Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2011 kl. 10

Dato: 10.11.2011

Referatsaker

Sak nr. 15 [19:19:28]

Referat

 • 1.(39)

  Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2011) (Prop. 7 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen

 • 2.(40)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet) (Prop. 4 S (2011–2012))

 • 3.(41)

  Samtykke til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011. (Prop. 5 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 4.(42)

  Endringar i lov om folkebibliotek (Prop. 6 L (2011–2012))

 • 5.(43)

  Endringer i kontantstøtteloven (Prop. 8 L (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen

 • 6.(44)

  Prop. 1 S Tillegg 2-5 ( 2011–2012) Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 2 (2011–2012) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Inns. 1 S (2011–2012)) (Prop. 1 S Tillegg 2 (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen

 • 7.(45)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten (Dokument 8:5 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 8.(46)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget) (Dokument 8:12 S (2011–2012))

 • 9.(47)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Mette Hanekamhaug, Åse Michaelsen, Bente Thorsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth, Siv Aida Rui Skattem, Åshild Karoline Haugland og Laila Marie Reiertsen om et opprør mot voldtektsbølgen (Dokument 8:14 S (2011–2012))

 • 10.(48)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl og Anders B. Werp om bedre evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap og styrket terrorberedskap (Dokument 8:15 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes justiskomiteen

 • 11.(49)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en regularisering av papirløse innvandere i Norge (Dokument 8:13 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet.