Stortinget - Møte torsdag den 8. desember 2011 kl. 10

Dato: 08.12.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 21 (2011–2012), jf. Innst. 78 L (2011–2012) og Prop. 138 L (2010–2011))

Sak nr. 12 [16:42:34]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1374)