klinge: Hvor står Senterpartiet? Vil Senterpartiet i så fall være med på en revurdering, en evaluering, en nytenkning når det gjelder Schengensamarbeidet, og også da eventuelt innføre grensekontroll på indre grenser mellom landene i Schengensamarbeidet?

Jenny Klinge (Sp) [11:06:46]: Eg takkar for spørsmålet. Eg var litt inne på det i innlegget, og synest det er greitt å få følgje opp. Det er viktig å ha med seg at både Bulgaria og Romania snart skal inn i Schengensamarbeidet, og at Italia og Hellas allereie har store problem med sine yttergrenser.

Det er noko som heiter at ein skal gjere døra høg og porten vid, men det er klart at døra kan bli for høg og porten for vid for dei som ønskjer å kome m.a. frå land i Afrika og Baltikum for å drive med organisert og alvorleg kriminalitet. Så eg deler Framstegspartiet og representanten sitt syn på at Schengensamarbeidet både må evaluerast og eventuelt endrast for å oppnå at vi faktisk gjer gode tiltak for å kjempe mot denne typen kriminalitet.

Anders B. Werp (H) [11:07:36]: 5 minutter er veldig kort tid på å presentere sitt partis syn i en så omfattende sak som denne. Det forstår jeg. Det er mulig jeg hørte feil, eller at jeg misforsto, men jeg tolket det representanten Klinge sa om datalagringsdirektivet, dit hen at hun mente å uttrykke at datalagringsdirektivet og implementeringen av det, som vi har gjort i Norge, vil være til hinder for politiets mulighet til å oppklare forbrytelser. Så min utfordring til representanten er at hun da kan få 1 minutt ekstra til å redegjøre for hva hun faktisk mente å si om datalagringsdirektivet, eller om jeg misforsto representantens innlegg.

Jenny Klinge (Sp) [11:08:26]: Det er eg glad for å få følgje opp. Eg var inne på det med vitne- og informantbeskyttelse som eit særleg tema, fordi det også har vore oppe i meldinga og i merknadene frå komiteen.

Det som politiet på den eine sida seier, er at dei ønskjer datalagringsdirektivet som eit verkemiddel for å oppklare kriminalitet. På den andre sida er det lite som tyder på at det er så mykje å hente på det. Snarare er det, som representanten sjølv var inne på i innlegget sitt, usikre datasystem omtrent overalt i samfunnet, også i Pentagon. Det at folk som ringjer politiet for å kome med viktig informasjon, eller kommuniserer via e-post eller på annan måte, kan ha tillit til og vere trygge for at dei ikkje blir oppdaga av dei som er kriminelle, og som kan gjere alvorlege handlingar også mot dei sjølve, tykkjer er eg vesentleg å ha med. Også om det er slik at det ikkje blir spora, vil utryggleiken vere der og dessverre kunne hindre viktig informasjon.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [11:09:41]: Først må jeg få lov å berømme statsråden for denne meldingen om kampen mot organisert kriminalitet. Det er en god og grundig melding, som i stor grad tar for seg de viktigste problemstillingene vi står overfor hva gjelder organisert kriminalitet.

Jeg vil også berømme komiteen for arbeidet. Jeg er glad for at det er så stor enighet om et så viktig felt. Det er ikke ubetydelig at komiteen er så samlet i merknadene og også så offensiv.

Trusselen fra organiserte kriminelle miljøer har økt de siste årene, spesielt på grunn av økt tilstrømming av utenlandske kriminelle aktører. Samtidig har ikke myndighetenes innsats vært tilstrekkelig målrettet og koordinert, slik Riksrevisjonen har pekt på. I mitt innlegg skal jeg prøve på kort tid å komme innom i hvert fall noen temaer.

Prostitusjonsmiljøet i Oslos gater brer seg ut for tiden, og stadig flere kvinner fra særlig romfolket prostituerer seg. Mange er bekymret for at mindreårige blir utnyttet. En klar trend i prostitusjonsmiljøet er at stadig flere av dem som er prostituerte, er utenlandske.

Stadig flere av kvinnene som kommer til Norge for å starte et nytt og bedre liv, blir hentet hit av kyniske bakmenn. De trodde på løftene om de store mulighetene som fantes i annerledeslandet – løfter om rikdom og jobb – men ble møtt med en tilværelse bestående av tigging eller prostitusjon. Dette viser hvor viktig arbeidet for å stoppe de kriminelle bakmennene innen prostitusjon og menneskehandel er. Nettopp menneskehandel var et av temaene som ble løftet på Kristelig Folkepartis landsmøte nå i helgen. Kampen mot menneskehandel, vår tids slaveri, må høyere på dagsordenen. Jeg er glad for at komiteen understreker nettopp dette, og at de er utålmodige.

Motivasjonen bak arbeidet mot menneskesmugling må først og fremst være å hjelpe mennesker i dyp nød. Kriminalisering av menneskesmugling må ikke brukes som en unnskyldning eller et tiltak for å sikre en mest mulig restriktiv flyktningpolitikk, som noen partier ofte tar til orde for.

Vi i Kristelig Folkeparti purret lenge på en ny handlingsplan knyttet til innsatsen mot menneskehandel. Det var bra at det kom en nå, rett før årsskiftet, og det er viktig at denne blir fulgt opp.

Kristelig Folkeparti har etterlyst en handlingsplan spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel. Særlig mindreårige asylsøkere er i faresonen for å bli rekruttert til menneskehandel. Det er grunn til å tro at flere av de mange hundre barna som er forsvunnet fra asylmottak, har blitt ofre for menneskehandel, uten tilstrekkelig oppfølging fra politiet. Få barn blir identifisert som offer for menneskehandel i Norge. Det er sannsynligvis ikke fordi de ikke finnes, men fordi det er så vanskelig å avdekke.

Riksadvokaten har tidligere tatt opp behovet for beskyttelse av vitner og politiinformanter. At problemet med organisert kriminalitet øker, kan være et tegn på at det er lukrativt for bakmenn å bedrive denne virksomheten i Norge.

Det er viktig at ofrene får tilstrekkelig beskyttelse hvis de velger å anmelde sine bakmenn. I dag blir mange utenlandske informanter sendt ut av landet etter at de har vitnet, og da står de i reell fare for represalier fra bakmenn. Kun ved å tilby et velfungerende vitnebeskyttelsesprogram kan vi få informanter og vitner som av egen vilje melder seg til politiet om de sitter på verdifull informasjon. Kristelig Folkeparti er glad for at komiteen er så tydelig på at de ønsker en lovendring nettopp på dette feltet.

Innsatsen mot den organiserte vinningskriminaliteten må økes. De tyveriraidene som vi har opplevd de siste årene, er ødeleggende for folks oppfatning av sin egen trygghet. Komiteens ønske om at denne typen kriminalitet skal prioriteres, må følges opp.

Politiet har ofte pekt på koblingen mellom vinningskriminalitet og den organiserte tiggingen. Altså kan en mer offensiv inngripen mot tigging føre til en nedgang i vinningskriminaliteten.

I forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet kom det fram at vi står overfor et par milliarder i investeringsbehov for at politiet skal ha en oppegående IKT-plattform. Da påpekte og understreket en samlet kontroll- og konstitusjonskomité at nye IKT-løsninger er «et kritisk punkt for så vel politiets innsats mot kriminalitet generelt og i forhold til den organiserte kriminaliteten spesielt».

Til tross for at Riksrevisjonen og en samlet kontroll- og konstitusjonskomité har påpekt at utbedringen av politiets IKT-system må være en høyere prioritert oppgave, svarer regjeringen i meldingen med at det ikke vil bli noen endringer i planene, og at utbedringen vil fortsette i det samme tempoet som før.

Kristelig Folkeparti støtter innstillingen i saken og synes også det er bra at forslagene nr. 6 og 7 blir oversendt.

Statsråd Knut Storberget [11:15:00]: I den jobben jeg har, stiller jeg meg ofte spørsmålet: Er det mulig å få til resultater som skaper mer trygghet for folk gjennom politiske vedtak, og at det skjer raskt? Politiets og justissektorens innsats i løpet av de to siste årene – med god hjelp fra alle partier i Stortinget – har vist meg at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at Stortinget gjennom behandlingen av stortingsmeldingen har klart – med god innsats fra alle partier – å samle seg om veldig viktige størrelser for å bekjempe den type kriminalitet som vi ser på som kanskje den aller råeste, som går dypest og som kan ramme tøffest.

Jeg må bare understreke at jeg tror at effekten av de foreslåtte tiltakene blir enda sterkere når vi manifesterer at samtlige politiske partier velger å stå bak dem. Jeg må bare også si at når det gjelder de historiske og politiske erfaringer enhver av oss gjør oss, er det det man ser tilbake på med glede når man klarer å samle så brede og gode løsninger som man faktisk har gjort i denne saken. Det var ingen selvfølge.

