Stortinget - Møte mandag den 28. november 2011 kl. 12

Dato: 28.11.2011

Referatsaker

Sak nr. 8 [19:35:04]

Referat

 • 1.(101)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) (Lovvedtak 2 (2011–2012))

  • 2. lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven) (Lovvedtak 4 (2011–2012))

  • 3. lov om endringer i vegtrafikkloven (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) (Lovvedtak 5 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 25. november 2011

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(102)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. juni 2011 (Prop. 36 S (2011–2012))

 • 3.(103)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011 (Prop. 37 S (2011–2012))

 • 4.(104)

  Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011 (Prop. 38 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(105)

  Sametingets virksomhet 2010 (Meld. St. 8 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(106)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Peru og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Peru, begge av 24. juni 2010 (Prop. 35 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(107)

  Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XII (Prop. 39 S (2011–2012))

 • 8.(108)

  Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-16) (Prop. 40 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.