Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2011 kl. 9

Dato: 15.06.2011

Sak nr. 27 [16:08:05]

Forslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 9. juni 2011 (jf. Innst. 379 L):
«Stortinget ber regjeringen inkludere elektrisk energi levert til bruk i kjemisk reduksjon, elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser, samt elektrisk energi levert til bruk i energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som beregningsrelevant mengde i sin forskrift som gir nærmere regler om beregningsrelevant mengde elektrisk energi ved kraftforbruk innenfor kraftintensiv industri.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4870)

Votering i sak nr. 27

Presidenten: Det voteres over forslag fra Venstre framsatt i Stortingets møte 9. juni 2011:

«Stortinget ber regjeringen inkludere elektrisk energi levert til bruk i kjemisk reduksjon, elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser, samt elektrisk energi levert til bruk i energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som beregningsrelevant mengde i sin forskrift som gir nærmere regler om beregningsrelevant mengde elektrisk energi ved kraftforbruk innenfor kraftintensiv industri.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 99 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.36.54)