Det startet med Riksrevisjonens rapport, som jo inneholdt helt klare og tydelige signaler til oss alle – også til Justisdepartementet og regjeringa. Likevel har man klart, gjennom prosessen med høring i komité og nå her i dag, å manifestere nettopp det trykket. Jeg understreker dette, for jeg mener at Politi-Norge, Justis-Norge, påtalemyndigheten og alle andre aktører nok oppfatter det som et veldig tydelig og klart signal.

Det er altså slik at mange av de tiltakene som skisseres i meldingen, allerede er i gang. Det er derfor jeg på det innledende spørsmål kunne svare ja på at det er mulig å få rask effekt, også når det gjelder den kriminaliteten som kanskje er vanskeligst for oss. Det er grunn til å gi Politi-Norge honnør for at man i løpet av de siste to og et halvt årene har bidratt til en nedgang f.eks. i grove tyverier i Oslo med 36 pst. – det er et stort tall.

Prosjektet Grenseløs, som er trukket fram flere ganger, må jeg bare gi all mulig honnør, for det er et eksempel på hvordan man kan organisere innsatsen mot organisert kriminalitet. Fra oktober 2009, da dette initiativet ble tatt – jeg kalte det innsatsstyrken i debatten da – og fram til april 2011, har man ved prosjektet Grenseløs pågrepet 326 personer fra Litauen, Polen og Romania, og i det siste også fra Chile og Serbia. Vi ser at når det gjelder slike kriminelle handlinger som disse gruppene har stått bak, har antallet begynt å falle betydelig. Blant annet i Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikter ser vi en betydelig nedgang f.eks. i antall grove tyverier fra boliger. Dette har vi gode tall på – folk registrerer det og anmelder det. Vi ser et fall på henholdsvis 52 pst. i det ene fylket og 19 pst. i det andre. Det må vi glede oss over. Det er et av de beste signalene på at det nytter. Det nytter å gi mer ressurser. Men det nytter også å tenke struktur og hvordan man jobber. At man får til samarbeid bl.a. over politidistrikters grenser, er helt avgjørende. Jeg mener og har tatt til orde for – og det gjelder ikke bare justisetaten – at framtidas politiske debatter i mye større grad må og vil handle om hvordan vi organiserer og bruker ressursene, og ikke bare hvor mye ressurser man pumper inn. Det er ofte tunge debatter, men den debatten og prosessen som har vært i komiteen, har vist oss at i hvert fall justispolitikerne i alle partier er parat til å ta den debatten, og at det gror godt av nettopp en slik politisk debatt. Jeg vil derfor takke komiteen, Stortinget og saksordføreren for et glitrende arbeid.

Så vil jeg peke på at kanskje den største utfordringen framover når det gjelder å bekjempe organisert kriminalitet sett fra regjeringas side og min side, er å få ytterligere styrking av det internasjonale samarbeidet. Også der hadde man en oppfatning om at Norge kanskje ville bli utenforlandet og ikke ville ha muligheten til å melde seg på i de prosesser som pågår. Det var ikke riktig at Norge ikke hadde muligheter. Når det gjelder det arbeidet som regjeringa, med støtte av de politiske partier i Stortinget, har gjort for å få tilslutning til Prüm-samarbeidet, altså et utvidet politisamarbeid med muligheter for direktesøk bl.a. i DNA-profiler, fingeravtrykk og noe bilregistrering, er jeg glad for at Norge ikke ble utenforlandet, og at vi er aktiv medspiller i dette. Det er også grunn til å understreke at den måten Norge blir tatt imot på i samarbeidet når det gjelder Europol og Eurojust, er bra. Vi høster veldig mye av det, og får god drahjelp av disse samarbeidsorganene både påtalemessig og polisiært for å bekjempe organisert kriminalitet og å gå inn i konkrete saker.

Jeg vil også peke på at det er helt avgjørende at vi har med oss hele straffekjeden når vi tenker å bekjempe organisert kriminalitet. Det holder ikke bare med å pågripe, fengsle og straffedømme. Vi må også tenke på hva slags sanksjon vi møter disse menneskene med, bl.a. for å forebygge at de kommer tilbake, men også for å forebygge at de menneskene som dømmes for slike handlinger i Norge, planlegger ny kriminalitet med ytterligere styrke mens man sitter inne og soner i et norsk fengsel. Derfor har det vært maktpåliggende for meg å melde Norge på når det gjelder tilslutning til rammebeslutningen i EU om soningsoverføring. Det har vi ikke nådd fram med ennå – den har ikke trådt i kraft i EU heller. Ved siden av det har det vært maktpåliggende å få til bilaterale avtaler med aktuelle land.

Jeg er glad for å kunne rapportere følgende til Stortinget: Når det gjelder Romania, er det som kjent på plass en bilateral, god avtale – det kommer lovendringer knyttet til dette. Men for noen uker siden inngikk vi også avtale med Litauen. Blant gruppen av utenlandske statsborgere som sitter i norske fengsler, ligger de fra Litauen høyt. Vi fikk altså en soningsoverføringsavtale. I forrige uke var det vel, var jeg i Riga i Latvia og signerte en soningsoverføringsavtale med latvierne. Vi har fått til en modell på dette som likner veldig rammebeslutningen i EU, og som viser at Norge er med. Og her er det mer arbeid å gjøre. Men det er positivt at vi nå ser ut til å ha fått noe hull på byllen når det gjelder å få disse typer avtaler på plass. Det kan være viktige politiske redskaper for framtida for å kunne bekjempe denne kriminaliteten. Men vi er helt avhengig av at også soning og sanksjon blir justert opp og, jeg holdt på å si, kalibrert inn, for å kunne være rustet mot den type kriminalitet som vi diskuterer her i dag.

Det er også viktig å understreke fra vår side at et av de viktigste tiltakene har vært å etablere det jeg har kalt innsatsstyrken mot organisert kriminalitet. Det ble gjort i 2009, og jeg må jo si at det overgår nesten min egen optimisme de resultatene det har gitt når det gjelder å bekjempe den mobile vinningskriminaliteten. Det at vi styrker Kripos, at vi styrker utrykningspolitiet, og at man føyer disse sammen med politidistriktene, gjør sitt til at hvis det skjer et raid i ett fylke, har man altså muligheten til å sette inn en innsatsstyrke ganske så raskt for å få stanset det. Det er fantastisk å se at utrykningspolitiet – faktisk i løpet av de siste månedene – vel pågriper over 150 mennesker per måned for annen type kriminalitet. Så jeg vil anbefale Fremskrittspartiet veldig sterkt å gå fra sitt forslag om å legge utrykningspolitiets oppgaver til politidistriktene. Utrykningspolitiet er en helt vital medspiller i det arbeidet som nå gjøres.

Jeg vil også peke på at vi er helt avhengig av å justere lovverket, både når det gjelder de konkrete straffebestemmelser, som flere har vært inne på – det vil jeg komme tilbake til Stortinget med så raskt som mulig – og beskyttelse av informanter. Vi har gitt klart signal om at det vil vi gjøre, og jeg er glad for at komiteen også er samstemt når det gjelder vårt behov opp mot dette.

Til slutt vil jeg bare si at det vedtaket som ble gjort i Stortinget vedrørende lagring av data, er helt avgjørende. Det er ikke en brikke for å bekjempe denne type kriminalitet, det er, som lederne for Grenseløs-prosjektet har sagt, faktisk helt avgjørende. Og det er ikke slik at det er noe nytt som kommer, det er en metode man har brukt. Forliket om datalagring vil bidra til at det er en metode som vi vil kunne bruke med større trykk også for framtida.

Presidenten: Det blir åpnet for replikkordskifte.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [11:25:18]: Politiet tilføres ikke helt ubetydelige økonomiske ressurser gjennom året, og ressursene øker også hvert eneste år. Det er nødvendig for at politiet skal klare å utføre det oppdraget som bl.a. Stortinget har gitt.

Tror statsråden at politiet kan omorganiseres og jobbe på en helt annen måte, og at dette kan gjøre at en kan redusere overføringene til politiet, eller i hvert fall unngå å øke politiets ressurser år for år?

Statsråd Knut Storberget [11:25:52]: Dette tegner jo til å bli en god dag. For nå får vi Fremskrittspartiet med oss på at politiet blir tilført ressurser, og også i spørsmålet om vi har behov for strukturelle eller andre typer endringer i politiet.

Mitt svar er at jeg tror politiet har behov for mer ressurser framover. Derfor har jeg aldri lagt fram et budsjett i Stortinget hvor politiet ikke gis mer ressurser. Særlig opp mot IKT trenger vi mer ressurser.

