Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2011 kl. 10

Dato: 27.10.2011

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:38:52]

Referat

 • 1.(30)

  (Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012))

  Endring av Prop. 1 S (2011–2012) om statsbudsjettet for 2012

  Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012)

  foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Inns. 1 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(31)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Horne og Åse Michaelsen om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner (Dokument 8:8 S (2011–2012))

 • 3.(32)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Kari Kjønaas Kjos og Robert Eriksson om en tiltaksplan for bekjempelse av selvmord (Dokument 8:11 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(33)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2011–2012))

 • 5.(34)

  Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg (Dokument 3:3 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(35)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk (Dokument 8:9 S (2011–2012))

 • 7.(36)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve delingsforbudet i jordloven (Dokument 8:10 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

 • 8.(37)

  Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer (Prop. 3 S (2011–2012))

 • 9.(38)

  Nordisk samarbeid (Meld. St. 5 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.