Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2011 kl. 10

Dato: 27.10.2011

Dokumenter: (Innst. 18 S (2011–2012))

Sak nr. 1 [10:02:27]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

På grunn av at delegasjonen til Nordisk Råd skal ha konstituerende møte i formiddag, foreslår presidenten at det voteres over sak nr. 1 umiddelbart. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år:

Medlemmer

 • 1. Bendiks H. Arnesen.

 • 2. Sonja Mandt.

 • 3. Torstein Rudihagen.

 • 4. Anna Ljunggren.

 • 5. Torfinn Opheim.

 • 6. Gerd Janne Kristoffersen.

 • 7. Martin Kolberg.

 • 8. Tone Merete Sønsterud.

 • 9. Hans Frode Kielland Asmyhr.

 • 10. Per Arne Olsen.

 • 11. Oskar J. Grimstad.

 • 12. Vigdis Giltun

 • 13. Torgeir Trældal.

 • 14. Per-Kristian Foss.

 • 15. Olemic Thommessen.

 • 16. Sonja Irene Sjøli.

 • 17. Michael Tetzschner.

 • 18. Alf Egil Holmelid.

 • 19. Per Olaf Lundteigen

 • 20. Rigmor Andersen Eide

Varamedlemmer

For nr. 1–8:

 • 1. Tor-Arne Strøm.

 • 2. Hilde Magnusson.

 • 3. Jorodd Asphjell.

 • 4. Lillian Hansen.

 • 5. Gorm Kjernli.

 • 6. Tove-Lise Torve.

 • 7. Thor Lillehovde.

 • 8. Gunvor Eldegard.

For nr. 9-13:

 • 1. Solveig Horne.

 • 2. Laila Marie Reiertsen.

 • 3. Ingebjørg Godskesen.

 • 4. Peter N. Myhre.

 • 5. Tord Lien.

For nr. 14–17:

 • 1. Erna Solberg.

 • 2. Elisabeth Aspaker.

 • 3. Svein Harberg.

 • 4. Øyvind Halleraker.

For nr. 18:

Geir-Ketil Hansen.

For nr. 19:

Janne Sjelmo Nordås

For nr. 20:

Dagfinn Høybråten

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.