Men jeg er veldig opptatt av, særlig i en tid hvor vi øker ressursene så betydelig, at man også har en diskusjon om hvordan de pengene brukes. Og jeg vil anbefale alle å se på historien om Follo politidistrikt. Jeg var der i går. Det er en fantastisk omstrukturering som er gjort i Follo, og som etter mine begreper har bidratt til at man har fått en betydelig mer effektiv polititjeneste. Ordførerne sier også det. Så kan man diskutere at man vil ha mer penger. Men samtidig er det en betydelig nedgang i kriminaliteten, bl.a. en nedgang på 40 pst. i voldskriminaliteten. Det er fantastiske politiresultater.

Per Sandberg (FrP) [11:27:03]: Justisministeren var innom flere viktige områder, og særlig det som går på utenlandske kriminelle. Nå har vi en situasjon der vi har seksdoblet antallet utenlandske vinningskriminelle i Norge de siste ti år. Justisministeren viser til avtalen med Romania, og at det nå skal inngås flere avtaler. Fremskrittspartiet har støttet disse avtalene, og har etterlyst flere. Men mitt spørsmål til justisministeren er: Er disse avtalene treffsikre i forhold til vinningskriminelle, da det eksplisitt i disse avtalene legges opp til at utleveringsavtalene gjelder dommer på over ett og et halvt år? Er det slik at vi med disse avtalene greier å sende ut utenlandske kriminelle med dommer på seks måneder, åtte måneder, ett år, f.eks., eller må man faktisk begå en kriminell handling og få en dom på over ett og et halvt år for at vi i det hele tatt skal greie å sende ut disse utenlandske kriminelle?

Statsråd Knut Storberget [11:28:04]: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg mener at de avtalene som inngås nå, og det som også skjer i EU, ikke med full tyngde vil være treffsikkert overfor dem som får dommer som f.eks. ligger i seks-, sju-, åttemånederssjiktet. Det er det vi sliter med. Jeg må bare medgi at sånn er det.

Vi har satt «all time high», altså det høyeste tallet på soningsoverførte i fjor, men tallet er jo betydelig for lavt ut fra hva vi ønsker oss. En av grunnene er at straffedommene blir for korte, slik at prosessen uansett tar for lang tid. Og da er det viktig å gjøre det som regjeringa gjorde i fjor, og som vi gjør i år, nemlig at i hvert fall når straffen er ferdigsonet, så blir folk utvist med tvang. Det var over 700 straffedømte som ble sendt ut med tvang i fjor, så vidt jeg erindrer – med forbehold om tallet, men jeg tror det ligger der. Derfor er det viktig at vi også bruker Politiets utlendingsenhet så aktivt som vi nå gjør, fordi effektiv utvisning er et viktig tiltak.

Anders B. Werp (H) [11:29:15]: Kriminalomsorgen og også innsatte kan fortelle ganske alvorlige historier om at det skjer mye nettverksbygging i norske fengsler, både når det gjelder etablerte organiserte kriminelle, og også rekruttering av nye. Mitt spørsmål til justisministeren er: Hvor ligger arbeidet i forhold til å få egne avdelinger for utenlandske statsborgere som soner dom i Norge, eventuelt egne fengsler? Og har justisministeren synspunkter på dette med å finansiere utenlandske fengselsplasser for sine respektive statsborgere fra de land det måtte være aktuelt for?

Statsråd Knut Storberget [11:30:11]: Jeg har tidligere sagt i Stortinget at vi ønsker å vurdere spørsmålet om egne plasser for de utenlandske straffedømte, og det har vi til vurdering. Jeg skal komme tilbake til Stortinget når vi er ferdig med det.

Når det gjelder den andre delen av spørsmålet, er det helt åpenbart at det ikke er noen fengselsplasser som er til salgs ute, så vi har problemer med direkte finansiering av våre plasser. Også konstitusjonelt er det veldig vanskelig.

Men det jeg har vært veldig opptatt av, er at når Norge bruker EØS-midler i Latvia, i Litauen, eller andre steder, må det gå an å ha flere tanker i hodet på én gang, slik at vi kobler noen av de EØS-midlene opp mot det å gi bedre, og mer, kapasitet i landets kriminalomsorg, ved siden av at vi kan betale transport.

Så da jeg signerte avtalen med finansministeren i Latvia i forrige uke, var jeg veldig glad for at den største andelen av EØS-midlene til Latvia var penger til kriminalomsorgen. Vi åpnet endog også et nytt ungdomsfengsel – samtidig som vi signerte soningsoverføringsavtale.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [11:31:29]: Tidligere i debatten har både en representant fra SV og en fra Senterpartiet vært opptatt av Schengen og utfordringene knyttet til Schengensamarbeidet. Jeg har sett at Nordisk Politiforbund har sendt et brev og innspill til justisministeren i forbindelse med at 80 pst. av den organiserte kriminaliteten som skjer i Norden, er knyttet til personer fra de baltiske landene. For så vidt har det også vært interessant å se at justisministeren har uttalt at det neppe kan endres på Schengensamarbeidet, men at han setter pris på innspillet og vil ta det med seg videre i arbeidet.

Da hadde det vært interessant å høre litt om hva justisministeren tenker rundt dette, om det er et innspill han tar med seg i det internasjonale arbeidet sitt. Er det et forslag som justisministeren synes har noe for seg, eller er det et forslag som han ikke kommer til å følge opp?

Statsråd Knut Storberget [11:32:25]: Jeg tror det alltid i Europa – og særlig framover nå – vil foregå en debatt om effekten av Schengensamarbeidet. Der mener jeg at Norge må være med. Det kan være justeringer, men det kan også være tiltak innenfor Schengen av justispolitisk betydning, som jeg tror er viktig for oss. Det ønsker jeg ikke å lukke døra for. Men betydningen av nærmest å stenge grensene, å kontrollere hver eneste person som kommer, tror jeg er betydelig overdrevet når det gjelder å bekjempe kriminalitet. Det står ikke skrevet i ansiktet på noen at man har tenkt å begå innbrudd i Asker og Bærum eller andre steder. Jeg må minne om at de store gruppene som vi har slitt med når det gjelder utenlandske statsborgere som begår straffbare handlinger, også representerte en stor andel av kriminaliteten i Norge før man deltok i et grenseløst Europa. Derfor mener jeg man skal være noe forsiktig med å tro at dét er løsningen.

Så har jeg sagt at vi bl.a. skal drive grensenær kontroll. Den er styrket i Østfold, og jeg tror vi har mer å gå på der.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Sigvald Oppebøen Hansen (A) [11:33:54]: Organisert kriminalitet er ein klar trussel mot velferd og tryggleik og har fått betydeleg oppmerksemd dei siste åra. Denne typen kriminalitet kan vere ganske krevjande å avdekkje og avsløre – dette fordi lovbrota går på tvers av både landegrenser og politidistrikt. Kjenneteikn på organisert kriminalitet er at den blir utøvd i det skjulte og av grupper som er både smarte og velorganiserte. Kriminalitetsområda me her snakkar om, er bl.a. narkotika, menneskehandel, menneskesmugling, IKT-kriminalitet, økonomisk kriminalitet og mobil vinningskriminalitet. Organisert kriminalitet utgjer ei veksande utfordring både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det svært viktig å utveksle og samhandle med landa rundt oss.

Stortingsmeldinga gir ein god situasjonsomtale. Den er i stor grad basert på trend- og trusselanalyser. Eit av dei viktigaste strategiske spørsmåla er korleis innsatsen skal samordnast og styrast, både nasjonalt og internasjonalt. Eg meiner at stortingsmeldinga, og innstillinga frå komiteen, gir mange og gode svar på dette. Meldinga peiker på at ein må møte dette på ein adekvat og effektiv måte, ikkje minst gjennom eit aktivt og målretta internasjonalt politi- og påtalesamarbeid.

Det er ein klar samanheng mellom organisert kriminalitet og konfliktsituasjonar i fleire land. Dette er situasjonar som leier til alvorlege brot på grunnleggjande menneskerettar. Det er viktig å harmonisere tiltak og lover på tvers av landegrensene, og å slutte opp om arbeidet som blir gjort i ulike internasjonale organisasjonar, til dømes gjennom å tiltre og ratifisere FNs konvensjon og dens protokollar mot grenseoverskridande organisert kriminalitet og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Schengen-avtala har vore aktivt diskutert den siste tida både i Noreg og i enkelte EU-land, òg her i dag, og dette av noko ulike grunnar. I Noreg har enkelte hevda at ei avvikling av indre grenser gjer at me får meir kriminalitet, og at løysinga er å føre ein meir restriktiv grensepolitikk. Eg meiner at dette kanskje ikkje er vegen å gå. Me treng meir samarbeid, ikkje mindre. Me treng gode internasjonale verktøy for å kjempe mot denne typen kriminalitet. Eitt enkelt land vil ikkje klare dette aleine. Schengen informasjonssystem, SIS, er ein felles database som er viktig i kampen mot organisert kriminalitet. Databasen er oppretta for at styresmaktene i Schengen-landa enkelt og effektivt skal kunne utveksle opplysningar om personar og gjenstandar. SIS kompenserer for det å avvikle grensekontrollen på indre grenser. Men eg ser òg at det kan vere mogleg å forandre og forbetre Schengen-avtala, slik òg EU-kommisjonen tek til orde for i dag.

