Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2011 kl. 10

Dato: 27.10.2011

Formalia

Presidenten: Fra representanten Sverre Myrli foreligger søknad om foreldrepermisjon i tiden fra og med 7. november til og med 23. desember.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Følgende vararepresentanter fra Akershus fylke foreslås innkalt for å møte:

Anita Orlund fra 9. november til og med 20. desember

Siri Hov Eggen 9.–11. november.

– Det anses vedtatt.

Presidenten: Representanten André Oktay Dahl vil framsette et representantforslag.

André Oktay Dahl (H) [10:01:48]: På vegne av representanten Anders B. Werp og undertegnede har jeg gleden av å fremme forslag om bedre evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet som grunnlag for utvikling av ny kunnskap og styrket terrorberedskap.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det blir votering i sak nr. 1 umiddelbart etter behandlingen, så jeg vil be om at folk blir sittende.