Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011 kl. 10

Dato: 19.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 10 [15:56:26]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.