Til slutt er det grunn til å gje regjeringa ros for ei kraftig satsing på politiet dei siste åra. Me ser at denne satsinga gir gode resultat i form av fleire oppklarte saker, og det viser òg tal frå Statistisk sentralbyrå. Operasjon Grenseløs, og andre slike prosjekt, skal ha mykje av æra for dette. Når det gjeld Operasjon Grenseløs, er det eit samarbeid på tvers av politidistrikt der ein utelukkande jobbar med å kjempe mot vinningskriminalitet som blir utført av omreisande bandar. Mange av dei som blir tekne og fengsla, kjem frå andre land, ofte land i Aust-Europa.

Politiet sitt gode resultat har ført til nye utfordringar for kriminalomsorga – fengsla er fulle. For å bøte på dette er det viktig med meir bruk av soningsoverføring. Per dato sit det om lag 1 200 utanlandske statsborgarar i norske fengsel. Mange av dei skulle heller ha sona sin dom i heimlandet, slik at fengselsplassane blei frigitte.

Arbeidet med soningsoverføring er ein langvarig og omstendeleg prosess. Eg er glad for at justisministeren har fått på plass soningsavtaler med Litauen, Romania og Latvia, og at han jobbar iherdig for å få Noreg med i eit nytt europeisk samarbeid om soningsoverføring som trer i kraft frå desember i år.

Per Sandberg (FrP) [11:38:56]: (komiteens leder): Jeg holdt på at si at dette nærmest blir julaften. Jeg slutter meg også til alle som har delt ut gaver med hensyn til at denne innstillingen som foreligger fra justiskomiteen, stort sett er samlet. Jeg slutter meg også til det som er sagt, og jeg tror at de riktige verktøyene nå ligger i denne innstillingen. Jeg registrerer at justisministeren har sagt at mye av dette allerede er iverksatt, eller i ferd med å bli iverksatt, så får vi tro at det vil få virkning.

Jeg tror også vi i en slik sammenheng ikke må tro at løsningene på de framtidige utfordringene med utenlandske kriminelle, organisert kriminalitet, løses bare ved at vi gjør dette vedtaket i dag. Vi må sørge for at det får operativ virksomhet, og da er justisministeren – synes jeg – inne på et viktig område.

Hvis en kort skal prøve å tegne og spå og tro noe om framtidig organisert kriminalitet – man må gjerne kalle det organisert kriminalitet, jeg finner ikke noe annet begrep på det, men det handler altså om forskjellige samarbeidsformer for å drive kriminell aktivitet – er det økonomi som ligger øverst. Da må en finne ut hvem som er med på disse forskjellige samarbeidsformene, og det blir mer og mer komplisert. Det går på tvers av alle mulige grenser, det går på tvers av alle typer nasjonaliteter, det går på tvers av alle mulige kulturelle opprinnelser. Det er forskjellige grupperinger, forskjellige profesjoner som inngår forskjellige samarbeidsformer, som jeg frykter har et lite forsprang, i hvert fall på oss politikere. Men jeg tror faktisk også at de ikke bare har et lite forsprang på det norske politiet, men på politiet generelt, for det ligger så mye økonomi i det. Jeg viser til det som f.eks. omtales om korrupsjon i innstillingen, som jeg også tror vi må legge mye større vekt på. De tallene som er gjengitt i innstillingen, er urovekkende.

Det er klart at selv om man kan se mange forskjellige nye samarbeidsformer i organisert kriminalitet, opererer flere og flere likevel som enkeltpersoner, uten å kommunisere med hverandre – nettverket kommuniserer ikke i det hele tatt. Og da skal ikke jeg ta opp diskusjonen om datalagringsdirektivet, det blir lite treffsikkert.

Vi skal på alle mulige måter ha mye fokus på organisert kriminalitet, men vi kan ikke ha så mye fokus på det at vi glemmer det som er hverdagskriminaliteten – den som folk møter hver dag, men som vi også kanskje har en tendens til å betrakte og omtale som organisert kriminalitet. Der tror jeg det kan være at vi lurer oss selv litt i denne sammenhengen. For hvis ikke vi slår ned på – jeg holdt på å si slår i hjel – den hverdagskriminaliteten som man ser hver eneste dag, umiddelbart, hvis vi ikke greier å få på plass en reell nullvisjon, det handler om forsøpling, hærverk osv., gjør vi det enklere å rekruttere til organisert kriminalitet. Så jeg ønsker meg også et sterkere fokus på det som går på nullvisjonen. Det er helt riktig, vi må ha en overordnet helhetlig tilnærming for å bekjempe både organisert kriminalitet og hverdagskriminalitet. Det er derfor Fremskrittspartiet har fremmet forslag nr. 1, som går på å få til en nasjonal enhet som samordner dette.

Da skal jeg avslutte – det blir altfor liten tid. Men jeg er trygg på det som justisministeren sa, at framtidens oppgave for oss politikere for å bekjempe kriminalitet er å sørge for en struktur og en organisering som er grenseløs, at vi greier å plassere ansvaret og spisse kompetansen i mye større grad enn det vi gjør i dag.

Så skulle jeg gjerne ha sagt veldig mye om Schengen og indre grenser og yttergrensene, men det tror jeg vi får ta ved en annen anledning.

Presidenten: Særlig tiden tyder på at det er en riktig vurdering.

André Oktay Dahl (H) [11:44:10]: Det er nesten så jeg får lyst til å pusse sølvtøyet selv og invitere alle som har bidratt, til å feire at vi faktisk har gjennomført en bra dugnad sammen. Jeg vil ikke si for én gangs skyld – for det er ganske vanlig – men som statsråden og flere har vært inne på, er det slik at vi har stått sammen, og det er helt grunnleggende viktig med tanke på at organisert kriminalitet er et grunnleggende angrep på demokratiet. Jeg synes det er grunn til å berømme at man også i det offentlige ordskiftet faktisk berømmer partier og enkeltpersoner som har gjort en jobb. Det har statsråden gjort i media overfor Høyre, som har kommet med en rekke forslag som er innbakt i meldingen. Det synes jeg er raust, og jeg synes det er redelig – så er det sagt.

Høyre kommer selvfølgelig til å fortsette å utfordre regjeringen på enkeltelementer, på ressurssituasjonen, på virkemidler. Men jeg mener at vi nå har lagt et godt grunnlag for videre arbeid, uavhengig av hvilke partikonstellasjoner, politikere og enkeltpersoner som bestyrer regjering og justisdepartement etter 2013.

Høyre kommer fremover selvfølgelig til å fortsette å fokusere på behovet for ressurstilgang og grunnbemanning. For det gjelder, som representanten Sandberg var inne på, også det daglige. Det er ikke vanntette skott mellom organisert kriminalitet og såkalt hverdagskriminalitet. Ingen kriminalitet bør være å regne som hverdagslig.

Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å utfordre på bedre og mer bruk av sivilt ansatte.

Vi kommer til å fortsette å utfordre på at alle politikere bør søke å unngå å plante flagg på alt mulig, at man kaller noe for et prosjekt, som f.eks. støvsuger politidistriktene for personer man trenger i det daglige for å bekjempe hverdagskriminalitet som kan utvikle seg til noe mer.

Vi kommer til å fortsette å utfordre på at vi trenger egne fengselsavdelinger, egne fengsler, men jeg har lyst til å berømme statsråden for her i dag å ha vært åpen på at han er positiv til at vi kan bruke EØS-midler også til å øke kapasiteten i de landene. Det har Høyre utfordret på gjennom lengre tid. Det har ikke vært like stor åpenhet, men åpenheten nå er i hvert fall krystallklar, og da venter vi bare på tilbakemeldinger på når man kan se resultatene av den tilnærmingen statsråden nå har lagt seg på.

Når det gjelder Schengen, er Høyre i likhet med flere opptatt av at vi er nødt til å følge opp de initiativene som har kommet fra f.eks. Italia og Frankrike. Det er også en del av Stockholmsprogrammet at man skal unngå svik og misbruk av bevegelsesfriheten. Det er et sentralt poeng som flere norske politikere er opptatt av.

