Stortinget - Møte torsdag den 5. mai 2011 kl. 10

Dato: 05.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:03]

  Innstilling fra justiskomiteen om kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats ((Innst. 300 S (2010–2011), jf. Meld. St. 7 (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [12:27:31]

  Interpellasjon fra representanten Kari Henriksen til justisministeren:
  «Hvert år opplever tusenvis av barn at en av foreldrene/omsorgspersonene soner straff, noe som berører barna. I dag har ingen instanser oversikt over hvor mange dette er, eller spesielt ansvar for å ivareta dem. Vi vet at mange av dem som soner straff i dag, har hatt en barndom der foreldre/omsorgspersoner har vært straffedømte. Levekårene til pårørende og barn av straffedømte er dårligere enn for andre grupper. Stortinget har vedtatt bestemmelser i flere lover som omtaler barns behov spesielt. Sykehusene og noen kommuner oppretter nå stillinger med ansvar for å ivareta barns spesielle behov. Stortinget har i budsjettet for 2011 pekt på barnas og pårørendes behov i kriminalomsorgen, men dette er ikke tilstrekkelig.
  Vil statsråden vurdere å hjemle tiltak som ivaretar barnas behov, og krav til samarbeid om dette, i lovverket, og hvilke andre tiltak mener statsråden kan iverksettes for å bedre mulighetene til å komme inn med tidlig hjelp?»

 • Sak nr. 3 [13:20:54]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til justisministeren:
  «FNs komité for barnets rettigheter har flere ganger uttrykt bekymring over norsk utvisningspraksis, senest i sin rapport fra 29. januar 2010. I denne rapporten skriver FN at de er betenkt over at prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, ikke gjelder alle områder som angår barn i Norge, som f.eks. i utlendingssaker. Barneombudet har også i lang tid vært bekymret for at innvandringsregulerende hensyn synes å bli vektlagt tungt i saker der den ene forelderen har brutt utlendingsloven. Oftest dreier bruddene på utlendingsloven seg om ulovlig opphold i riket. Stortinget har gitt signaler om at det skal legges stor vekt på barnets beste i saker om utvisning. Likevel ser vi stadig eksempler på at utlendingsmyndighetene lar innvandringsregulerende hensyn gå foran.
  Mener statsråden at barnets beste blir ivaretatt på tilstrekkelig måte i utlendingssaker?»

 • Sak nr. 4 [14:03:06]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om full fosterhjemsdekning innen 2013 ((Innst. 312 S (2010–2011), jf. Dokument 8:39 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 5 [15:25:52]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om auka låneramme i Husbanken ((Innst. 313 S (2010–2011), jf. Prop. 94 S (2010–2011)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.21.