Stortinget - Møte mandag den 28. november 2011 kl. 12

Dato: 28.11.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:03:58]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham, Sonja Irene Sjøli og Svein Harberg om en bedre barnehage med mer mangfold og kvalitet ((Innst. 73 S (2011–2012), jf. Dokument 8:172 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [13:34:22]

  Interpellasjon fra representanten Linda C. Hofstad Helleland til kunnskapsministeren:
  «Utdanning og skolegang er en av de viktigste innsatsfaktorene for å gi barn og unge den ballasten og det grunnlaget som trengs for å møte ulike utfordringer senere i livet. For de barna som kanskje mer enn andre er avhengige av å ha skolen som et fast holdepunkt i hverdagen, barnevernsbarna, er det dessverre flere hundre barn som ikke får den skolegangen de har krav på. Brukerunderøkelsen blant barn i barnevernet viste at én av fire barn på institusjon ikke gikk på skole. Dette er alvorlig når vi vet hvor viktig skolegang og utdanning er. Mer fokus på og økt bruk av utdanning og skole for barnevernsbarna vil kunne bety mye for disse barnas livskarriere. I Meld. St. 18 for 2010–2011 Læring og fellesskap skriver regjeringen at de har startet et arbeid for å se på disse problemstillingene.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre alle barnevernsbarn den utdanningen de har krav på?»

 • Sak nr. 3 [14:46:31]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene ((Innst. 49 S (2011–2012), jf. Dokument 8:164 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [15:39:24]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg ((Innst. 41 S (2011–2012), jf. Dokument 3:10 (2010–2011)))

 • Sak nr. 5 [15:59:16]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene ((Innst. 42 S (2011–2012), jf. Dokument 3:11 (2010–2011)))

 • Sak nr. 6 [16:44:09]

  Interpellasjon fra representanten Laila Dåvøy til helse- og omsorgsministeren:
  «Helse Sør-Øst ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. To år senere ble Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker slått sammen til ett sykehus, Oslo universitetssykehus. Sammenslåingene skulle gi økt effektivisering og tilsvarende økning i kostnadsbesparelse uten å gå ut over pasientene. Den siste tiden har vi derimot sett at sykehusene ikke har klart å tilpasse kostnadene til sin nye virkelighet. Både Oslo universitetssykehus og Vestre Viken varsler store budsjettunderskudd. Sykehusansatte på Oslo universitetssykehus har store forskjeller i lønn, for samme arbeid. Sykehusene i en rekke byer på Sør- og Østlandet har ikke kontroll på at pasientene får den hjelpen de skal ha, i tide. Ansatte og ledelsene ved flere av sykehusene varsler om manglende kontroll hva gjelder både økonomi og behandling.
  Er statsråden fornøyd med resultatene av sammenslåingen til Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst?»

 • Sak nr. 7 [18:17:18]

  Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren:
  «I den senere tiden har det kommet oppløftende ny forskning rundt behandling av ME. I en årrekke har fibromyalgi og ME-diagnoser vært omdiskuterte, og det har vært store kontroverser rundt ulike behandlingsmetoder. Påfallende lite forskning har vært gjort på behandlingsformer som har vært gjennomført. Dette gjelder både de behandlings-/mestringsformer som knytter seg til teorier rundt psykisk helse, og nevrologiske/biomedisinske forståelser. Samtidig har mange pasienter følt seg oversett og mistenkeliggjort både i helse- og sosialvesenet.
  Basert på de nye forskningsfunnene, vil statsråden sikre en sterkere prioritering av forskning på behandlingsformer for ME og fibromyalgi, og sørge for at alle behandlingsformer blir underlagt en objektiv og sammenlignbar forskning?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.36.