Så litt innom DLD. Jeg synes det er interessant å høre fra enkelte at folk vil slutte å tipse politiet på grunn av usikkerheten i datasystemene. Den usikkerheten var der lenge før noen begynte å diskutere datalagringsdirektivet. For å si det sånn, manko på tips er politiets minste problem – har aldri vært noe problem, kommer heller ikke til å bli det. Det var et litt obskurt argument.

Så er det de ulike, litt midlertidige, representantene for personvernet – jeg sier midlertidig, for engasjementet har ikke akkurat gått som en rød tråd gjennom verken denne perioden eller den forrige. Det er et paradoks at Høyre og Arbeiderpartiet i sin avtale fikk til langt mer enn SV og Senterpartiet greide i regjering. Jeg synes også det er spesielt at det foreligger forslag her i dag som går langt lenger enn datalagringsdirektivet når det gjelder eventuelt å krenke personvernet. Det sier vel litt om at motivene for å stemme mot datalagringsdirektivet var litt ymse.

Et punkt jeg har lyst til å ta opp som vi ikke har kommet langt nok på, er den såkalte nye kriminaliteten og ID-tyveri. Det er for så vidt et paradoks at det var datalagringsdirektivet som måtte til for å begynne å diskutere denne typen spørsmål ordentlig, det var ikke en debatt vi igangsatte selv. Det er et paradoks. Det er også et paradoks at de sterkeste motstanderne av datalagringsdirektivet er de som er ivrigst etter å legge ut informasjon om stort sett det meste om seg selv og familien på ulike sosiale medier osv. Jeg skal ikke dra den lenger, men det sier noe om at holdningen til det vi legger ut, er viktig. Det er utrolig viktig fortsatt å fokusere på det personlige ansvaret og på ansvaret for andre. Vi må ikke være naive.

Så til myndighetsnivå. Der har vi mange ting å gjøre når det gjelder å koordinere det samlede arbeidet. Det at ting som er rimelig konfidensielle, fortsatt sendes ut i post, i en postkasse som står relativt lett tilgjengelig også for organiserte kriminelle, er vi nødt til å se på. I tillegg er vi nødt til å begynne å se nærmere på datasystemer jevnt over, ikke bare i politiet, men ikke minst i helsevesenet, med alle de eksemplene vi har sett på lekkasjer, som organiserte kriminelle selvfølgelig vil benytte i den grad man ikke har sikkerhet nok.

Thor Lillehovde (A) [11:49:21]: Den organiserte kriminaliteten representerer store og til dels nye utfordringer for næringslivet, lokalbefolkningen og ikke minst politi og påtalemyndighet.

Kampen mot organisert kriminalitet er ikke av ny dato. Den har vært kjempet gjennom alle tider og med ulike midler. Etter hvert som politiet har tatt i bruk nye etterforskningsmetoder, har kriminelle gått nye veier. Det er riktig – og viktig – hele tiden å tette dette gapet. For oss som politikere er det derfor en utfordring hele tiden å oppgradere politiet med de mest hensiktsmessige verktøyene. Datalagringsdirektivet er i så måte det siste virkemidlet et fornuftig flertall her på Stortinget har stilt til politiets disposisjon.

Mitt innlegg her i dag vil i hovedsak dreie seg om MC-kriminalitet, som er et utfordrende felt innenfor organisert kriminalitet. MC-kriminalitet krever nye former for politiarbeid og også brede, uortodokse allianser i hvert enkelt lokalsamfunn der disse miljøene er etablert eller under etablering.

Jeg vil berømme Politidirektoratet for deres arbeid med å bekjempe énprosent-MC-klubbene. Videre vil jeg gi ros til KS for deres engasjement og for det viktige initiativet de tok i vinter, da de inviterte til konferanse for å sette søkelyset på denne utfordringen.

De såkalte énprosentklubbene kjennetegnes ved at de definerer seg ut av det etablerte samfunn, og må på ingen måte settes i bås med det store flertallet av lovlydige motorsykkelinteresserte. I valget mellom norsk lov og interne klubblover og regler velger disse bort å følge norsk lov. Det kan ikke aksepteres. Internt er tilhørigheten til klubben og gjengmiljøet prioritert framfor alt, også egen familie.

KS' initiativ var et startskudd for en bred allianse i kampen mot énprosentmiljøene, en vekker for hele Kommune-Norge. Også media var til stede og gjorde – og de gjør – et viktig og nødvendig arbeid ved å fokusere på både rekruttering til miljøet og til kriminaliteten som finansierer driften av MC-klubbene. Senest så vi dette i Brennpunkt tirsdag denne uken.

I min tid som ordfører opplevde jeg at en MC-klubb gikk fra å være en relativt ordinær klubb til å bli en fullverdig Hells Angels-klubb. Opptaksprøven var sprenging av Bandidos-lokalene i Drammen. Her gikk menneskeliv tapt. I tillegg gikk store økonomiske verdier også tapt. Inndragning av verdier burde her vært et viktig virkemiddel. Når det foreligger en rettskraftig dom, er det viktig at dommen følges opp ved at inndragningskravet tvangsfullbyrdes. Dette er avgjørende for å bekjempe ny organisert kriminalitet. Vi må gå etter pengene. I saken jeg refererer til, har Gjensidige et utestående krav på om lag 300 mill. kr, som de har vist svært liten interesse for å drive inn. Når jeg innledningsvis i dette innlegget ønsker uortodokse allianser på banen for å bekjempe disse miljøene, er også forsikringsbransjen i en slik allianse. I tilfellet fra Hedmark har Gjensidige, som framstår i mange andre sammenhenger som en viktig samfunnsaktør, vært oppsiktsvekkende passiv. Håper dette ikke er av frykt for miljøet. Det er viktig at forsikringsselskapene ikke blir oppfattet som mer forsiktige overfor denne gruppen, enn overfor andre som skylder penger ellers.

Til slutt noen ord om hva som kjennetegner disse klubbenes virksomhet. Det er avdekket torpedovirksomhet og vold, utpressing, brudd på våpenloven og ikke minst smugling og omsetning av narkotika. Medlemmer fra min lokale Hells Angels-avdeling ble like før jul tatt med 30 kg amfetamin. Dette er et eksempel på hvor de henter inntektene fra, og dette la forhåpentligvis en demper på julefesten.

Åse Michaelsen (FrP) [11:54:39]: Som Stortinget sikkert har merket seg, er det stort engasjement knyttet til denne meldingen. De største skillelinjene mellom partiene går kanskje på konkretisering og tidsaspekt når det gjelder tiltak som må iverksettes.

Norge er en del av Schengen, noe som byr på store utfordringer når det gjelder å vite hvem som til enhver tid oppholder seg i landet. Så lenge yttergrense-Schengen er hullete og perforert vil de kriminelle som har kommet inn i området, søke til det landet som muligens er mest lukrativt, slik som Norge. Mye av den organiserte kriminaliteten har sin rot i andre europeiske land. Norge og de andre skandinaviske landene har med sine åpne samfunn som er basert på tillitt, store utfordringer med kriminelle grupperinger som ønsker å utnytte systemet og ikke minst bygge opp nye nettverk for å bedrive sin kriminalitet. Når vi vet at det f.eks. i Oslo fengsel er drapsmenn, voldsdømte og narkosmuglere fra 60 land samlet i én luftegård, sier det seg selv at her knyttes det kontakter. Eller for å sitere det en av de innsatte, Beudin Azimov fra Tsjetsjenia uttalte til VG den 4. desember: «Her er latvisk, litauisk og tsjetsjensk mafia samlet i en og samme sofa.»

Økende nettverksbygging med norske kriminelle miljøer er også registrert. Da sier det seg selv at vi må få langt bedre kontroll med hvem som befinner seg her i landet, og ikke minst kartlegge og splitte opp disse miljøene. Her trengs det ressurser, og det trengs en langt bedre samordning og informasjonsutveksling mellom offentlige organer i kampen mot organisert kriminalitet.

Men grenseoverskridende organisert kriminalitet skjer ikke bare på landjorden, den skjer vel så mye via IKT og nye medier. Data eller cyberkriminalitet vil bli en av de største utfordringene samfunnet vil stå overfor i framtiden. I Nasjonal sikkerhetsmyndighets strategi for cybersikkerhet står det at politiet er kjent med utfordringene, men per i dag har de ikke det verktøyet på plass som trengs for å imøtegå disse utfordringene.

EOS-tjenestene mener at trusselnivået knyttet til IKT-baserte virkemidler har økt betraktelig de siste årene. Erfaringer fra NorCERT – CERT står for Computer Emergency Response Team – underlagt NSM, vår nasjonale sikkerhetsmyndighet, viser at dette blir det stadig mer alvorlig, og ikke minst vanskeligere å håndtere.

Inntrengere har to mål: Enten er de ute etter å få tak i informasjon, f.eks. tømme bankkontoen din, ID-tyveri, eller så ønsker de datakraft for å kunne bruke den enkeltes pc til å angripe andre, såkalt botnett med flere pc-er som er samkjørte. Da fjernstyres man av en ondsinnet avsender, pc-armadaen benyttes til å angripe en annen bruker og kan raskt sette store viktige bedrifter ute av spill.

Utenforstående kan altså i dag bryte seg inn og styre f.eks. oljeproduksjonen ved en plattform i Nordsjøen, eller kraftproduksjonen ved et vannverk. Samfunnene våre har blitt utrolig sårbare. Enkle IT-problemer kan forårsake store ulykker, og det er mulig for kriminelle å gjøre stor skade.

Ut fra erfaringene er det grunn til å framheve etterretning og organisert kriminalitet som de viktigste truslene i Norge i dag, sier NorCERT som dermed bekrefter det Fremskrittspartiet her tar til orde for. Derfor fremmer vi helt konkrete forslag som i langt større grad vil kunne avdekke og forebygge denne kriminaliteten. Våre allierte samarbeidspartnere ser på truslene på nett med økende bekymring. NATOs parlamentarikerforsamling har framstilt cyberangrep sammen med terrorisme og spredning av kjernevåpen som en av de mest alvorlige truslene alliansen og medlemsstatene står overfor.

Jeg har registrert i løpet av debatten at regjeringspartiene stiller seg positive til Fremskrittspartiets to forslag som omhandler cyberkriminalitet. Dette er et godt tegn på at vi i felleskap vil kunne finne en løsning som vil tjene landet og våre innbyggere.

Arild Stokkan-Grande (A) [11:59:26]: Vi lever i en fantastisk spennende verden i rask forandring. Globaliseringen fører oss nærmere hverandre. Vi får et stadig åpnere samfunn, vi ser økt migrasjon, og vi får stadig bedre kommunikasjoner gjennom f.eks. flytrafikken. Vi ser kort og godt en utrolig utvikling som er positiv på så mange måter, og folk har muligheter som man tidligere bare kunne drømme om. Men vi ser også noen bivirkninger som er krevende. Alle land strever med å håndtere disse utfordringene.

Det har ført til at man må tenke nytt om samarbeid, både i de store internasjonale regionene, mellom landene og internt i landene, f.eks. mellom politidistrikter og mellom partier – noe innstillingen i denne saken er et godt eksempel på. Samarbeidet blir stadig bedre, og man løser stadig flere problemer. Men samtidig ser vi at metodene de kriminelle bruker, blir stadig mer utspekulerte og kreftene bak stadig råere.

Mange blir urolige over utviklingen. Over hele Europa frykter folk for framtiden. Trygghet og sikkerhet blir en av de viktigste sakene i media og i politikken. Det er helt naturlig, fordi trygghet er selve grunnlaget for demokrati og velferd. Men samtidig er det et paradoks at så mange er urolige for framtiden, all den tid verden faktisk blir stadig bedre og Europa stadig tryggere.

Noen reagerer på den måten at de går tilbake i tid. De har kanskje sett på «Med hjartet på rette staden», den tiden det gikk på tv, og tenker at det var mye bedre før, selv om jeg nok må si at det virker som om kriminalitetsstatistikken i Aidensfield var svært høy!

I Norge er det kanskje Fremskrittspartiet som er den fremste eksponenten for denne romantiseringen av fortiden, klarest kommer det til uttrykk gjennom ønsket om at befolkningssammensetningen i Norge skulle vært den samme som på 1950-tallet, og at grensene skulle vært mer stengt. Da er det merkelig at Fremskrittspartiet samtidig har kuttet i bevilgningene til f.eks. tolletaten. Det ville vært mer fruktbart med en diskusjon om hvorledes vi skal utnytte de mulighetene som ligger i f.eks. Schengen-avtalen, enn å markedsføre en framtidsfrykt som bare er egnet til å skremme opp folk og til å skape fiendebilder.

Også i distriktene merker man endringer. Over Værnes, f.eks., har det vært en enorm økning i persontrafikken – en økning man har vært noe uforberedt på. Dette har gjort at kriminelle på omreise har hatt gode arbeidsforhold. En måte å håndtere de nye utfordringene på er at det nå utarbeides felles tjenestelister for hele politidistriktet for å møte utfordringene på sommeren, særlig på Værnes. Men det fører også til at nødvendige ressurser blir flyttet fra andre deler av distriktet, særlig fra Innherad-området og mot Værnes, noe som igjen setter nærpolitiet under press.

De globale endringene er ikke bare noe som rammer de største byene, men det er noe som har innvirkning på oss alle sammen. Derfor er det særdeles viktig at tiltakene mot organisert kriminalitet er så bredt forankret i nasjonalforsamlingen som vi i dag ser. Mange har pekt på det gode samarbeidet i komiteen i denne saken. Jeg tror det er viktig for folk å se at dette feltet håndteres så godt som det faktisk gjøres, spesielt fra statsrådens side, men også fra et samlet storting. Det i seg selv kan bidra til økt trygghet og ikke minst til folks trygghetsfølelse. Altfor ofte har vi sett hvor galt det kan gå hvis framtidsfrykten, pessimismen og redselen får ta tak i oss.

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Stine Renate Håheim (A) [12:03:36]: Regjeringen har lagt fram en god stortingsmelding om kampen mot organisert kriminalitet. Den har også fått bred støtte under behandlingen i komiteen.

Den rød-grønne regjeringen har med bred og god støtte fra Stortinget styrket kampen mot organisert kriminalitet. Norge har inngått Prüm-avtalen med EU, som gir et forsterket politisamarbeid. Det er helt nødvendig i en globalisert verden, og vi må fortsette å styrke det internasjonale samarbeidet. Mens vi venter på EUs rammeverk for soningsoverføringer, er den rød-grønne regjeringen utålmodig og inngår bilaterale avtaler på egen hånd, slik at enda flere kan sone i sine hjemland. Vi har fått på plass en innsatsstyrke på 45 menn og kvinner som er politiets nye våpen i kampen mot mobile vinningskriminelle.

Når VG 13. april i år skriver at innbruddstallene i Oslo stuper, er det nok et bevis på at regjeringens rekordsatsing på politiet gir resultater. Vi har også et politi som evner å tenke nytt og gjøre ting annerledes. Politisamarbeidet Operasjon Grenseløs er en suksess, og det er god grunn til å rose politiets arbeid. Men politiet alene kan ikke løse den utfordringen vi står overfor i kampen mot den organiserte kriminaliteten.

I justiskomiteens merknader understreker en samlet komité at økonomisk kriminalitet må bekjempes av flere myndighetsorganer i fellesskap. Skal vi lykkes i denne kampen, er vi nødt til å gå etter pengesporet, og da trenger vi også etater som kan drive kontrollvirksomhet.

Under komiteens høring sa Skatt øst at skattekriminaliteten er omfattende. Det er grunn til å tro at den er økende, i større grad organisert, multikriminell og grenseoverskridende. Da blir det dessverre å gå baklengs inn i framtiden å bedrive kutt til Skatteetaten. Det er akkurat det Fremskrittspartiet gjør i sine alternative statsbudsjetter. I 2011 ville de kutte 645 mill. kr.

Jeg er enig med Fremskrittspartiet i at tolletaten har en viktig rolle. Men det er noe underlig å lese Fremskrittspartiets særmerknader, hvor de sier at de ønsker å styrke tolletaten, for det må være et akutt tilfelle av korttidshukommelse. La meg minne om at Fremskrittspartiet i sine alternative budsjetter de siste årene har foreslått kutt på mellom 70 mill. kr og 223 mill. kr i tolletatens budsjetter. Fremskrittspartiet snakker om å effektivisere, men det er forskjell på å barbere seg og å kutte av seg hodet. Kutt i denne størrelsesordenen kan ikke gjennomføres uten å si opp folk. Begge etatene er nødt til å gjennomføre lovpålagte oppgaver, og blir Fremskrittspartiets kuttforslag satt ut i livet, betyr det at man må redusere antallet ansatte og redusere kontrollaktiviteter. Da blir det vanskeligere å avdekke skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet. Da blir det lettere for de kriminelle å smugle narkotika og andre ting inn i Norge.

Michael Tetzschner (H) [12:06:47]: Jeg tar ordet fordi jeg fra Høyres side ikke ville la det ligge helt ukommentert at Fremskrittspartiet i så stor grad i sine merknader setter likhetstegn mellom fenomenet innvandring og fenomenet kriminalitet.

Nå har vi gjennom årene kanskje blitt litt vant til ganske unyansert språkbruk når man omtaler disse gruppene, og selvfølgelig kan det være overlapping.

Men når vi så ser på forslagene, ser vi at Fremskrittspartiet også følger opp med hva jeg vil si er en ganske omfattende og grensende til totalitær kontroll av vanlige folk som innvandrer. Jeg må fra denne talerstol minne om at innvandring for det aller, aller meste skjer lovlig. Det tror jeg man kan reflektere over neste gang man er på et utested i Oslo, og blir betjent og oppvartet av våre svenske naboer.

Jeg registrerer at av Fremskrittspartiets åtte forslag er det to som gjelder innvandrere. Det er for det første dette at Fremskrittspartiet vil registrere og kontrollere alle innvandrere ved ankomst, slik at registreringen også omfatter DNA-profiler. Så vil Fremskrittspartiet sørge for at PST – det er det som man i andre land kaller sikkerhetspolitiet – skal få tilgang på alle registrerte opplysninger om ankomne innvandrere. Da er det jeg gjerne vil spørre: Er det slik at vi da skal sette Den nordiske passunionen ut av funksjon? Skal det gjelde nordiske statsborgere? Skal det gjelde polakker, tyskere? Skal det gjelde andre EU-borgere? Skal det gjelde amerikanske og canadiske statsborgere, eller hva ligger i begrepet «innvandrere», for jeg ser heller ikke av merknadene, der man legger premissene for forslagene, at dette på noen måte er spesifisert. Jeg vil på egne vegne gjerne høre Fremskrittspartiets utdyping av hvordan de har tenkt å trekke dette skillet, hvis det i det hele tatt er noe skille.

Kåre Simensen (A) [12:09:21]: Vinning og makt er målet bak den organiserte kriminaliteten, og man skyr få midler for å oppnå en slik målsetting. Daglig leser vi om brutaliteten i en slik kamp for å vinne fram.

Den som så på Brennpunkt på tirsdag, fikk også et innblikk i hvordan man fra de kriminelle MC-miljøene arbeider for å rekruttere ungdommer inn i organisert kriminalitet. Jeg synes det som ble framstilt i Brennpunkt, var skremmende, og også tankevekkende. Den volds- og ransbølgen som var i Kristiansand for en tid tilbake, der mindreårige sto bak de fleste ran, mener mange er et eksempel på koblingen mellom de kriminelle MC-miljøene og kriminelle ungdomsmiljø.

Utfordringene vårt samfunn står overfor, er ganske formidable. Vår felles oppgave er å gjøre det vi kan for å hindre at disse miljøene mislykkes i sitt rekrutteringsarbeid. Kampen mot énprosentmiljøene er et slikt eksempel. Det som ble gjort i Nedre Eiker og Ringsaker, viser at man kan oppnå noe hvis man vil.

Meldingen nevner også hvordan de kriminelle miljøene opererer avhengig av hva som til enhver tid gir mest profitt, vurdert opp mot oppdagelsesrisiko og straffereaksjoner. I den forbindelse vil jeg også fokusere litt på det som i meldingen omtales som «ny kriminalitet», eller datakriminalitet. Det er en av de raskest voksende kriminalitetaktiviteter over hele verden, og dekker et stort spekter av ulovlig kriminalitet, som økonomisk vinning, hacking, nedlasting av barnepornografi, virusangrep på websider hvor man fremmer rasehat, for å nevne noe. Jeg synes meldingen beskriver godt de utfordringene vi har på disse områdene. En del av en sånn forbrytelse kan skje i minibanken her på Karl Johan. Bare minutter etterpå forsvinner pengene dine ut av kontoen i en minibank i Chile. Det er et eksempel på global kriminalitet, som etter hvert også blir hverdagskriminalitet for mange, også her i landet.

En annen stor utfordring er derfor om vi klarer å tilpasse lovverket til denne nye formen for kriminalitet. Jeg synes justisministeren skal ha ros for raskt å endre loven, slik at det ble ulovlig å besitte utstyr til skimming.

Jeg skal ta et annet eksempel der jeg mener det bør ses litt på lovverket, som bør harmoniseres i forhold til resten av verden.

Vi har en organisasjon som heter STOP, som jobber for å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett osv. Det er etter hvert blitt en stor kriminalitet, og man kan tjene store penger. Det er en dom her i Oslo som viser at den som sto bak her, tjente 15 mill. kr. I noen tilfeller nevnes en fortjeneste på 70 mill. kr på denne typen kriminalitet. Vi har en strafferamme i Norge på bare ett år når det gjelder denne type kriminalitet, mens man i Danmark har seks år. Det synes jeg man bør se på og gjerne harmonisere lovverket i forhold til andre land.

Akhtar Chaudhry (SV) [12:12:41]: Komiteens leder, representanten fra Fremskrittspartiet, sa i sitt innlegg at debatten oppleves som god jul og godt nytt år. Det er riktig, det gjorde den inntil innlegget nå fra representanten Tetzschner – helt betimelig – og jeg har tenkt å ta de to tingene opp.

Det er sånn at Fremskrittspartiet, som er motstander av datalagringsdirektivet, DLD, mener at personvernhensyn er veldig viktig. Man gikk til kamp mot datalagringsdirektivet for at menneskers privatliv skal beskyttes. Så gjør Fremskrittspartiet en u-sving i denne saken og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sørger for at PST og andre relevante politienheter får tilgang på alle registrerte opplysninger om ankomne innvandrere.»

Spørsmålet ble stilt nå av representanten Tetzschner om hva som her menes med «innvandrere». Jeg våger denne påstanden: Innvandrere, ut fra Fremskrittspartiets tidligere historie, vil bety annerledesutseende. Men jeg er villig til å høre en annen forklaring på det. Det viser at mennesker som er annerledesutseende, skal behandles annerledes og gjerne, som jeg opplever det, er mindreverdige. De har ikke samme rettigheter i Norge, samme personvernbeskyttelse som andre mennesker. Det samme kommer også fram når Fremskrittspartiet ønsker at innvandrere skal registreres, og at også deres DNA-profil skal registreres. Her behandler man igjen annerledesutseende mennesker annerledes og som mindreverdige. Dette er et menneskesyn som jeg ikke liker, for å si det veldig mildt.

Jeg tror at måten å bekjempe organisert kriminalitet på, er å gjøre politiet mer robust, å øke politiets kompetanse på det flerkulturelle Norge og å øke tilliten til politiet nettopp i det flerkulturelle Norge. Der er ett av tiltakene: gjøre det slik at politiet gjenspeiler befolkningens sammensetning. I Oslo har nå bortimot 27 pst. av befolkningen en annen bakgrunn. Da er det viktig og riktig at politiet gjenspeiler befolkningens sammensetning, og at det er folk med minoritetsbakgrunn i politiet. Det vil øke kompetansen. Det vil også øke tilliten blant befolkningen med minoritetsbakgrunn, som er viktig for bekjempelsen av kriminalitet.

Gerd Janne Kristoffersen (A) [12:16:02]: Økonomisk kriminalitet og finansielle misligheter har gode vekstvilkår både i Norge og internasjonalt. Stikkord er: mye penger i omløp, grådighetskultur, mer komplekse økonomiske transaksjoner, enkelt å flytte midler over landegrensene og, dessverre, større aksept for den typen kriminalitet i mange miljøer.

Det er sterke krefter, som må møtes med egnede og tilstrekkelige virkemidler. Samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser er helt nødvendig for å kunne komme den typen kriminalitet til livs. Det blir stadig enklere og raskere å overføre penger både innenlands og over landegrensene. Den økonomiske kriminaliteten er ofte grensekryssende, og de involverte opererer gjerne i flere land og har ulik nasjonalitet. Samfunnsutviklingen i retning av økt internasjonalisering og globalisering bare forsterker dette bildet. Det stiller økt krav til effektive tiltak mot hvitvasking av penger. Dette er penger tjent på kriminalitet, som i neste omgang brukes til finansiering av ny kriminalitet og terrorvirksomhet.

Nye regler skal gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle systemet vårt til hvitvaskingsformål. Kampen mot hvitvasking, menneskehandel, narkotikahandel og terrorfinansiering er viktige byggesteiner i arbeidet med å skape et tryggere samfunn og for å begrense økonomisk kriminalitet.

Hvitvaskingsloven, som vi fikk i 2009, er et viktig tiltak for finanssektoren i deres kamp mot kriminalitet. De sentrale pliktene etter hvitvaskingsreglene er å identifisere kunder og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Loven omfatter ikke bare finansinstitusjoner og verdipapirforetak, men også advokater, revisorer, regnskapsførere og andre som er forhandlere av verdifulle gjenstander, deriblant bilforhandlere. Dette er en viktig lov i kampen mot den økonomiske kriminaliteten.

Tilsyn med finansinstitusjoner er også et viktig våpen i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Da må muligheten til dette være til stede. Det var bakgrunnen for at hawala-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter ble tillatt i Norge. Slike virksomheter blir brukt til overføring av svarte penger til land som ikke har et oppegående banksystem. Men mange lovlydige mennesker er også avhengige av systemet for å kunne sende penger hjem til sine slektninger i opprinnelseslandet. Systemet har imidlertid bydd på store problemer med tanke på innsyn og offentlig kontroll, i og med at det ikke har vært regulert innenfor norsk lov. I fjor kom dette på plass, og det er et viktig verktøy for oss i bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering av ny kriminalitet.

Helt til slutt: Stortinget har vedtatt og skal vedta flere skatteavtaler med andre land. Mange av disse avtalene er med land som vi omtaler som skatteparadiser. Det er også viktige instrumenter for å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet, for denne typen kriminalitet er internasjonal og organisert og kan bare bekjempes om vi samarbeider internasjonalt.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [12:19:22]: Fremskrittspartiet er opptatt av personvernet, selv om noen betviler det, i og med at vi vil innføre en del kontrolltiltak for politiet.

Nå er det slik at de som velger å legge ut ting om seg selv på bl.a. Facebook og Internett, gjør dette av egen fri vilje. De er faktisk ikke tvunget til det av staten. Så vi er opptatt av personvernet. Vi er opptatt av at den som er uskyldig, ikke skal få sitt personvern krenket, men er en derimot mistenkt for en kriminell handling, skal en også kunne bli utsatt for kommunikasjonskontroll.

Representanten Håheim var inne på det med Toll- og avgiftsetaten. Det tror jeg at jeg svarte på i en replikk. Vi ser muligheten for at det går an å foreta en effektivisering innen Toll- og avgiftsetaten, både gjennom lovverket og gjennom en forenkling av avgiftssystemet, som representanten Håheim er en stor tilhenger av.

Når det gjelder personvernet, er politiet nødt til å få de verktøyene de behøver for å kunne utføre jobben sin, spesielt opp mot mistenkte personer. Er man mistenkt for en kriminell handling, kan man risikere å bli utsatt for kommunikasjonskontroll, for da å få avklart om mistanken er berettiget eller om man er uskyldig.

Når det så gjelder innvandrere, som har vært nevnt her, er kanskje begrepet «innvandrer» noe upresist brukt. Det gjelder selvfølgelig ikke alle som kommer til Norge. Det er vår mening at vi skal gjøre dette etter behov. Det er en del personer som kommer til Norge uten ID-papirer, som ikke vil oppgi sin identitet og si hvem de er. Da skal vi ha mulighet til på grensen umiddelbart å prøve å fastslå hvem personen er, gjennom bl.a. fingeravtrykk og DNA-prøver, for å se om dette er personer som har et kriminelt rulleblad, for å sjekke om dette er personer som har reist ut og inn fra andre land tidligere, eller om det faktisk er personer som også er registrert i kriminelle registre i Norge. Vi opplever stadig vekk at de som har begått kriminelle handlinger, bl.a. går ned til Akerselva og selger stoff og dukker opp igjen for andre, tredje, fjerde, femte og sjette gang. Da er det kanskje på tide at politi og tollmyndigheter får mulighet til å kontrollere dem som kommer inn i landet, slik at vi hindrer at de kommer tilbake gang etter gang.

Jan Bøhler (A) [12:22:29]: Jeg tenkte som saksordfører – når debatten går inn i avsluttende fase – å takke for alle bidrag i debatten. Jeg synes en debatt kan være innholdsrik selv om den er positivt ladet, selv om det er bred enighet som gir denne innstillingen styrke.

Det er et par ting som jeg kunne tenke meg å kommentere, som jeg tror kan bli viktige spørsmål framover. Det ene som ble tatt opp, er forholdet mellom nærpoliti og bekjempelse av det som med et litt dårlig ord kalles «hverdagskriminalitet», kontra vekten på organisert kriminalitet, som vi legger vekt på her i dag. Jeg vil gjerne si at der er jeg enig i det som bl.a. ble sagt av representanten Oktay Dahl og andre, at det ikke er «vanntette skott». At vi må se sammenhengen her, er ganske avgjørende, fordi den organiserte kriminaliteten er jo grunnlaget for at det er omfattende narkotikaomsetning alle mulige steder. Det er utrolige nettverk som organiserer narkotikaomsetningen rundt om i landet. Det er den som er grunnlaget for at mobile vinningskriminelle reiser rundt og plager folk med det som kalles hverdagskriminalitet. Det er den organiserte kriminaliteten som er grunnlaget for store skimmingoperasjoner og for datakriminalitet som rammer den enkeltes pc, osv. Jeg tror de som jobber i nærpolitiet, de som jobber lokalt, også vil måtte være spesialister på sin måte med tanke på organisert kriminalitet, for det er former for organisert kriminalitet som man møter mer og mer i nærmiljøet. Jeg tror derfor vi må understreke den sammenhengen, slik at vi må bruke hele politikorpset, hele kapasiteten vår i kampen mot organisert kriminalitet, fordi den vil ytre seg både på Aker Brygge og i nærmiljøet – på Otta eller i Stavanger.

Det andre jeg vil understreke, er det som flere har vært inne på, bl.a. Kåre Simensen og Åse Michaelsen, nemlig kampen mot cyberkriminalitet og datakriminalitet. Jeg vil bare understreke med tanke på det representanten Michaelsen sa, at de forslagene som nå blir oversendt av et samlet storting, er omtalt i innstillingen, slik at det framkommer allerede der at alle de andre partiene står samlet om de forslagene.

Det er også et par punkter til som er viktige når det gjelder datakriminalitet, og som omtales i innstillingen. Det gjelder nye hjemler for ransaking av datautstyr, som vi har stort behov for, og det gjelder ny teknologi for å kunne gjennomføre såkalt patruljering på nettet, hvor også politiet må være mer til stede. Så vi har også gode forslag til ny innsats når det gjelder datakriminalitet i innstillingen.

Jeg ser at taletiden er ute, men takker for en god debatt, hvor vi har kommet noen viktige skritt videre.

Michael Tetzschner (H) [12:25:57]: Jeg registrerer at representanten Ørsal Johansen ikke så seg i stand til å gi et klart svar på om polakker som har kommet hit for å arbeide, eller innvandrere fra tilsvarende land, skal avgi DNA-tester, og om de skal rapporteres til PST ved innreise til Norge.

Nå ble det jo forsikret fra denne talerstol at det ikke skulle gjelde alle, og så ble det gitt noen eksempler på personer som vi selvfølgelig alle er enige om ikke har noe i landet å gjøre. Det er bare den haken ved det at man ikke har gjort disse nyanseringene i merknadene fra Fremskrittspartiet. Én ting er at man er upresis i sine merknader – det kan vel forekomme i flere partier – men når det gjelder de påleggene man ønsker å gi regjeringen om hva den skal fremme for Stortinget, omtaler man denne gruppen bare som «innvandrere». Da har jeg akkurat forsikret meg om at i vår utlendingsterminologi vil det også innbefatte statsborgere fra land som Norge siden 1954 har vært i passunion med, Sverige, Danmark, Finland. Man bør altså ta en retningsanvisning til regjeringen mer alvorlig enn dette og selv gjøre de avgrensninger man ønsker å gjøre hvis man ikke skal bli misforstått i debatten.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

(Votering, se side 3927)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt åtte forslag. Det er forslagene nr. 1–8, fra Morten Ørsal Johansen på vegne av Fremskrittspartiet.

Under debatten er forslagene nr. 6 og 7 omgjort til oversendelsesforslag.

Forslag nr. 6 lyder i endret form:

«Det henstilles til regjeringen snarest å opprette en gruppe for faglig støtte i kampen for cybersikkerhet til Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet.»

Forslag nr. 7 lyder i endret form:

«Det henstilles til regjeringen snarest å etablere et nasjonalt cybersenter, i tråd med retningslinjer gitt i strategien for cybersikkerhet.»

Presidenten foreslår at disse forslagene oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det blir så votert over forslagene nr. 1–5 og nr. 8, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en nasjonal enhet som skal ha det helhetlige ansvaret for koordinering og etterforskning av organisert kriminalitet.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til nødvendige endringer i straffeprosessloven § 216 slik at terskelen for politiets adgang til kommunikasjonskontroll senkes.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til endringer av politiloven § 17d annet ledd med henblikk på å utvide PSTs adgang til overvåkning av mistenkte terrorister.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå nødvendige endringer for en utvidet registrering og kontroll ved ankomst av innvandrere slik at registreringen også omfatter DNA-profiler.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sørger for at PST og andre relevante politienheter får tilgang på alle registrerte opplysninger om ankomne innvandrere.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som gjør at taushetsplikten i det offentlige ikke er til hinder for informasjonsutveksling mellom offentlige organer i kampen mot organisert kriminalitet.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 75 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.17.06)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 7 (2010–2011) – kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 2 og 3 foreligger det ikke noe voteringstema.